Forum Giełda +Dodaj wątek
OTMUCHÓW SA szacunkowe skonsolidowane wyniki za 2011 r.

17.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2012

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż po zakończeniu w dniu 16 lutego 2012 roku weryfikacji wstępnych wyliczeń pełnych danych finansowych za okres czterech kwartałów 2011 roku ocenia, że skonsolidowane wyniki finansowe Spółki za 2011 rok przekroczą wyniki finansowe zaprezentowane
w prognozie przekazanej do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 15/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku.
Mając powyższe na uwadze Spółka koryguje wspomnianą powyżej prognozę i przedstawia szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ZPC Otmuchów za rok 2011:
- skonsolidowane przychody ze sprzedaży - 228.287,- tys. zł (wzrost o 0,86% w stosunku do wyników prognozowanych),
- skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w wysokości 12.735,- tys. zł (wzrost o 84,94% w stosunku do wyników prognozowanych),
- skonsolidowany zysk netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości - 7.718,-tys. zł (wzrost o 85,62% w stosunku do wyników prognozowanych).
Na osiągnięcie wyników szacunkowych w wielkościach wskazanych powyżej w szczególności wpływ miało osiągnięcie przez wszystkie spółki produkcyjne Grupy Kapitałowej wyższej od pierwotnie przewidywanej dynamiki przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2011 r. Wpływ na osiągnięcie w 2011 r. wskazanych powyżej skonsolidowanych wyników finansowych miały również lepsze od spodziewanych rezultaty prowadzonego w Grupie Kapitałowej procesu integracji struktur sprzedażowych i optymalizacji, jak również ujednolicenia procesów obsługowych Emitenta oraz szybszych niż się spodziewano efektów restrukturyzacji objętej konsolidacją w IV kwartale 2011 r. spółki PWC Odra. Do osiągnięcia przez Grupę Kapitałową wyników szacunkowych w wielkościach wskazanych powyżej przyczyniły się jednocześnie renegocjacje cen zaopatrzeniowych w PWC Odra oraz ujednolicenie ich do poziomu cen Emitenta, jak również stopniowa realizacja procesów eliminowania w PWC Odra
nierentownych klientów.
Ponadto, czynnikiem o charakterze jednorazowym, mającym wpływ na osiągnięcie zaprezentowanych powyżej wyników finansowych było wydzielenie ze spółek należących do Grupy Kapitałowej Emitenta działalności związanej z marketingiem i zarządzaniem własnością intelektualną do spółki zależnej, co przyczyni się do wygenerowania oszczędności finansowych na poziomie Grupy Kapitałowej.
Przedstawione powyżej szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Spółki za rok 2011 sformułowane zostały w oparciu o posiadane przez Zarząd Emitenta informacje i szacunkowe dane, a ponadto odzwierciedlają obecny stan wiedzy Zarządu Spółki, co do możliwości kształtowania się wielkości ekonomiczno-finansowych uzyskanych przez Spółkę w 2011 roku. Ostateczne skonsolidowane wyniki finansowe za 2011 rok oraz objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi a prognozą opublikowaną
w raporcie bieżącym nr 15/2011 zostanie przekazane do publicznej wiadomości w skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki za 2011 rok, którego termin publikacji jest przewidziany w dniu 19 marca 2012 roku.
  • trtrt Autor: ~OTMUCHÓW SA szacunko

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
NORTCOAST 0,00% 14,95 2020-09-29 16:35:50