SMART > Poradniki > Prawo i pieniądze > Termin płatności ZUS w 2024. Czy coś się zmieniło?

Termin płatności ZUS w 2024. Czy coś się zmieniło?

Od 2022 roku, w ramach zmian wprowadzonych przez Polski Ład, obowiązują nowe terminy płatności składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany te miały  istotne znaczenie tak dla przedsiębiorców, jak i jednostek budżetowych. Zobaczmy jakie terminy płatności ZUS obowiązują od tamtej chwili.

Termin płatności ZUS w 2024. Czy coś się zmieniło?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

W ramach szerokiej reformy, która potem miała swoje aktualizacje, nowe terminy dotyczą rozliczania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zmiany opłacania składek i przekazywania ich do FUS  były częścią szerszych reform wprowadzonych przez pakiet ustaw zwanym Polskim Ładem i dotyczą wszystkich płatników składek. Przestrzeganie przekazywania dokumentów rozliczeniowych i przelewów nie narazi nas na karne odsetki i ewentualne grzywny.

 1. Jednostki i zakłady budżetowe:

  • Dla tej grupy płatników składek ZUS wyznaczono termin płatności do 5. dnia każdego miesiąca. Do tej grupy należą między innymi urzędy gminy, miasta oraz inne jednostki budżetowe.

 2. Płatnicy posiadający osobowość prawną:

  • Dla płatników takich jak spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie, stowarzyszenia, i fundacje termin płatności składek wyznaczono do 15. dnia następnego miesiąca.

 3. Pozostali płatnicy składek:

  • Obejmuje to szeroką gamę płatników, którzy nie mieszczą się w dwóch wyżej wymienionych kategoriach. Terminy opłacania składek zostały wyznaczone na  20. dzień każdego miesiąca.

  • Ta grupa, obejmująca szerokie spektrum płatników, powinna szczególnie uważać na terminowe opłacanie składek.

Do końca roku 2021 indywidualni przedsiębiorcy (opłacający składki tylko za siebie) byli zobowiązani do uiszczania składek najpóźniej do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należały się składki. Jednakże, w roku 2022 nastąpiła zmiana, która przesunęła ten termin na 20. dzień miesiąca następującego po miesiącu, za który składki są należne. 

Zaktualizowane terminy, które zaczęły obowiązywać od rozliczeń za styczeń 2022 r., odnoszą się do składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Przedsiębiorcy od nowego roku muszą również pamiętać o miesięcznym obowiązku przekazywania dokumentacji rozliczeniowej. 

Podsumowując, od 2022 roku, w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu, obowiązują nowe terminy płatności składek ZUS, które różnią się w zależności od rodzaju płatnika. Jest to istotna zmiana, która wymaga od wszystkich płatników składek szczególnej uwagi i dostosowania swoich procesów płatniczych do nowych regulacji, aby uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z nieterminowym opłacaniem składek.

Wprowadzone w 2022 roku nowe terminy płatności składek ZUS są różne dla poszczególnych grup płatników. Klasyfikacja ta ma na celu ułatwienie i usprawnienie procesu opłacania składek. Rozróżnienie między różnymi grupami płatników pozwala na lepsze dostosowanie terminów do specyfiki każdej z nich.

 1. Jednostki i zakłady budżetowe:

  • Termin płatności: do 5. dnia każdego miesiąca.

  • Charakterystyka grupy: Do tej grupy należą urzędy gminy, miasta oraz inne jednostki budżetowe. Ich działalność jest ściśle związana z budżetem państwa lub samorządu, dlatego termin płatności jest wyznaczony na początek miesiąca.

  • Ważność terminów: Prawidłowa i terminowa płatność składek przez te jednostki jest kluczowa, ponieważ opóźnienia mogą wpływać na ogólną stabilność finansową systemu ubezpieczeń społecznych.

 2. Płatnicy posiadający osobowość prawną:

  • Termin płatności: do 15. dnia następnego miesiąca.

  • Charakterystyka grupy: Ta grupa obejmuje spółki akcyjne, spółki z o.o., spółdzielnie, stowarzyszenia, i fundacje. Są to podmioty, które w ramach swojej działalności generują dochody i mają zobowiązania podatkowe.

  • Ważność terminów: Dla tych podmiotów, terminowe opłacanie składek jest istotne, ponieważ pozwala uniknąć dodatkowych opłat i zainteresowania ze strony organów kontrolnych.

 3. Pozostali płatnicy składek:

  • Termin płatności: do 20. dnia każdego miesiąca.

  • Charakterystyka grupy: Ta kategoria jest najbardziej zróżnicowana i obejmuje wszystkich pozostałych płatników, którzy nie mieszczą się w dwóch wyżej wymienionych kategoriach. Mogą to być na przykład małe przedsiębiorstwa czy indywidualni przedsiębiorcy.

  • Ważność terminów: Terminowość płatności w tej grupie jest kluczowa, gdyż często dotyczy mniejszych podmiotów, dla których nieregularne płatności mogą stanowić znaczne obciążenie finansowe i administracyjne.

Formy opodatkowania działalności

Poradniki