Split payment - jak wygląda podzielona płatność?

Split payment - jak wygląda podzielona płatność?
Spis treści

Zadaniem mechanizmu split payment, czyli podzielonej płatności, jest zmniejszanie luki w uzyskiwanym podatku VAT. Wiąże się to jednak z nowymi obowiązkami dla przedsiębiorców.

Split payment, choć w różnym zakresie, działa w kilku europejskich państwach, w tym w Holandii, Czechach i Rumunii. Od niedawna stosuje się je również w Polsce. Zgodnie z oczekiwaniami ustawodawcy ma przede wszystkim przeciwdziałać oszustwom związanym z wyłudzaniem podatku VAT, które stają się coraz większym problemem nie tylko dla polskiej gospodarki, ale również systemów całej wspólnoty. Podzielona płatność niewątpliwie jest kolejnym obowiązkiem, o którym muszą pamiętać właściciele firm. Sama w sobie jest jednak dosyć prosta i nie powinna wiązać się z większymi trudnościami. Należy mieć jednak świadomość, że niedopełnienie formalności może wiązać się ze sporymi konsekwencjami.

Split payment: na czym polega?

Zasadza działania split payment, czyli podzielonej płatności, jest stosunkowo prosta. Każda płatność wpływająca do sprzedawcy jest dzielona na dwie części: jedna stanowi kwotę netto, druga natomiast naliczany od niej podatek VAT. O ile sama należność netto trafia na rachunek odbiorcy, VAT wędruje na specjalne przypisane do niego konto, z którego nie można swobodnie korzystać. Zgromadzone na nim środki można przeznaczyć jedynie na regulowanie podatku VAT (w tym VAT należnego kontrahentom), składek ZUS, podatków CIT i PIT, akcyzy i należności celnych oraz odsetek wynikających z opóźnień w tych płatnościach. Za utworzenie specjalnego rachunku do obsługi rozliczenia VAT odpowiadają bezpośrednio banki i SKOK-i, wobec czego przedsiębiorca nie musi oddzielnie wnioskować o podzielenie konta firmowego.

Split payment: od kiedy obowiązuje?

Wprowadzanie mechanizmu podzielonej płatności w Polsce zostało rozłożone w czasie. Kluczowa dla split payment ustawa (Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw) została wprowadzona 1 sierpnia 2017 roku. Zgodnie z jej postanowieniami z tego rozwiązania można było korzystać dobrowolnie od 1 lipca 2018 roku, obowiązkowe stało się natomiast od 1 listopada 2019 roku. Nie oznacza to jednak, że z podzielonej płatności muszą korzystać wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku podczas rozliczania każdej płatności.

Obowiązkowy split payment

Decydujące znaczenie podczas oceny obowiązkowości split payment będzie miała przede wszystkim wartość transakcji. Podzieloną płatność należy wykorzystać jeśli opiewa na kwotę przekraczającą 15 000 zł brutto. Dokładną listę towarów i usług objętych tym obowiązkiem można znaleźć w załączniku nr 15 do ustawy o podatku VAT. Jednocześnie przedsiębiorcy mogą dobrowolnie rozliczać w ten sposób również mniejsze płatności. Należy przy tym wziąć pod uwagę fakt, że urząd nieco inaczej interpretuje samo pojęcie transakcji. Nie zawsze jest nim jednorazowo płatność za towar lub usługę. Jeżeli np. zamówienie na kwotę wyższą od 15 000 brutto realizowane jest w transzach, ale dotyczy jednej umowy, każda płatność powinna być rozliczana w systemie split payment.

Jeżeli na fakturze znajdują się zarówno towary i usługi ujęte w załączniku nr 15 do ustawy o podatku VAT, jak i te, które nie są w nim uwzględnione, płatność można podzielić i dokonać osobnych przelewów za konkretne produkty w ramach split payment, resztę natomiast opłacić poza tym mechanizmem. Oczywiście możliwe jest również opłacenie całej sumy jednym przelewem z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Split payment w praktyce

Choć wielu przedsiębiorców obawia się, że wprowadzenie podzielonej płatności będzie wiązało się z dodatkowymi obowiązkami i kłopotami, w rzeczywistości cały system działa dość sprawnie i nie wymaga angażujących działań. W przypadku wystąpienia obowiązku rozliczenia split payment wystarczy zaznaczyć odpowiednia opcję płatności np. w bankowości internetowej. Nie należy przygotowywać dwóch przelewów – środki VAT trafią na rachunek przypisany do konta firmowego. Informację o zastosowaniu podzielonej płatności należy również umieścić na fakturze.

Pominięcie podzielonej płatności – czym grozi?

Prawo przewiduje również sankcje dla osób, które zlekceważą obowiązek korzystania ze split payment. Niestety – mogą wiązać się ze sporymi kosztami, a nawet konsekwencjami prawnymi. Sprzedawcy za brak wskazania na fakturze obowiązku zrealizowania płatności w ten sposób grozi kara w wysokości 30% kwoty podatku. Tyle samo grozi kupującemu za opłacenie prawidłowo oznakowanej faktury bez split payment. Obie strony unikną jednak sankcji, jeśli kupujący mimo to wykona przelew przy wykorzystaniu podzielonej płatności, a sprzedający poprawnie rozliczy VAT z transakcji. Ponadto w przypadku uchybień możliwe jest również poniesienie odpowiedzialności karno-skarbowej.

Nie tylko dla podatników VAT

Wbrew pozorom obowiązek regulowania płatności przy wykorzystaniu mechanizmu split payment dotyczy nie tylko podatników VAT. Nabywcy, którzy są z niego zwolnieni, również mają obowiązek regulowana należności z zastosowaniem płatności podzielonej, jeżeli została w ten sposób oznaczona przez sprzedawcę.

3 najlepsze oferty kredytu dla Ciebie - 10 000zł

Pakiet korzyści

Ustawodawca, aby zachęcić przedsiębiorców do korzystania z płatności podzielonej, przygotował dla nich również szereg korzyści. Najważniejszą jest zmniejszenie kwoty zobowiązania podatkowego pod warunkiem zapłaty całego podatku z rachunku VAT we właściwym terminie. Kolejną istotną zachętą jest wyłączenie przedsiębiorców, którzy korzystają z tej metody płatności, z odpowiedzialności solidarnej (ponoszonej wspólnie ze sprzedającym w przypadku nieprawidłowości) do wysokości wynikającej z faktury podatku. Poza tym, jeśli przynajmniej 95% należnego podatku pochodzi z faktur realizowanych w systemie split payment, nie ma miejsca zastosowanie podwyższonej stawki odsetek za zwłokę za zaległości w podatku VAT.

Poradniki