Czego nie może zająć komornik?

Jakich rzeczy komornikowi sądowemu nie wolno zajmować? Czy egzekucja obejmuje wszystkie pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym? Jaka część wynagrodzenia za pracę może zostać zajęta? Jak chronieni są rolnicy? Przedstawiamy Państwu zasady dotyczące ograniczeń w egzekucji prowadzonej przez komorników sądowych.

Egzekucja z rachunków bankowych

Często stosowanym i dość skutecznym sposobem egzekucji jest zajęcie rachunku bankowego należącego do dłużnika.

Pierwsze ograniczenie dotyczy egzekucji z rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych. Środki pieniężne znajdujące się na powyższych rachunkach, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Ale uwaga: wierzytelności z rachunku bankowego stanowiące wkład oszczędnościowy podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.

Drugi przypadek dotyczy wypłacania pieniędzy z zajętych rachunków bankowych przedsiębiorców. Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca, sąd może zezwolić na wypłatę z zajętego rachunku bankowego wynagrodzenia za pracę dla pracowników zatrudnionych u dłużnika.Zezwolenie sądu może być udzielone na okres do trzech miesięcy w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Komornik nie może zająć dłużnikowi całego wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli egzekwowane są alimenty, to można potrącić pracownikowi na ten cel z pensji 60% wynagrodzenia (bez względu na jego wysokość) po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

Jeżeli egzekwowane są inne należności niż alimenty, to można potrącić pracownikowi maksymalnie połowę wynagrodzenia. Dodatkowym ograniczeniem w przypadku należności innych niż alimenty jest kwota wolna od potrąceń. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  1) minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

  2) 75% wynagrodzenia obliczonego jak w pkt 1) - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

  3) 90% wynagrodzenia obliczonego jak w pkt 1) - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty te ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Egzekucja z ruchomości

Komornik nie może zająć wszystkich rzeczy należących do dłużnika. Chcąc zapewnić dłużnikowi i jego rodzinie minimum egzystencji, ustawodawca wymienił podstawowe rzeczy, z których egzekucji prowadzić nie wolno.

Wśród nich znajdują się narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych. Komornik musi zatem ustalić, jaki zawód wykonuje osobiście dłużnik i czy narzędzia i inne przedmioty są mu w tym celu niezbędne. Gdyby mimo zakazu komornik taką rzecz zajął, należy zażądać od wierzyciela zwolnienia jej spod egzekucji, a jeśli to nie przyniesie efektu - złożyć do sądu skargę na czynności komornika.

Niezbędnik

Poza tym nie podlegają egzekucji przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna, ubranie, zapasy żywności i opału na okres jednego miesiąca, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny. Chronione przed komornikiem są też przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową.

Ochrona rolników

Dla dłużników będących rolnikami większe znaczenie mają ograniczenia egzekucji wymienione w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej. Wymienia ono szczegółowo, jakie zwierzęta i w jakich ilościach nie mogą zostać zajęte i zlicytowane. Zabrania ono ponadto m.in. zajmowania podstawowych maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie rolnym, ciągnika wraz z maszynami i sprzętem współpracującym niezbędnym do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów, nawozów oraz środków ochrony roślin w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego. Nie pozwala także na zajmowanie zaliczek kontraktacyjnych, chyba że komornik egzekwuje alimenty, renty alimentacyjne lub należności powstałe w związku z wykonywaną w gospodarstwie dłużnika pracą zarobkową.Co z dopłatami bezpośrednimi dla rolników z funduszy europejskich? Kilka miesięcy temu było głośno o podejmowanych przez komorników próbach zajmowania ich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 1 lutego 2005 r. nie jest to możliwe - Sejm zabronił tego nowelizując ustawę o utworzeniu Agencji. Trzeba jednak pamiętać o tym, że komornik nie może jedynie zająć dopłat w Agencji i zobowiązać jej do przekazywania ich komornikowi, a nie rolnikowi. Kiedy środki z dopłat trafią na rachunek bankowy rolnika, to ich dalsza egzekucja będzie już możliwa - mamy wówczas do czynienia z egzekucją z rachunku bankowego i nie jest istotne, jakie jest pochodzenie pieniędzy, które na konto trafiają. W takim przypadku obowiązują jedynie omówione wcześniej ograniczenia z egzekucji z rachunków bankowych.

Gotówka "na przeżycie"

Dłużnikowi nie można też zabrać całej gotówki. W przypadku dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę należy mu zostawić pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy na czas do najbliższego terminu wypłaty.

Ile gotówki należy pozostawić dłużnikowi nieotrzymującemu stałej płacy, np. rolnikowi czy osobie prowadzącej działalność gospodarczą? Przepisy mówią tu o pieniądzach niezbędnych dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie. Ocena, ile w konkretnym przypadku kwota ta wyniesie należy do komornika.

Inne ograniczenia

Na tym nie koniec ograniczeń w egzekucji. Nie podlegają egzekucji także sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych. Komornik nie może zajmować sum przyznanych dłużnikowi przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego.

Egzekucji nie podlegają także wierzytelności przypadające dłużnikowi od państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu dostaw, robót lub usług przed ukończeniem dostawy, roboty lub usługi w wysokości nieprzekraczającej 75% każdorazowej wypłaty, chyba że chodzi o wierzytelność pracowników dłużnika z tytułu pracy wykonywanej przy tychże dostawach, robotach lub usługach. Dopuszczalne jest jednak zajęcie kwoty, która dłużnikowi przypadnie po wykonaniu dostawy, roboty lub usługi.

» Wydatków nigdy nie brakuje, skąd wziąć gotówkę?


Komornik nie może również zająć trzech czwartych świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych. Nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów.

Należności wypłacone w związku ze śmiercią tytułem zapomogi lub jednorazowego zaopatrzenia pod jakąkolwiek nazwą albo z tytułu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają egzekucji tylko na zaspokojenie tych kosztów.

Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych.

Podstawa prawna:

 • art. 829-839, 1083 ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 ze zm.),

 • art. 87-88 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),

 • art. 54 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.),

 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.05.1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej (Dz. U. nr 63, poz. 300).


autor: Andrzej Janowski
Gazeta Podatkowa Nr 147 z dnia 2005-06-06


Źródło:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Kredyt konsolidacyjny – Spłacimy 3% Twoich kredytów i obniżymy Twoje raty!
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 ~pixi

Mi tez te skorwesyny wziely kase z tego na swieta .zlodzieje

! Odpowiedz
2 4 ~iksigrek

Mam pytanie pracuje w firmie która na swieta przyznaje świadczenie z funduszu socjalnego czy komornik może zająć te pieniądze?

! Odpowiedz
7 4 ~patka

Witam mam dwie umowy zlecenie i jedna jest na rok czy komornik może mi zająć dwa wynagrodzenia?

! Odpowiedz
2 2 ~jerzy

Mam pytanie i prosze o odpowiedz. Komornik zablokowal mi koto.zadluzeie jest znacznie miejsze niz rodki na koncie. Czy mial do tego prawo? Zostalem bez pieniedzy nie wiem co robic. Z gory dziekuje za odpowiedz

! Odpowiedz
2 11 ~dłużniczka

Przepisy swoje a komornik swoje, zablokował mi konto na które dostawałam alimenty na dzieci, rodzinne i mało tego rozliczenie roczne również zabrał.Komornik ma własne prawo i żadne przepisy go nie obowiązują.

! Odpowiedz
2 1 ~Renia

Jak zajol konto to masz wolna kwote do wyplaty w banku

! Odpowiedz
1 0 ~kredytykPL

Pożyczka na Dowód bez Zaświadczeń http://www.kredytyk.pl
od 100zł do 200.000zł Odbierz pieniądze!
- Pożyczki na Dowód
- kredyty dla Firm
- Kredyt na mieszkanie/hipotekę
- Kredyt Samochodowy
Wypełnij krótki wniosek a my do Ciebie bezpłatnie oddzwonimy i przestawimy najlepszą ofertę dla Ciebie!

! Odpowiedz
1 1 ~Tomek

Dobrze, że środki otrzymane z dopłaty unijnej są wyłączone spod egzekucji. Ochrona środków z UE dotyczy także środków pieniężnych znajdujących się na koncie i wszystkich środków trwałych zakupionych z tych pieniędzy w ramach realizacji projektu! http://poradnik.wfirma.pl/-prowadzenie-egzekucji-z-doplat-dla-rolnikow oby nie było więcej sytuacji, jak ta z traktorem!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 16 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 8 ~rafal

z umowy zlecenia oraz umowy o dzielo może zabrać wszystko. ja tez tak miałem zabieral 100 procent umowy zlecenia a było to jedyne zrudlo utrzymania mojej rodziny! byle by zabrać a ze wtedy nie miałem co dac jesc malutkiemu dziecku to nie ważne!maja to gdzies

! Odpowiedz

Pobierz program PIT 2015

Program Pit 2015

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

 • W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy.

  Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Księgarnia Bankier.pl

Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego ilustracje: Andrzej Mleczko, Robert B. Cialdini Cena: 34,90 zł  Zamów książkę

Znajdź nas na Facebooku

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl