Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Czy za długi można iść do więzienia? Więzienie za długi

Spis treści
więcej Ikona strzałki

Niespłacanie zobowiązań finansowych w terminie może nieść za sobą różnorodne konsekwencje. Wiele osób zastanawia się, czy za długi można iść do więzienia. Warto dowiedzieć się, w jakim przypadku zadłużenie może zakończyć się pozbawieniem wolności. 

Osadzenie w więzieniu to szczególny rodzaj kary, który zwykle kojarzy się z poważnymi przestępstwami. Oczywiście nie wszyscy osadzeni mają za sobą bogatą kryminalną przeszłość. W niektórych przypadkach do więzienia mogą doprowadzić również długi. Taki scenariusz jest jednak realny wyłącznie w kilku scenariuszach, w których dłużnik dopuści się przestępstwa lub zalega z konkretnymi typami zobowiązań. 

Warto dowiedzieć się wobec tego, za jakie długi można trafić do więzienia oraz jakie zachowania mogą przełożyć się na dodatkową odpowiedzialność karną dłużnika.

(fot. kittirat roekburi / Shutterstock)

Czy za długi można iść do więzienia?

Na tak postawione pytanie trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Generalnie rzecz biorąc, więzienie za długi jest możliwe, jednak dotyczy to jedynie ściśle określonych typów długów oraz niektórych zachowań, których może dopuścić się dłużnik, chcąc np. zachować część majątku czy uchronić ją przed windykacją komorniczą. Do więzienia nie trafimy więc np. w wyniku nieuregulowania zobowiązań takich jak czynsz czy abonament komórkowy. Nawet osoby, które nie są w stanie sprostać regulowaniu rat kredytu hipotecznego czy kredytu gotówkowego, nie muszą martwić się o potencjalne trafienie do więzienia. Trudna sytuacja może jednak z pewnością doprowadzić do poważniejszych problemów, będących podstawą do zasądzenia zdecydowanie surowszych kar.

Za jakie długi można trafić do więzienia?

Istnieje kilka rodzajów długów, których niespłacenie może doprowadzić do zasądzenia dłużnikowi kary pozbawienia wolności. Należą do nich przede wszystkim:

  • Dług alimentacyjny. Niepłacenie alimentów to przestępstwo, które zostało ujęte w art. 209 Kodeksu karnego. Przy tym odpowiedzialność można ponieść już po 3 miesiącach niewpłacania świadczeń. Druga podstawa do zastosowania kary ograniczenia wolności to przekroczenie sumy trzykrotności miesięcznych alimentów zadłużenia. W praktyce na pozbawienie wolności narażają się osoby uporczywie unikające wykonania obowiązku alimentacyjnego, określonego w wyroku sądu, posiadając przy tym środki pieniężne. W przypadku braku posiadania niezbędnych środków warto zaspokajać choćby symbolicznie obowiązek alimentacyjny. 

  • Niezapłacenie podatku. Każdy podatnik jest zobowiązany do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Choć w większości przypadków głównym obciążeniem z tego tytułu będą odsetki karne, niekiedy może wiązać się to z popełnieniem przestępstwa skarbowego, co może doprowadzić do kary pozbawienia wolności. W przypadku wykroczenia skarbowego możemy podlegać karze grzywny, a jej nieuregulowanie to kolejna przesłanka do trafienia do więzienia za długi.

  • Niezapłacenie kary grzywny. Więzienie za długi jest również możliwe, jeżeli osoba ukarana karą grzywny nie wywiąże się z tego zobowiązania, zasądzona może być zastępcza kara aresztu. 

Czy można iść do więzienia za kredyty?

Choć bezpośrednio za niepłacenie rat kredytu nie można trafić do więzienia, groźba pozbawienia wolności jest jak najbardziej realna, jeżeli doszło do oszustwa lub wyłudzenia kredytu. W takim przypadku nieuczciwy kredytobiorca również naraża się na odpowiedzialność karną. Zakres praktyk, które mogą do tego doprowadzić, jest jednak stosunkowo szeroki. Jednym z najprostszych przykładów jest wprowadzenie instytucji w błąd, co doprowadzi do uzyskania kredytu lub pożyczki. 

Do więzienia może więc zaprowadzić m.in. podrobienie zaświadczenia o osiąganych dochodach czy innych dokumentów wymaganych przez instytucję. Jednak nie jest to jedyna możliwa do wystąpienia sytuacja. Niektóre firmy pozabankowe udzielają pożyczek gotówkowych na podstawie oświadczenia o zatrudnieniu. W przypadku, gdy nie posiadamy umowy z firmą, w której deklarujemy zatrudnienie, formalnie rzecz biorąc, jest to poświadczenie nieprawdy. I może być podstawą do zarzutu wyłudzenia pieniędzy z firmy pożyczkowej. A to w konsekwencji doprowadzić nas do kary więzienia. W praktyce takie ryzyko istnieje w momencie, gdy zaprzestaniemy spłacania zaciągniętej pożyczki.

Wyzbywanie się majątku a więzienie za długi

Kolejną sytuacją powiązaną ze spłatą należności jest uchylanie się od egzekucji komorniczej. Samo zajęcie się zadłużeniem przez komornika oczywiście nie naraża dłużnika na ryzyko trafienia do więzienia. Jego zachowanie może być jednak przestępstwem, które będzie wiązać się z karą pozbawienia wolności. Dojdzie do tego zwłaszcza, jeżeli dłużnik wyzbywa się majątku lub ukrywa go np. w celu uchronienia go przed egzekucją komorniczą. Więzienie za długi jest więc możliwe, jeżeli niesolidny dłużnik np. ukrywa majątek, sprzedaje go czy ofiaruje innym osobom (poza tym taka czynność może być również uznana za nieważną). Odpowiedzialność może wiązać się również z ukrywaniem źródła dochodów. 

Jaka kara grozi dłużnikowi?

Oczywiście każdy z przywołanych wyżej scenariuszy wiąże się ze złamaniem prawa, jednak dotyczy odrębnych przepisów. W związku z tym o tym, czy można iść do więzienia za długi oraz ile będzie wynosić potencjalna kara, decyduje konkretna sytuacja:

  • W przypadku długów alimentacyjnych pod uwagę należy wziąć art. 209 kodeksu karnego. Zgodnie z nim do ukarania może dojść, jeżeli „łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, lub jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące”. Takie zadłużenie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

  • Niezapłacona grzywna, zgodnie z art. 25 kodeksu wykroczeń zostanie przeliczona na areszt, z tym że każdy dzień karty zastępczej będzie równoważny grzywnie od 20 do 150 złotych, a łączna kara zastępcza nie może przekroczyć 30 dni.

  • Niezapłacone podatki mogą wiązać się z karą pozbawienia wolności, jeśli podatnik uchyla się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi podstawy opodatkowania lub nie składa stosownej deklaracji. Podlega wówczas karze do 720 stawek dziennych lub karze pozbawienia wolności albo obu karom łącznie.

  • Podszywanie się - osoba, która w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się imieniem i nazwiskiem lub nazwą innego podmiotu w celu zapłacenia mniejszego podatku, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, lub obu tym karom łącznie. 

  • Wyłudzenie kredytu lub pożyczki zostało ujęte w artykule 297 kodeksu karnego. Osoba, która dopuści się takiego czynu, może podlegać karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

  • Ukrywanie majątku wiąże się z najpoważniejszymi konsekwencjami. Zgodnie z art. 300 kodeksu karnego osoba, która w obliczu niewypłacalności lub upadłości udaremnia, lub uszczupla zaspokojenie wierzyciela, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast jeśli ma to związek z udaremnieniem wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, maksymalna kara wynosi 5 lat. W przypadku wyrządzenia takiej szkody wielu wierzycielom kara pozbawienia wolności wyniesie od 6 miesięcy do 8 lat.

Czy można iść do więzienia za długi? Podsumowanie

Jak widać, skazanie na karę pozbawienia wolności za długi grozi jedynie w ściśle określonych przypadkach, w których dłużnik popełni przestępstwo lub nie ureguluje kary grzywny i zasądzona zostanie kara zastępcza. Do pozbawienia wolności może dojść również w sytuacji, w której próbuje ukrywać majątek w obliczu egzekucji komorniczej. Osoby, które borykają się z problemami finansowymi i mają problem z terminowym regulowaniem zobowiązań, nie muszą natomiast martwić się o to, że trafią za długi do więzienia. W każdym przypadku warto jednak jak najszybciej podjąć efektywne kroki zmierzające do wyjścia z trudnej sytuacji i spłacenia zaległości.


Znajdź najlepszy kredyt gotówkowy

miesięcy

Poradniki