Zawieszenie działalności. Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Spis treści

Prowadzenie firmy to spore wyzwanie i odpowiedzialność. Czasami konieczne jest zawieszenie działalności. Warto dowiedzieć się, jak z niego skorzystać i z czym się wiąże.

Właściciele prywatnych przedsiębiorstw spotykają się na swojej biznesowej drodze z wieloma trudnościami. Część z nich udaje się stosunkowo szybko pokonać, inne wymagają wdrożenia specjalnych środków. Jednym z nich jest zawieszenie działalności gospodarczej. Zazwyczaj korzysta się z niego w przypadku problemów z zachowaniem płynności finansowej. Mogą mieć na to wpływ czynniki czysto biznesowe, takie jak sezonowość rynku, na którym działa podmiot. Bardzo często o konieczności zawieszenia działalności decydują jednak sytuacje losowe lub nieoczekiwane zdarzenia, które w znacznym stopniu wpłynęły na sytuację finansową podmiotu. Zawieszenie działalności pozwala na uzyskanie wymiernych oszczędności, wiąże się jednak również z pewnymi konsekwencjami. Jednocześnie warto pamiętać, że nadal umożliwia odwieszenie działalności w przyszłości.

Kto może zawiesić działalność?

Zawieszenie działalności gospodarczej regulują artykuły 22-26 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z nimi z zawieszenia działalności gospodarczej skorzystać mogą

 • przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników,
 • przedsiębiorcy zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim, niełączący ich z wykonywaniem pracy u tego pracodawcy. W przypadku zakończenia korzystania przez z nich z urlopu nabywają jednak prawo do wynagrodzenia jak za przestój aż do zakończenia okresu zawieszenia działalności gospodarczej.
 • Wspólnicy spółek cywilnych: zawieszenie działalności jest skuteczne w przypadku zawieszenia działalności przez wszystkich wspólników. Wspólnicy wykonujący jednocześnie działalność gospodarczą poza tą spółką mogą zawiesić działalność w jednej z form; Przedsiębiorcy wykonujący działalność jako wspólnicy w kilku spółkach mogą zawiesić działalność gospodarczą w jednej lub kilku z nich, uwzględniając jednak konieczność zawieszenia działalności przez wszystkich wspólników.

Okres zawieszenia działalności

Zgodnie z tekstem ustawy przedsiębiorca wpisany do CEIDG ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej na czas nieokreślony, jednak nie krótszy niż 30 dni. Nieco inaczej wygląda sytuacja przedsiębiorców wpisanych do rejestru KRS. W ich przypadku zawieszenie działalności jest możliwe na okres od 30 dni do maksymalnie 24 miesięcy. Data rozpoczęcia zawieszenia działalności jest przy tym taka, jak w złożonym do CEIDG lub KRS wniosku.

Na czym polega zawieszenie działalności?

Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się z zakazem wykonywania działalności pozarolniczej i uzyskiwania z tego tytułu dochodów. Nie jest legalne również wykonywanie takich samych usług na podstawie umów cywilnoprawnych. Ponadto przedsiębiorca nie może również dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych. Jednocześnie jednak nadal może m.in.

 • Wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych umów,
 • Przyjmować należności i regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia działalności gospodarczej,
 • Zbywać środki trwałe i wyposażenie,
 • Uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z wykonywaną przed zawieszeniem działalnością,
 • Osiągać przychody finansowe z tytułu działalności prowadzonej przed datą zawieszenia działalności gospodarczej,
 • Zostać poddany kontroli,
 • Powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego.

Szukasz dodatkowej gotówki? Sprawdź ofertę najlepszych kredytów gotówkowych na 5000 zł

Zawieszenie działalności a ZUS

Często podstawowym argumentem przemawiającym za zawieszeniem działalności gospodarczej jest uniknięcie konieczności dalszego regulowania składek ZUS. To poważne obciążenie, którego opłacanie jest obowiązkiem każdego aktywnego przedsiębiorcy. Podczas zawieszenia działalności przedsiębiorca jest natomiast wyrejestrowany z ZUS, co wiąże się z brakiem konieczności uiszczania składek. Jednocześnie należy jednak pamiętać, że 30 dni po opłaceniu ostatniej składki zdrowotnej straci również prawo do ubezpieczenia z tego tytułu: warto więc pomyśleć albo o ubezpieczeniu dobrowolnym, albo skorzystaniu z ubezpieczenia członków rodziny. Oczywiście po odwieszeniu działalności przedsiębiorca znów rejestruje się do ZUS i musi odprowadzać składki na normalnej zasadzie.

Zawieszenie działalności gospodarczej a podatki

Kolejnym udogodnieniem wynikającym z zawieszenia działalności jest brak konieczności odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy. Nie trzeba również regulować zryczałtowanego podatku dochodowego czy podatku odprowadzonego w formie karty podatkowej. W przypadku przychodu osiągniętego w trakcie zawieszenia działalności (np. w związku ze sprzedażą środków trwałych) zaliczkę trzeba będzie zapłacić w pierwszym miesiącu po odwieszeniu działalności, tak samo stanie się również z ryczałtem w przypadku tej formy opodatkowania. Przedsiębiorcy korzystający z zawieszenia działalności nadal muszą także prowadzić księgę przychodów i rozchodów czy ewidencję przychodów. Są również zobligowani do złożenia w terminie odpowiednich deklaracji podatkowych. Zawieszenie działalności zwalnia z obowiązku składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Jak zawiesić działalność?

Dodatkową zaletą zawieszenia działalności gospodarczej jest łatwa procedura. W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG można zrobić to na pięć sposobów:

 • Elektronicznie przez platformę CEIDG: to z pewnością najłatwiejszy i najszybszy sposób. Do skutecznego złożenia wniosku o zawieszenie działalności wystarczy profil zaufany lub podpis elektroniczny. Przedsiębiorca powinien dokonać edycji danych w systemie i wybrać w nim opcję zawieszenia działalności gospodarczej wraz z wybraniem terminu jego rozpoczęcia.
 • W Urzędzie Gminy: zawieszenia działalności można dokonać również osobiście, wypełniając odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy.
 • Listownie: wypełniony i podpisany wniosek wraz z notarialnym poświadczeniem podpisu należy przesłać na adres urzędu.
 • Przez pełnomocnika: kolejny sposób na zawieszenie działalności gospodarczej to skorzystanie z pomocy pełnomocnika.
 • Telefonicznie: przedsiębiorcy mogą korzystać ze specjalnej infolinii, której pracownicy pomogą w wypełnieniu wniosku, a po wygenerowaniu kodu będzie można zgłosić się do Urzędu Gminy jedynie w celu złożenia podpisu.

Odwieszenie działalności

Oczywiście możliwe jest również wznowienie działalności gospodarczej. Jeżeli we wniosku o zawieszenie działalności wskazano datę jego zakończenia, stanie się to automatycznie. Jeżeli natomiast ustalono czas nieokreślony, konieczne będzie złożenie stosownego wniosku do CEIDG. Można zrobić to przed planowanym terminem odwieszenia działalności, w wybranym dniu lub po nim – w niektórych przypadkach będzie to wymagało jednak kontaktu z urzędem. Wszystkie formalności – podobnie jak w przypadku zawieszenia działalności – załatwimy przez internet, osobiście, listownie, przy udziale pełnomocnika lub telefonicznie. Po wznowieniu działalności gospodarczej będzie można cieszyć się wszystkimi prawami i obowiązkami przedsiębiorcy.

Poradniki