Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Księgarnia


Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego

Cena: 34,90 zł

Słownik - Kredyty


Wpisz szukane słowo

Należności krótkoterminowe:


Należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest nie dłuższy niż ...

zobacz pozostałe hasła...

2008-10-07 10:00 Źródło: Gazeta Podatkowa

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość

Przedawnienie kredytu bankowego


Niespłacone kredyty bankowe przedawniają się dość szybko, bo już po trzech latach. Jeśli jednak bank przed upływem tego terminu wystąpił do sądu lub komornika, to na uniknięcie obowiązku spłaty zadłużenia nie ma raczej co liczyć.

Roszczenie banku o zwrot kredytu ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej przez bank. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata (art. 118 Kodeksu cywilnego). Nie ma przy tym znaczenia, kim był kredytobiorca - przedsiębiorcą czy konsumentem.

Termin przedawnienia zaczyna biec od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 § 1 K.c.). Wymagalność to stan, w którym wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia od dłużnika. Skoro poszczególne raty kredytu mają ściśle określoną datę spłaty, więc każda z rat przedawnia się po trzech latach począwszy od dnia, w którym powinna zostać spłacona zgodnie z zawartą umową. Przedawnienie każdej raty biegnie co do zasady osobno od momentu jej terminu płatności.

Jeśli kredyt nie jest spłacany, to bank może go wypowiedzieć. Wówczas całość niespłaconego kredytu staje się natychmiast wymagalna. Wraz z upływem terminu wypowiedzenia raty, które nie były jeszcze wymagalne, stają się natychmiast wymagalne. W odniesieniu do tych rat trzyletni termin przedawnienia należy liczyć od dnia, w którym upłynął termin wypowiedzenia kredytu.

Bank ma prawo wypowiedzieć umowę kredytu w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w razie utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej. Takie prawo banku wynika z art. 75 ust. 1 Prawa bankowego (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.). Niepłacenie rat w terminie jest oczywiście niedotrzymaniem warunków udzielenia kredytu. Termin wypowiedzenia umowy kredytu wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy - 7 dni, chyba że w umowie przewidziano dłuższy termin.

Termin przedawnienia może ulec przerwaniu. Nastąpi to np. wskutek wystąpienia przez bank do sądu z pozwem o zapłatę, skierowaniem do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji, wystąpieniem przez bank do sądu z wnioskiem o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Po każdym przerwaniu bieg terminu należy liczyć od nowa. Co więcej, w okresie, gdy sprawa znajduje się w sądzie lub u komornika, termin przedawnienia w ogóle nie biegnie.

Ponadto bieg przedawnienia przerywa się m.in. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje (art. 123 § 1 pkt 2 K.c.). „Uznanie roszczenia w rozumieniu art. 123 § 1 pkt 2 K.c. występuje w wypadku wyraźnego oświadczenia woli lub innego jednoznacznego zachowania się dłużnika wobec wierzyciela, z którego wynika, że dłużnik uważa roszczenie za istniejące” - stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 marca 2003 r., sygn. akt I CKN 11/2001. Przerwanie przedawnienia może więc nastąpić w trakcie prowadzonych z bankiem rozmów na temat odroczenia zapłaty rat, umorzenia części zobowiązań itp.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
autor: Andrzej Janowski
Gazeta Podatkowa Nr 495 z dnia 2008-10-06


Komentarzy 0


RSS Google Wykop

Kup Apartament nad Morzem i Zarabiaj nawet do 8%

Komentarze do artykułu
Przedawnienie kredytu bankowego Autor: ~Krzysztof   2014-03-31 13:18
A taki przykład. Skok udzielił kredytu 23 kwietnia 2011 po dwóch latach został wypowiedziany a następnie sprzedany firmie windykacyjnej. 3 lata mija 23 kwietnia tego roku. Pytanie - Czy 23 kwietnia 20 (..)
Re: Przedawnienie kredytu bankowego Autor: ~Renata   2013-11-25 15:33
Przy rozwiązywaniu tego typu kwestii zaproponować mogę usługi specjalistów z Pożyczka-24h.pl :)
Przedawnienie kredytu bankowego Autor: ~PIOTR   2013-11-20 14:27
szukam pomocy w sprawie przedawnienia kredytów,z 1998r,2008.wpadłem w spiralę długów,a po kolosalnych odsetkach,przez firmy windykacyjne,nie jestem w stanie tego spłacić do końca życia. jachimowicz@w (..)
Re: Przedawnienie kredytu bankowego Autor: ~Ula   2013-11-13 13:03
Kazdemu polecam uslugi Pozyczka-24h.pl. Formalnosci ograniczone sa tam do minimum a decyzje dostaje sie jeszcze tego samego dnia!
Re: Przedawnienie kredytu bankowego Autor: ~Magdalena   2013-11-08 13:59
Gorąco polecam Ci usługi Pożyczka-24h.pl. Niskie raty i decyzja jeszcze tego samego dnia :)
Nie daj się bankom Autor: ~Konsultacje prawne   2013-09-15 12:59
Kancelaria specjalizująca się w prawie bankowym i reprezentujemy klientów przed sądami w sporze z bankami. Oceniamy powodzenie sprawy po zeskanowaniu dokumentów. Mamy sukcesy na koncie i udokumentowan (..)
Re: Przedawnienie kredytu bankowego Autor: ~iza   2013-06-19 18:08
Proszę o maila,chciałam prosic o pomoc.
Re: Przedawnienie kredytu bankowego Autor: gregx   2013-04-07 22:20
mogę pomóc. Proszę o podanie danych kontaktowych
Przedawnienie kredytu bankowego Autor: ~barbara   2013-02-05 23:34
Proszę o pomoc!mój teść zaciągnął kredyt w 2008r.,a w 2010 zmarł i dopiero wtedy dowiedzieliśmy się o tym kredycie.kredyt był ubezpieczony więc złożyliśmy stosowne pismo i o dziwo w maju 2010r.otrzyma (..)
Przedawnienie kredytu bankowego Autor: ~Mz   2012-10-17 21:29
Mam takie pytanie Jeżeli nawet jest zasądzona egzekucja komornicza ale komornik nie ma z czego ściągnąć, ponieważ dana osoba przebywa w zakładzie karnym. Nie pracuję, nie posiada niczego z czego moż (..)