Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,30 zł , zmiana od tamtej pory: 0,00%

Walne zgromadzenie Hawe 27 luty 2020 roku

Zgłoś do moderatora
https://www.imsig.pl/pozycja/2019/145/39127,HAWE_SPÓŁKA_AKCYJNA
"...
Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 oraz art. 402, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HAWE S.A. ("Walne Zgromadzenie", "Zgromadzenie") na dzień 27 lutego 2020 roku, na godz. 1200. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Bagno 2 lok. 24 (Budynek Atelier Residence)

Porządek obrad obejmuje:
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
8) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
10) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
..."


Fragment KSH:
"...
Art. 400, § 3.
Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
..."

Fragment statutu:
"...
Statut HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) Tekst jednolity ustalony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10 z dnia 10 grudnia 2013 roku.
...
§ 32 ust. 4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również
umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Żądanie takie powinno zostać złożone na piśmie na ręce Zarządu lub w postaci elektronicznej
przypadku zgłoszenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w niniejszym ust. 4, Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania zwołania, tak, by mogło się ono odbyć najpóźniej
w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty zgłoszenia żądania.
..."

Jeżeli PAH złożyło żądanie zwołania WZA i zarząd nie zwołał go w terminie dwóch tygodni, to ja nie rozumiem po co jeszcze są te dyskusje z zarządem. Zarząd miał szansę i nie skorzystał, więc PAH powinno wystąpić do sądu rejestrowego o upoważnienie do zwołania WZA i samo wyznaczyć termin i miejsce. Dla niewtajemniczonych PAH złożyło żądanie 20 grudnia 2016 roku, a zarząd zwołał WZA w dniu 7 lutego 2017 roku wyznaczając termin 30 czerwca 2017.
Po pierwsze zarząd nie zachował dwutygodniowego terminu, o którym mowa w Art. 400, § 3., a po drugie nie zachował terminu dwóch miesięcy, o którym mowa w § 32 ust. 4. statutu Hawe S.A.
A teraz po wielomiesięcznej walce w sądach prezes wyznaza sobie termin za siedem miesięcy.
Po co są te wszystkie przepisy? Czy za ich nieprzestrzeganie są jakieś kary?

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
HAWE 3,45% 0,30 2017-05-04 15:25:33
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.