Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,30 zł , zmiana od tamtej pory: 0,00%

Plan restrukturyzacyjny HT

Zgłoś do moderatora
Na podstawie Sprawozdania z Działalności HT za 2020 r.:

"Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dniem 3 marca 2016 r. otwarto postępowanie sanacyjne Spółki.

Po otwarciu postępowania sanacyjnego, zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego, Spółka terminowo reguluje wszelkie zobowiązania powstałe po dacie otwarcia postępowania. W okresie sprawozdawczym Spółka utrzymywała bardzo bezpieczny poziom płynności finansowej pozwalający na terminowe realizowanie swoich zobowiązań oraz optymalne zarządzanie nadwyżkami pieniężnymi.

Zarządca i Zarząd Spółki monitorują ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności/zapadalności zarówno inwestycji, jak i aktywów finansowych (np. konta należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.

W ramach procedury sanacyjnej został przygotowany oraz zatwierdzony Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 16 września 2016 roku, plan restrukturyzacyjny Spółki. W ramach działań restrukturyzacyjnych Spółka zrealizowała szereg inwestycji mających na celu naprawę, modernizację oraz rozbudowę posiadanej infrastruktury.

Wobec faktu wykonania pierwotnego planu restrukturyzacyjnego, w dniu 3 września 2019 r. przedłożono Sędziemu komisarzowi aktualizację planu restrukturyzacyjnego Spółki.

W dniu 29 stycznia 2021 roku wobec wycofania aktualizacji planu restrukturyzacyjnego z 13 września 2019 roku przedłożono Sędziemu komisarzowi uzupełnienie (aktualizację) planu restrukturyzacyjnego z 22 stycznia 2021 roku uwzględniającego aktualną sytuację Spółki. Przedmiotowy plan restrukturyzacyjny został przedłożono Radzie Wierzycieli w dniu 22 stycznia 2021 roku."

Na podstawie Sprawozdania Finansowego HT za 2020 r.:

"Aktualizacja planu restrukturyzacyjnego
Wobec faktu, że pierwotny plan restrukturyzacyjny w przeważającej części został wykonany, w dniu13 września 2019 roku przedłożono Sędziemu komisarzowi uzupełnienie – aktualizację planu restrukturyzacyjnego HAWE Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji, który przewidywał między innymi sprzedaż części infrastruktury – jednootworowy rurociąg kablowy wyposażony w światłowody. Niniejsza aktualizacja planu restrukturyzacyjnego nie została zaopiniowania przez Radę Wierzycieli i nie była zatwierdzona przez Sędziego komisarza. Na czerwcowym posiedzeniu Rada Wierzycieli uznała, że podlegać on musi kolejnej aktualizacji – Uchwała Nr 02/06/2020 z 03 czerwca 2020 par. 2. Wobec upływu czasu oraz aktualnej sytuacji na rynku telekomunikacyjnym wywołanej pandemią COVID-19 przedmiotowa aktualizacja uległa dezaktualizacji. W dniu 26 października 2020 roku Zarządca przesłał Sędziemu komisarzowi pismo wycofujące wniosek o uzupełnienie planu restrukturyzacyjnego z 13 września 2019 roku. W dniu 29 stycznia 2021 roku wobec wycofania aktualizacji planu restrukturyzacyjnego z 13 września2019 roku przedłożono Sędziemu komisarzowi uzupełnienie (aktualizację) planu restrukturyzacyjnego z 22 stycznia 2021 roku uwzględniającego aktualną sytuację Spółki. Przedmiotowy plan restrukturyzacyjny został przedłożony Radzie Wierzycieli w dniu 22 stycznia 2021 roku.Postepowanie w sprawie wykreślenia zastawu z tytułu emisji obligacji C-01Dnia 18 listopada 2020 r. Zarządca złożył do Sądu Rejonowego we Wrocławiu trzy wnioski o wykreślenie zastawów o numerach 2380124; 2382004; 2380125.Rozpoznając wnioski Zarządcy Sąd Rejonowy we Wrocławiu wykreślił dnia 28 grudnia 2020 r. zastaw nr2380124. Na postanowienie o wykreśleniu zostały złożone dwie skargi – postanowienie o wykreśleniu nie jest prawomocne – postępowanie w toku. Rozpoznając wnioski Zarządcy Sąd Rejonowy we Wrocławiu dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawach dotyczących zastawów nr 2382004 oraz 2380125 wezwał do przedłożenia oryginału oświadczenia zastawnika o wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym, a następnie już w roku 2021 wobec braku takiego oświadczenia Sąd zarządził zwrot obu wniosków. Na zarządzenie o zwrocie wniosków zostały złożone przez Zarządcę dwie skargi – postępowanie w toku."

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
HAWE 3,45% 0,30 2017-05-04 15:25:33