Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.

Uwagi

Odsetki ustawowe i podatkowe: Jeżeli koniec terminu zapłaty zaległości przypada w niedzielę lub w dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego (art. 115 K.c.). Dni ustawowo wolne od pracy są wskazane w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. nr 4, poz. 28 ze zm.).

Odsetki ustawowe: na gruncie przepisów prawa cywilnego sobót nie traktuje się jako dni wolnych od pracy, które powodowałyby przesunięcie terminu zapłaty.

Odsetki podatkowe: dodatkowo jeśli ostatni dzień terminu zapłaty przypada na sobotę, to dzień ten również uznaje się za dzień wolny, a w konsekwencji za ostatni dzień zapłaty zaległości uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (przykładowo, jeżeli termin zapłaty zaległości wypada w sobotę, to termin zapłaty podatku przypada na poniedziałek ). Wynika to z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej, który ma zastosowanie do terminów zapłaty podatków.