SMART > Poradniki > Firma > Dofinansowanie z Urzędu Pracy: Co zrobić, żeby uzyskać bezzwrotne dotacje z UP?

Dofinansowanie z Urzędu Pracy: Co zrobić, żeby uzyskać bezzwrotne dotacje z UP?

W dłuższej perspektywie własny biznes może przynosić duże zyski. Samo rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się jednak ze sporymi wydatkami. Koszty inwestycyjne, a przynajmniej ich znaczną część można pokryć przez dofinansowanie z Urzędu Pracy. Co więc trzeba zrobić, by uzyskać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej? Na jaką kwotę opiewa dotacja z Urzędu Pracy?

Dofinansowanie z Urzędu Pracy: Co zrobić, żeby uzyskać bezzwrotne dotacje z UP?
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Jak działają dotacje z Urzędu Pracy?

Nadrzędnym celem Urzędów Pracy jest wspieranie rynku pracy i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest oferowanie dofinansowań. Część z nich jest dedykowana już aktywnym przedsiębiorcom. Jednakże największym zainteresowaniem cieszą się jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Rocznie w całym kraju dofinansowanie z Urzędu Pracy na otwarcie działalności trafia do ponad 30 tys. ludzi. Uzyskany w ten sposób kapitał pozwala znacząco zminimalizować koszty wejścia na rynek. Przy spełnieniu określonych warunków dotacje z Urzędu Pracy na założenie firmy są bezzwrotne.

Kto może uzyskać dofinansowanie z UP na podjęcie działalności gospodarczej?

By dotacje z Urzędu Pracy na otwarcie firmy były możliwe do osiągnięcia, konieczne jest spełnienie zwłaszcza następujących warunków:

 • Status osoby bezrobotnej — trzeba więc zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. To możliwe, jeśli obecnie nie prowadzi się żadnej aktywności zawodowej, w tym tej dorywczej. Na ogół wniosek o dofinansowanie można złożyć w dniu uzyskania statusu osoby bezrobotnej. 

 • Wybranie odpowiedniej formy prawnej działalności gospodarczej — dotacje z Urzędu Pracy są przyznawane w przypadku chęci założenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Wsparcia nie uzyska się, gdy celem jest założenie spółki cywilnej czy spółek handlowych, np. spółki z o.o.

Trzeba też zwrócić uwagę na inne warunki, które zwykle są prostsze do spełnienia. Wniosek o dofinansowanie z UP zostanie odrzucony, jeśli w ostatnich latach popełniło się przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu. Podobnie będzie, jeżeli w ostatnich 12 miesiącach prowadziło się już działalność gospodarczą. Problemem może okazać się też zadłużenie komornicze.

Wsparcie finansowe dla przyszłych przedsiębiorców jest udzielane w całym kraju. Jednakże w każdym powiatowym Urzędzie Pracy mogą obowiązywać nieco inne warunki uzyskania dofinansowania. Przykładowo wniosek o przyznanie jednorazowych  środków może zostać odrzucony przez dany UP, jeśli w ostatnich miesiącach odrzuciło się ofertę stażu.

Ile środków można otrzymać na start biznesu?

Pod względem prawnym dotacja z Urzędu Pracy jest regulowana ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wskazuje ona na to, że maksymalna wartość dofinansowania to 600% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

(Strona rządowa)

Zatem maksymalna kwota dotacji na złożenie własnej działalności gospodarczej opiewa na ponad 40 tys. zł. Rzeczywista wysokość dotacji może być jednak niższa. Wysokość dotacji zależy bowiem od faktycznych kosztów inwestycyjnych związanych z danym biznesem. Ponadto znaczenie ma budżet, jakim operuje konkretny powiatowy Urząd Pracy.

Na co można przeznaczyć dotację z Urzędu Pracy?

Dofinansowanie z Urzędu Pracy ma ułatwić przedsiębiorcy wejścia na rynek. W uogólnieniu dotacje są przyznawane na cele inwestycyjne. Niezmiernie istotne jest to, by zapoznać się z regulaminem przyznawania środków konkretnego Powiatowego Urzędu Pracy. Ten dokument precyzyjnie określa, na co można przeznaczyć dofinansowanie.

Środki uzyskanie z dotacji z UP rozdysponowuje się zwłaszcza na środki trwałe, narzędzia, urządzenia i maszyny. Przykładowo zwykle sfinansować można między innymi zakup sprzętu komputerowego, biurka, foteli, drukarek i oprogramowania komputerowego.

Nierzadko Urzędy Pracy przyznają środki na cele związane z szeroko pojętym marketingiem. W tym przypadku często pojawiają się jednak limity. Na przykłady konkretny PUP może określić maksymalną kwotę, jaką można przeznaczyć na stworzenie strony internetowej.

W żadnym przypadku uzyskane fundusze nie mogą zostać wykorzystane do sfinansowania operacyjnych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to między innymi opłat za paliwo i energię elektryczną oraz składek ZUS.

Jak aplikować po jednorazowe środki na rozpoczęcia działalności?

Dokładne warunki oraz obowiązujące terminy znajdują się w regulaminie dofinansowania konkretnego Urzędu Pracy. Standardowa procedura otrzymania dotacji przebiega następująco:

 1. Złożenie aplikacji. Trzeba ją złożyć w trakcie obowiązywania naboru wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 2. Odczekanie na weryfikację wniosku oraz załączników. Zwykle PUP wydaje decyzję w ciągu paru tygodni.

 3. Podpisanie umowy z Urzędem Pracy o przyznanie dotacji.

 4. Założenie działalności gospodarczej.

 5. Otrzymanie jednorazowej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Zazwyczaj środki otrzymane z dotacji należy spożytkować w ciągu 30 dni. Po otrzymaniu dotacji konieczne jest zachowanie potwierdzeń wszelkich transakcji, np. faktur.

W jaki sposób wypełnić wniosek o dofinansowanie z Urzędu Pracy?

Z perspektywy urzędników wniosek o dofinansowanie jest głównym źródłem informacji o konkretnym pomyśle biznesowym. To właśnie pozytywne rozpatrzenie wniosku jest niezbędne, by dotacja została przyznana. Podczas wypełniania wniosku trzeba podać wszystkie wymagane informacje. Równie ważne jest to, by wniosek był napisany w sposób przekonujący. Znajdujące się tam zapisy mają ukazać, że dany pomysł na biznes ma wysokie szanse powodzenia.

Wzór wniosku o dofinansowanie powinno się pobrać u źródła. Wskazane jest więc udanie się do konkretnego urzędu. Wniosek o dotację na założenie firmy często można też znaleźć na stronie internetowej danego UP.  We wniosku mogą znajdować się między innymi następujące części do wypełnienia:

 • Dane osobowe wnioskodawcy;

 • Informacja o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym;

 • Zarys pomysłu biznesowego;

 • Siedziba, w której ma być wykonywana działalność;

 • Proponowana forma zabezpieczenia dotacji;

 • Analiza rynku, na którym zamierza się działać z uwzględnieniem popytu i podaży;

 • Plan finansowy działalności;

 • Motywacja wnioskodawcy chcącego otworzyć własną firmę

Wraz z wnioskiem do UP o przyznanie środków na podjęcie działalności dostarcza się załączniki. Niektóre z nich są obligatoryjne, np. wymagane oświadczenia i zaświadczenia. Inne są dobrowolne. Z zasady jednak im więcej załączników się złoży, tym lepiej. Przykładowo dołączenie certyfikatów potwierdzających kompetencje zawodowe zwiększa szanse na przyznanie środków.

W jaki sposób zabezpiecza się dofinansowanie?

Zasadniczo PUP wymaga dwóch poręczycieli dofinansowania. Poręczenie jest wymagana na wypadek niedotrzymania warunków umowy o dotację przez wnioskodawcę. Wtedy to poręczyciele mogą zostać wezwani do zwrócenia wartości dotacji.

Czasem wystarczy tylko jednej poręczyciel, by dofinansowanie z Urzędu Pracy było możliwe do uzyskania. Trzeba jednak spełnić dodatkowy warunek. Takim warunkiem może okazać się przedstawienie gwarancji bankowej, podpisanie weksla lub zablokowanie środków na koncie bankowym.

Czy trzeba wnosić wkład własny?

Na ogół wkład własny nie jest wymagany przez Urząd Pracy. Zawsze jednak warto rozważyć jego wniesienie. Wkład własny ukazuje bowiem zaangażowanie wnioskodawcy w realizację pomysłu biznesowego.

Z zasady im większy wkład własny, tym większe szanse na akceptację wniosku o dotację z UP. Czasem urzędy same informują o rekomendowanej wartości wkładu własnego. Wkładem własnym nie koniecznie są środki finansowe. Może to być np. sprzęt biurowy posiadany przez wnioskodawcę.

Jak stworzyć biznesplan pod wniosek o dotację UP?

Zdarza się, że dany UP wymaga złożenia załącznika pod postacią biznesplanu do wniosku o wsparcie finansowe. Wtedy to sporządza się biznesplan na podstawie wzoru udostępnionego przez konkretny urząd.

Jednakże znacznie częściej UP nie stawia warunku stworzenia biznesplanu. Można go jednak sporządzić i załączyć do wniosku. Zwiększa to wiarygodność wnioskodawcy, a więc i szanse na uzyskanie 

Biznesplanu wcale nie trzeba traktować, jako żmudnej formalności. Przygotowanie takiego dokumentu ma mnóstwo walorów dla samego przedsiębiorcy. Biznesplan określa przewagi i ryzyka związane z prowadzeniem biznesu oraz nakreśla harmonogram działań. To wysoce pomocne informacje podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

W jaki sposób Urząd Pracy ocenia wnioski?

Standardowo Powiatowy Urząd Pracy ocenia wnioski system punktowym na podstawie określonych kryteriów oceny. Polega to na przyznawaniu punktów za ustalone aspekty. Uwzględnia się tu zwłaszcza:

 • Podjęte dotychczas działania. Dotyczy to np. wstępnego zarezerwowania powierzchni biurowej dla działalności.

 • Przeprowadzone analizy we wniosku związane choćby z analizą popytu i podaży na konkretnym rynku.

 • Przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia biznesu. Pod uwagę bierze się wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

 • Czas pozostawania osobą bezrobotną. Z zasady im dłużej jest się osobą bezrobotną, tym większe szanse na uzyskanie dotacji z Urzędu Pracy.

Naturalnie, im więcej punktów się uzyska, tym większe szanse na otrzymanie środków  z Urzędu Pracy.

Jak duże są szanse uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności?

Każdego miesiąca tysiące ludzi otrzymuje dofinansowanie z urzędu na założenie firmy. Łączna wartość przyznanych dotacji jest zaś liczona w miliardach złotych. Szanse uzyskania dotacji zależą głównie od liczby otrzymanych punktów. W praktyce znacznie ma również aktualny budżet urzędu na dofinansowanie i liczba wnioskodawców.

Wniosek może zostać odrzucony ze względu na kwestie merytoryczne. Tak będzie, gdy zdaniem urzędników konkretny pomysł biznesowy ma małe szanse powodzenia. Aplikacja o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej może zostać również odrzucona ze względu na błędy natury formalno-prawnej. Przykładem jest tu nieprawidłowe wypełnienie wniosku.

Nierzadko spore znaczenie ma przedmiot planowanej działalności gospodarczej. . Przykładowo załóżmy, że w danym regionie brakuje firm transportowych. Wtedy to występują wysokie szanse na to, że wniosek o dofinansowanie na założenie firmy transportowej zostanie zaakceptowany.

Istotna może okazać się również sytuacja na lokalnym rynku pracy. Urząd może lepiej ocenić pomysły biznesowe, które zakładają zatrudnianie pracowników. Dotyczy to w szczególności powiatów z ponadprzeciętną stopą bezrobocia.

Ile czasu potrzeba na załatwienie dofinansowania z Urzędu Pracy?

Czas potrzebny na załatwienie wszelkich procedur wynosi od paru tygodni do paru miesięcy. Znacznie może mieć już sam termin uzyskania statusu osoby bezrobotnej. Większość UP zezwala na złożenie wniosku o dofinansowanie już w dniu zarejestrowania się jako osoba bezrobotna. Bywa jednak, że w danym urzędzie o dotację aplikować mogą wyłącznie osoby, które status osoby bezrobotnej mają przykładowo co najmniej miesiąc.

Uwzględnić należy termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie. Niektóre urzędy pracy przyjmują je cały rok. Inne organizują kilka tur naborów ciągu roku. Każdorazowo urząd ma do 30 dni na rozpatrzenie wniosku.

Trzeba mieć na uwadze, że przez cały okres załatwiania formalności nie można podjąć żadnej pracy. Wtedy to utraciłoby się przecież status osoby bezrobotnej. Koniecznie trzeba pamiętać o tym, że wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie przed założeniem działalności gospodarczej.

Co trzeba zrobić, gdy otrzyma się dotacje z Urzędu Pracy?

Jeśli wniosek o dofinansowanie zostanie rozpatrzony pozytywnie, to podpisuje się umowę z Urzędem Pracy. Wtedy to należy bezzwłocznie założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Przede wszystkim trzeba zgłosić wpis do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wraz z rejestracją w CEIDG nadawany zostaje numer REGON firmy.

Podczas zakładania działalności przedsiębiorca ma do podjęcia kilka decyzji. Trzeba wybrać nazwę firmy, miejsce wykonywania działalności oraz formę opodatkowania. Zaleca się też, by jak najprędzej założyć firmowy rachunek bankowy.

Wybierz korzystne konto firmowe

Po podpisaniu umowy Urząd Pracy przekazuje wnioskodawcy środki finansowe. Ma się wtedy 30 dni na wykorzystanie dotacji zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie.

Czy UP przeprowadza kontrole dotyczący sposobu wykorzystania dotacji?

Umowa z Urzędem Pracy w zakresie dotacji na otworzenie biznesu jest ważna przez 12 miesięcy. Przez cały ten okres przedstawiciele urzędu mogą kontrolować sposób wykorzystania dofinansowania. Praktyka pokazuje, że tego typu kontrole są przeprowadzane na początku lub na końcu obowiązywania umowy.

Głównym celem kontroli jest zweryfikowanie tego, czy dofinansowanie zostało spożytkowane zgodnie z postanowieniami umowy. Urzędnik może więc sprawdzić, czy przedmiot kupiony z dotacji faktycznie jest wykorzystywane w prowadzenia działalności. Przedsiębiorca może też zostać poproszony o przedstawienie rachunków.

Pod jakimi warunkami dotacja z UP jest bezzwrotna?

Głównym atutem dotacji z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności jest to, że środków finansowych nie trzeba zwracać. Trzeba mieć jednak na uwadzę, że dofinansowanie faktycznie okaże się bezzwrotne, o ile:

 • Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez co najmniej 12 miesięcy.  Jeśli postanowi się zamknąć firmę w okresie obowiązywania umowy z UP, to dotację trzeba zwrócić.

 • Nie złamie się żadnych postanowień umowy. Złamaniem umowy jest przykładowo wykorzystanie dotacji na zakup drukarki, by ją od razu sprzedać.

Jeśli któryś z tych warunków nie zostanie spełniony, to przedsiębiorca oraz poręczyciele zostaną wezwanie do bezzwłocznego zwrócenia dofinansowania.

Alternatywne dotacje na założenie działalności gospodarczej

Ludzie szukający dofinansowań na otworzenie własnej firmy zwykle skupiają się na dotacjach z Urzędów Pracy. Warto wiedzieć, że wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności można uzyskać również z paru innych źródeł:

 • Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności. Dofinansowań tego typu jest kilka. Znacznie ma tu dokładny miejsce wykonywania działalności oraz branża. Informacje o aktualnie dostępnych dotacjach unijnych można znaleźć w rządowej wyszukiwarce.

 • Wsparcie PARP, czyli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ta instytucja także udostępnia wyszukiwarkę dotacji, która jest dostępna pod tym linkiem.

 • Fundusze BGK, tj. Banku Gospodarstwa Krajowego. W tym przypadku można liczyć między innymi na preferencyjne pożyczki.

 • Pomoc finansową z KRUS. Rolnicy mogą otrzymać premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Szeroko pojęte wsparcie przy zakładaniu działalności można też uzyskać, jeśli biznes będzie prowadzić się w formie franczyzy.

Jak działają dofinansowania UP dla czynnych przedsiębiorców?

Urząd Pracy zapewnia dofinansowania nie tylko przy zakładaniu przedsiębiorstwa. O wsparcie można aplikować także w trakcie prowadzenia biznesu. Wniosek można złożyć między innymi o:

 • Dofinansowanie na pracownika. W tym zakresie można ubiegać się zwłaszcza o refundację kosztów wynagrodzenia.

 • Środki z KFS, czyli Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którym zarządza UP. W ten sposób można otrzymać dofinansowanie na szkolenia i rozwój kompetencji pracowników.

 • Dotacji na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych. W tym zakresie UP może wspomóc chociażby  dostosowanie stanowiska pracy pod potrzeby osoby niepełnosprawnej.

W przypadku powyższych dotacji również trzeba zwrócić uwagę na wymogi stawiane przez konkretny Urząd Pracy.

Czy warto składać wniosek o dofinansowanie z Urzędu Pracy?

Każdy przyszły przedsiębiorca powinien rozważyć możliwość uzyskania wsparcia finansowego. Szczególnie interesujące są bezzwrotne dotacje. Mogą one zagwarantować spory kapitał przy niskim poziomie ryzyka.

Dotacja z Urzędu Pracy na założenie firmy

Plusy

Minusy

Szansa wykorzystania dziesiątek tysięcy złotych na własną działalność gospodarczą.

Konieczność przejścia licznych i czasochłonnych procedur.

Przy spełnieniu określonych warunków dotacja jest bezzwrotna.

Wniosek o dofinansowanie z UP może zostać odrzucony.

W toku oceny wniosku o dotację pomysł biznesowy zostaje oceniony przez niezależnych urzędników.

Konieczność zwrotu środków, przy zakończeniu działalności gospodarczej w pierwszym roku.

Opłacalność dotacji UP zależy od specyfiki danego pomysłu biznesowego, a zwłaszcza kosztów inwestycyjnych. Jeśli przykładowo zamierza się otworzyć warsztat samochodowy, na co potrzeba dziesiątek tysięcy złotych, to dotacja z Urzędu Pracy może okazać się wysoce pomocna. Dofinansowanie z Urzędu Pracy okaże się mniej interesujące, gdy koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej są niskie. 

Dotacje dla firm

Poradniki