Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs

Księgarnia


Cząstki przyciągania. Jak budować niestandardowe kampanie reklamowe

Cena: 89 zł

Sprawdź ofertę

Słownik

Wpisz szukane słowo

Inkaso:


jedna z form rozliczeń bezgotówkowych stosowanych w Polsce pomiędzy jednostkami gospodarczymi; ...

zobacz pozostałe hasła...

2005-06-07 06:06 Źródło: Gazeta Podatkowa

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość

Czego nie może zająć komornik?


Jakich rzeczy komornikowi sądowemu nie wolno zajmować? Czy egzekucja obejmuje wszystkie pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym? Jaka część wynagrodzenia za pracę może zostać zajęta? Jak chronieni są rolnicy? Przedstawiamy Państwu zasady dotyczące ograniczeń w egzekucji prowadzonej przez komorników sądowych.

Egzekucja z rachunków bankowych

Często stosowanym i dość skutecznym sposobem egzekucji jest zajęcie rachunku bankowego należącego do dłużnika.

Pierwsze ograniczenie dotyczy egzekucji z rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych. Środki pieniężne znajdujące się na powyższych rachunkach, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Ale uwaga: wierzytelności z rachunku bankowego stanowiące wkład oszczędnościowy podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.

Drugi przypadek dotyczy wypłacania pieniędzy z zajętych rachunków bankowych przedsiębiorców. Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca, sąd może zezwolić na wypłatę z zajętego rachunku bankowego wynagrodzenia za pracę dla pracowników zatrudnionych u dłużnika.Zezwolenie sądu może być udzielone na okres do trzech miesięcy w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Komornik nie może zająć dłużnikowi całego wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli egzekwowane są alimenty, to można potrącić pracownikowi na ten cel z pensji 60% wynagrodzenia (bez względu na jego wysokość) po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

Jeżeli egzekwowane są inne należności niż alimenty, to można potrącić pracownikowi maksymalnie połowę wynagrodzenia. Dodatkowym ograniczeniem w przypadku należności innych niż alimenty jest kwota wolna od potrąceń. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

    1) minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

    2) 75% wynagrodzenia obliczonego jak w pkt 1) - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

    3) 90% wynagrodzenia obliczonego jak w pkt 1) - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty te ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Egzekucja z ruchomości

Komornik nie może zająć wszystkich rzeczy należących do dłużnika. Chcąc zapewnić dłużnikowi i jego rodzinie minimum egzystencji, ustawodawca wymienił podstawowe rzeczy, z których egzekucji prowadzić nie wolno.

Wśród nich znajdują się narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych. Komornik musi zatem ustalić, jaki zawód wykonuje osobiście dłużnik i czy narzędzia i inne przedmioty są mu w tym celu niezbędne. Gdyby mimo zakazu komornik taką rzecz zajął, należy zażądać od wierzyciela zwolnienia jej spod egzekucji, a jeśli to nie przyniesie efektu - złożyć do sądu skargę na czynności komornika.

Niezbędnik

Poza tym nie podlegają egzekucji przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna, ubranie, zapasy żywności i opału na okres jednego miesiąca, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny. Chronione przed komornikiem są też przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową.

Ochrona rolników

Dla dłużników będących rolnikami większe znaczenie mają ograniczenia egzekucji wymienione w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej. Wymienia ono szczegółowo, jakie zwierzęta i w jakich ilościach nie mogą zostać zajęte i zlicytowane. Zabrania ono ponadto m.in. zajmowania podstawowych maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie rolnym, ciągnika wraz z maszynami i sprzętem współpracującym niezbędnym do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów, nawozów oraz środków ochrony roślin w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego. Nie pozwala także na zajmowanie zaliczek kontraktacyjnych, chyba że komornik egzekwuje alimenty, renty alimentacyjne lub należności powstałe w związku z wykonywaną w gospodarstwie dłużnika pracą zarobkową.Co z dopłatami bezpośrednimi dla rolników z funduszy europejskich? Kilka miesięcy temu było głośno o podejmowanych przez komorników próbach zajmowania ich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 1 lutego 2005 r. nie jest to możliwe - Sejm zabronił tego nowelizując ustawę o utworzeniu Agencji. Trzeba jednak pamiętać o tym, że komornik nie może jedynie zająć dopłat w Agencji i zobowiązać jej do przekazywania ich komornikowi, a nie rolnikowi. Kiedy środki z dopłat trafią na rachunek bankowy rolnika, to ich dalsza egzekucja będzie już możliwa - mamy wówczas do czynienia z egzekucją z rachunku bankowego i nie jest istotne, jakie jest pochodzenie pieniędzy, które na konto trafiają. W takim przypadku obowiązują jedynie omówione wcześniej ograniczenia z egzekucji z rachunków bankowych.

Gotówka "na przeżycie"

Dłużnikowi nie można też zabrać całej gotówki. W przypadku dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę należy mu zostawić pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy na czas do najbliższego terminu wypłaty.

Ile gotówki należy pozostawić dłużnikowi nieotrzymującemu stałej płacy, np. rolnikowi czy osobie prowadzącej działalność gospodarczą? Przepisy mówią tu o pieniądzach niezbędnych dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie. Ocena, ile w konkretnym przypadku kwota ta wyniesie należy do komornika.

Inne ograniczenia

Na tym nie koniec ograniczeń w egzekucji. Nie podlegają egzekucji także sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych. Komornik nie może zajmować sum przyznanych dłużnikowi przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego.

Egzekucji nie podlegają także wierzytelności przypadające dłużnikowi od państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu dostaw, robót lub usług przed ukończeniem dostawy, roboty lub usługi w wysokości nieprzekraczającej 75% każdorazowej wypłaty, chyba że chodzi o wierzytelność pracowników dłużnika z tytułu pracy wykonywanej przy tychże dostawach, robotach lub usługach. Dopuszczalne jest jednak zajęcie kwoty, która dłużnikowi przypadnie po wykonaniu dostawy, roboty lub usługi.

» Wydatków nigdy nie brakuje, skąd wziąć gotówkę?


Komornik nie może również zająć trzech czwartych świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych. Nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów.

Należności wypłacone w związku ze śmiercią tytułem zapomogi lub jednorazowego zaopatrzenia pod jakąkolwiek nazwą albo z tytułu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają egzekucji tylko na zaspokojenie tych kosztów.

Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych.

Podstawa prawna:

  • art. 829-839, 1083 ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 ze zm.),

  • art. 87-88 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),

  • art. 54 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.),

  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.05.1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej (Dz. U. nr 63, poz. 300).


autor: Andrzej Janowski
Gazeta Podatkowa Nr 147 z dnia 2005-06-06
Komentarzy 41


RSS Google Wykop

Pożyczka bez komplikacji.
Łatwy dostęp nawet do 5 tys. Sprawdź jakie to proste!

Komentarze do artykułu
Czego nie może zająć komornik? Autor: ~mori   2012-07-24 17:06
konstrukcja systemu komorniczego Polskiego jest najgorsza w europie ...państwo ma gdzieś ludzi którzy mają kłopoty i to ludzi którzy je mają bez własnej winy ......wycyckać ile sie da to jest piorytet (..)
Czego nie może zająć komornik? Autor: ~Zosia   2011-11-05 07:40
Chciałabym poruszyć problem nierównego traktowania obywateli przez przepisy ustawowe, co jest sprzeczne z Konstyucją RP. Chodzi mnie o to, iż w egzekucji świadczeń pieniężnych - renciście, emerytowi d (..)
Re: Czego nie może zająć komornik? Autor: ~pokrzywdzona   2012-07-18 19:57
Co mam zrobić przez córkę komornik potrąca mi z emerytury po354zł.z groszami.To jest potrącenie przez ZUS i reszta wpływa na konto.Teraz Poszłam do banku po reszte emerytury okazało się że sa jakieś ś (..)
Czego nie może zająć komornik? Autor: ~pati   2011-07-18 19:31
mam takie pytanie mąż pracuje na kopalni ma teraz komornika. Ile musi zostawic na osobe ten komornik jesli ja niepracuje i mamy dwoje dzieci na utrzymaniu.jest jakas minimalna kwota na osobe jaka musi (..)
zajecie komornicze srodkov na koncie przez komornika bedac osoba bezrobo Autor: ~malinka   2011-07-04 21:03
witam serdecznie mam pytanie a jak vyglada sytuacja jezeli komornik zajal mi konto na poczet kredytu skoro jestem na statusie bezrobotnego>>???
Re: Czego nie może zająć komornik? Autor: ~mamdres   2011-09-08 15:23
Kolego drogi zmień bank i co za tym idzie konto. na jakiś czas bedziesz miał spokój.
Czego nie może zająć komornik? Autor: ~edi535   2011-06-04 10:23
witam.Co moze zajac mi komornik?mam prace,najnizsze wynagrodzenie,swiadczenia z mops,rente rodzinna na dwoje dzieci.mam to na jednym koncie.jezeli z konta komornik moze wszysto zabrac,to co mam zrobic (..)
Czego nie może zająć komornik? Autor: ~Darszu   2011-03-01 13:40
Czy komornik może zająć zasiłek dla bezrobotnych z Urzędu Pracy?
Czego nie może zająć komornik? Autor: ~zakłopotana   2011-01-27 19:05
Mam pytanie, część pensji , jaką kwotę może zająć mi komornik. Zarabiam najniższa krajowa tj 980zł. Proszę o odpowiedź.
Re: Czego nie może zająć komornik? Autor: ~anita   2010-06-26 10:25
Witam. Mam dokładnie taki sam problem, komornik nie ma prawa zająć alimentów, ani żadnych świadczeń rodzinnych. Przed zajęciem powinien powiadomić cię o tym, a co do banku, to oni nie mają obowiązku c (..)