Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Księgarnia


Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego

Cena: 27,92 zł

Słownik

Wpisz szukane słowo

Akcyza:


Podatek pośredni obciążający obrót towarami konsumpcyjnymi. Podmiotem opodatkowania są producenci i ...

zobacz pozostałe hasła...

2008-01-24 12:36 Źródło: Gazeta Podatkowa

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość

Jak ubiegać się o refundację składek z PFRON?


Od 1 stycznia 2008 r. każdej osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje refundacja składek na ubezpieczenia społeczne, zapłaconych z tytułu prowadzenia tej działalności. Z refundacji składek mogą też korzystać renciści, którzy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej muszą już obowiązkowo opłacać składki na te ubezpieczenia. W jaki sposób osoby te mogą ubiegać się o zwrot zapłaconych składek?


Uprawnieni do refundacji

Od początku br. PFRON refunduje składki na ubezpieczenia społeczne wszystkim osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej. Obecnie, aby niepełnosprawny przedsiębiorca mógł otrzymać refundację tych składek, nie musi już podejmować działalności po raz pierwszy jako osoba niepełnosprawna.

Z refundacji mogą też korzystać przedsiębiorcy nieposiadający orzeczenia o niepełnosprawności, lecz legitymujący się odpowiednim orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, czyli np. osoby z ustalonym prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy, prowadzące działalność gospodarczą. Do refundacji nie są uprawnieni: twórcy i artyści, wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. oraz wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich.


Wysokość refundacji

Od 1 stycznia br. wysokość refundacji nie jest już uzależniona od posiadanego przez przedsiębiorcę stopnia niepełnosprawności. Od tego bowiem dnia PFRON refunduje wszystkim osobom niepełnosprawnym obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota stanowiąca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Warunkiem skorzystania z refundacji składek społecznych jest terminowe opłacenie tych składek w całości.


Jak ubiegać się o refundację?

Aby ubiegać się o refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, trzeba złożyć w PFRON wniosek oraz kilka innych wymaganych dokumentów.


Krok 1 - zarejestruj się

W ciągu 30 dni przed dniem przekazania po raz pierwszy informacji i wniosku przedsiębiorca uprawniony do refundacji składek powinien zarejestrować się w PFRON. Rejestracja prowadzona jest już od 2 stycznia 2008 r. W tym celu przedsiębiorca przesyła do PFRON w formie dokumentu pisemnego:

1) swoje dane, jako osoby prowadzącej działalność, zawierające:

a) pełną nazwę oraz jej skrót (o ile posiada),

b) numery: PESEL, REGON i NIP (o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa),

c) adres właściwy dla jego siedziby wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju (województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy) stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

d) adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju, o którym mowa powyżej,

e) imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej (o ile posiada) osoby odpowiedzialnej za kontakty z PFRON,

2) kopie aktualnych dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w pkt 1 lit. a) i b),

3) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą,

4) upoważnienie osoby przesyłającej dane lub dokumenty, o których mowa w pkt 1-3, do występowania w imieniu osoby prowadzącej działalność.


Krok 2 - odbierz identyfikator i hasło

Uprawnieni do refundacji przedsiębiorcy, którzy będą składali informacje i wnioski w formie elektronicznej, nie później niż na 14 dni przed dniem złożenia informacji i wniosku, po raz pierwszy odbierają od PFRON identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez PFRON. Dokumenty te uwierzytelniają podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450 ze zm.) albo certyfikatem dostarczonym przez PFRON. Certyfikat przedsiębiorca rejestruje w programie informatycznym. W razie rezygnacji ze składania dokumentów w formie elektronicznej oraz utracie lub podejrzeniu ujawnienia danych służących do składania podpisu elektronicznego, należy niezwłocznie poinformować PFRON.


Krok 3 - złóż wniosek i informację

W terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, uprawniony do refundacji przedsiębiorca przekazuje do PFRON informację (o symbolu INF-U-G) o:

 • podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
   
 • składkach na ubezpieczenia społeczne oraz
   
 • stopniu niepełnosprawności

oraz część I wniosku o wypłatę refundacji (symbol Wn-U).

Po raz pierwszy wnioskodawcy będą składali wymienione dokumenty w PFRON w lutym br.

Jeżeli przedsiębiorca spóźni się i nie złoży tych dokumentów na czas, może zwrócić się do PFRON z prośbą o przywrócenie tego terminu, jeśli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.


Otrzymanie refundacji

Po otrzymaniu informacji i wniosku PFRON:

1) sprawdza je pod względem rachunkowym i formalnym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji lub wniosku informuje wnioskodawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i wzywa do ich usunięcia wraz z pouczeniem o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku ich nieusunięcia;

2) ustala, czy wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu w wysokości przekraczającej ogółem kwotę 100 zł;

3) ustala kwotę przysługującej refundacji składek;

4) przekazuje ustaloną kwotę refundacji składek na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zm.),
   
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13.12.2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 240, poz. 1754).autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa Nr 422 z dnia 2008-01-24


Komentarzy 0


RSS Google Wykop

Pobierz bezpłatny, intuicyjny program do rozliczeń rocznych

Komentarze do artykułu
Re: Jak ubiegać się o refundację składek z PFRON? Autor: ~andrzej   2009-03-18 18:29
Przysłano mi ostatnio 6 wezwań do korekty za 6 miesięcy 1-6 2008, biegam po księgowych, nie chcą tego brać do ręki - paranoja Na telefony już nie wiem ile straciłem. Działalnośc wyrejestrowałem i mam (..)
Jak ubiegać się o refundację składek z PFRON? Autor: ~Ryszard z Bydgoszczy   2009-01-05 22:09
Rzeczywiście cała sprawa z refundacją zakrawa na dowcip i uzyskanie dla ZUS większych środków. Po pierwsze - refundacja jest tylko częściowa p około 440 zł przy wpłaconej składce ok. 750 -800 zł. Ja n (..)
Jak ubiegać się o refundację składek z PFRON? Autor: ~ja   2008-09-24 18:38
Mam juz wszystkie papiery potrzebne do rejestracji!! Zastanawiam sie czy lepiej jest je wyslac poczta czy jechac osobiscie, zaznacze moze ze mam pol Polski do przejechania :(( ponadto nie wiem jak to (..)
Re: Jak ubiegać się o refundację składek z PFRON? Autor: ~lida   2009-03-19 11:11
Ludzie musicie sobie jakos radzić skoro odpuszczacie , likwidujecie firmy itd?! Każdy narzeka i co niektórzy walczą w pojedynkę .Jako pojedyńcze twory nie mamy szans, przecież jest nas tysiące oszuka (..)
Re: Jak ubiegać się o refundację składek z PFRON? Autor: ~zmb   2008-10-10 23:18
Dnia 2008-09-19 o godz. 09:34 ~luśnia napisał(a): > Czy otrzymna refundacja składek emerytalnych i rentowych > jest zwoliona z podatku dochodowego od oób fizycznyh?Kto > może mi to potwierdzi (..)
Jak ubiegać się o refundację składek z PFRON? Autor: ~luśnia   2008-09-19 09:34
Czy otrzymna refundacja składek emerytalnych i rentowych jest zwoliona z podatku dochodowego od oób fizycznyh?Kto może mi to potwierdzić lub zaprzeczyć?
Re: Refundacja to FIKCJA i Wyłudzenie pieniędzy !!! Autor: ~GRA   2008-09-24 18:42
PFRON i ludzie tam pracujący to największa urzędnicza banda.
Refundacja to FIKCJA i Wyłudzenie pieniędzy !!! Autor: ~antyPFRON   2008-08-27 14:37
Zapłaciłem 6.20 zł za Polecony, Priorytet i potwierdzenie odbioru. Wysłane 23.07 dotarło 5 sierpnia - 13 dni szedł list do tego nikt nie poinformował mnie że brakuje jednego krzyżyka. Dodzwoniłem się (..)
Re: Jak ubiegać się o refundację składek z PFRON? Autor: ~antyPFRON   2008-08-27 14:48
Mam nadzieję że za te defraudacje ktoś z czasem pójdzie siedzieć. Wtedy całkowicie zmieni podejscie do sprawy a nowy domek i samochód zabiorą na poczet skradzionych pieniędzy. Tylko komu je oddadzą ?
Jak ubiegać się o refundację składek z PFRON? Autor: ~EMMA   2008-07-09 07:22
czy wogóle warto? czekam od 8 stycznia,jedna wielka kpina ktoś zrobił sobie żart z niepełnosprawnych rencistów i napewno fron ma się z tego pwodu dobrze,niewypłacone refundacje leżą sobie na oprocento (..)