Stawki VAT

Stawki VAT 2014/2016

Zmiany, jakie zaszły w stawkach podatku VAT, a które miały obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., będą obowiązywały również w latach 2014-2016:

  • stawka VAT wynosi 23%;
  • stawka obniżona podatku wynosi 8%;
  • stawka zryczałtowanego zwrotu podatku (w przypadku zwrotu rolnikom ryczałtowym kwoty podatku VAT przy sprzedaży produktów rolnych podatnikom VAT) wynosi 7%;
  • stawka ryczałtu, dla świadczących usługi taksówek osobowych (PKWiU 60.22.11-00.00), wynosi 4%.

W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego, może być obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:

  • 18,70% -- dla towarów i usług objętych stawką podatku 23%;
  • 7,41 % -- dla towarów i usług objętych stawką podatku 8 %.

Kwotą podatku naliczonego dla podatników, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, w przypadku gdy okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania tej czynności w sposób częstotliwy, jest kwota stanowiąca równowartość 23 % kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez podatnika od wewnątrzwspolnotowego nabycia tego środka.

W trakcie okresu stosowania podwyższonej stawki podatku VAT możliwe będą wprowadzane rozporządzeniami obniżenia stawki podatku do wysokości 0 %, 5 % lub 8 % dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl