Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Od umowy sprzedaży Stawka podatku
1) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2 proc.
2) od innych praw majątkowych 1 proc.
Od umowy zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności i darowizny Stawka podatku
1) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2 proc.
2) od innych praw majątkowych 1 proc.
Od umowy Stawka podatku
odpłatnego użytkowania w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności 1 proc.
pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego 2 proc.
ustanowienia odpłatnej renty, od skapitalizowanej części renty lub dla wartości rzeczy lub praw nabytych tytułem wynagrodzenia stosuje się stawki jak dla umów sprzedaży 1 proc.
podatek od umów spólki 0,5 proc.
Od ustanowienia hipoteki Stawka podatku
na zabezpieczenie wierzytelności istniejącej 0,1 proc.
na zabezpieczenie wierzytelności istniejącej o nieustalonej wartości 19 zł

Podatek pobierany jest według stawki najwyższej, jeśli przedmiotem są rzeczy lub prawa, których dotycząca czynność cywilnoprawna objęta jest różnymi stawkami podatku. Jeśli jedna ze stron czynności cywilnoprawnych jest zwolniona z podatku to stawka pomniejszana jest o 50 proc. z wyjątkiem umów spółki.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.