Gdy remanent końcowy staje się likwidacyjnym

Koniec roku to czas różnego rodzaju podsumowań. Niektórzy przedsiębiorcy w wyniku przeprowadzonych analiz podejmują decyzję o zlikwidowaniu działalności gospodarczej. Przyczyn może być wiele, np. nieopłacalność, konkurencja na rynku, zmiana planów zawodowych. Bez względu jednak na okoliczności, przedsiębiorca likwidujący firmę musi się wywiązać z określonych obowiązków wobec fiskusa.


Nieco inny spis z natury

Zbieżność terminów sporządzenia remanentu na koniec roku i remanentu likwidacyjnego nie oznacza, że będzie to taki sam remanent jaki przedsiębiorca sporządzał corocznie. Po pierwsze: jeżeli ostatni dzień roku podatkowego jest dniem zakończenia działalności gospodarczej, to podatnik o zamiarze sporządzenia remanentu likwidacyjnego powinien zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą jego sporządzenia. Po drugie: oprócz składników majątku, które obejmuje się remanentem na koniec roku podatkowego, w remanencie likwidacyjnym powinny się również znaleźć rzeczowe składniki majątku, niebędące środkami trwałymi, czyli wyposażenie. Przy czym remanent likwidacyjny wycenia się zawsze według cen zakupu.


Remanent - i co dalej?

Podatnicy korzystający z opodatkowania na zasadach ogólnych (zarówno według skali podatkowej, jak i 19% podatkiem liniowym) mają obowiązek ustalić dochód z remanentu likwidacyjnego. Dokonują tego przy zastosowaniu do wartości remanentu wskaźnika procentowego, jaki wynika z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności. W sytuacji gdy w tym okresie dochód nie wystąpił, do ustalenia wskaźnika przyjmuje się udział dochodu w przychodach w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym zlikwidowano działalność. Wyliczony w ten sposób dochód podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.


Przykład

Przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych według skali podatkowej (prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów) zlikwidował działalność 31 grudnia 2007 r. W okresie od września do listopada 2007 r. osiągnął przychód w wysokości 120.000 zł oraz dochód 48.000 zł. Wartość remanentu likwidacyjnego w cenach zakupu wyniosła 58.000 zł.

Wobec powyższego wskaźnik procentowy udziału dochodu w przychodach w okresie 1.09.2007 r. - 30.11.2007 r. wyniósł u niego: (48.000 zł × 100) : 120.000 zł = 40%.

Tym samym przy dochodzie z remanentu likwidacyjnego w wysokości: 23.200 zł (tj. 58.000 zł × 40%), zryczałtowany podatek dochodowy wynosi: 2.320 zł (tj. 23.200 zł × 10%).


Czy można nie płacić?

Nie zawsze przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od dochodu z remanentu likwidacyjnego. Podatnik nie ma obowiązku ustalania tego dochodu, a w konsekwencji zapłaty zryczałtowanego podatku, gdy:

 • w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw składniki majątku objęte remanentem zostały wniesione w formie wkładu lub aportu do nowo powstałego lub istniejącego przedsiębiorcy,
   
 • nastąpiła całkowita lub częściowa zmiana branży,
   
 • osoba fizyczna wniosła w formie wkładu lub aportu do spółki cywilnej albo spółki handlowej składniki majątku objęte remanentem,
   
 • nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową lub osobowej spółki handlowej w inną osobową spółkę handlową albo w kapitałową spółkę handlową.

Należy podkreślić, że co prawda nie zawsze wystąpi obowiązek ustalania dochodu z remanentu likwidacyjnego i opodatkowania tego dochodu. Zawsze jednak podatnik zobowiązany jest sporządzić remanent na dzień likwidacji działalności gospodarczej.


Do kiedy zapłata podatku?

Zasadniczo podatek od dochodu z remanentu likwidacyjnego jest płatny w terminie płatności zaliczki za ostatni miesiąc prowadzenia działalności, natomiast w przypadku opłacających zaliczki kwartalnie - w terminie płatności zaliczki za ostatni kwartał prowadzenia działalności. Zasada ta nie ma jednak zastosowania do działalności likwidowanej w grudniu. Wówczas podatek wykazywany jest w rocznym zeznaniu podatkowym i uwzględniany przy ustaleniu zobowiązania podatkowego za dany rok podatkowy. Termin jego płatności upływa w terminie złożenia zeznania podatkowego, czyli 30 kwietnia roku następnego.


Likwidacja i środki trwałe

Środków trwałych przedsiębiorca nie uwzględnia w remanencie likwidacyjnym. Po zakończeniu działalności może podjąć decyzję zarówno o przekazaniu ich w darowiźnie, jak i sprzedaży czy przeznaczeniu na potrzeby własne. Nie ma przy tym potrzeby korygowania kosztów podatkowych o dokonane do dnia likwidacji odpisy amortyzacyjne.

W określonych przypadkach odpłatne zbycie środków, nawet po likwidacji działalności, spowoduje u podatnika powstanie przychodu z działalności gospodarczej oraz obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Przychód taki nie powstanie jednak, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały wycofane z działalności a dniem ich zbycia, upłynęło 6 lat.

Dochodem z odpłatnego zbycia środków trwałych jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych. Jeśli podatnik poniesie stratę ze sprzedaży środka trwałego po likwidacji działalności gospodarczej, nie będzie mógł jej odliczyć, gdyż wygasło źródło przychodów, z którego została poniesiona.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa Nr 415 z dnia 2007-12-31
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~zagubiony

wszystko rozumiem,ale gdy przed sporządzeniem remamentu likwidacyjnego sporządzonego na 31 grudnia działalność gospodarcza była zawieszona przez 2 lata jak wtenczas rozliczyć sie i uwzględnić to w PIT,przez okres zawieszenia nie uzyskałem żadnego dochodu.

!

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

  W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Księgarnia Bankier.pl

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego ilustracje: Andrzej Mleczko, Robert B. Cialdini Cena: 34,90 zł  Zamów książkę
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl