Forum Giełda +Dodaj wątek
12.11. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2010 QSr

Pozycja 1 2 3 4
WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR
Dane dotyczące skonsolidowanego spr
awozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 94865 86621 23700 19690
Zysk (strata) na działalności opera 599 3053 150 694
cyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 850 1430 212 325
Zysk (strata) netto (118) 124 (30) 28
Zysk (strata) netto przypadajacy ak 1655 610 414 139
cjonariuszom jednostki dominujacej
Środki pieniężne netto z działalnoś 2605 (4462) 651 (1014)
ci operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z dzi (2378) (7458) (594) (1695)
ałalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z dzi (385) 11869 (96) 2698
ałalności finansowej
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto (158) (51) (39) (12)
środków pieniężnych i ich ekwiwalent
Aktywa, razem 117029 117821 29353 27903
Zobowiązania długoterminowe 31491 15149 7898 3588
Zobowiązania krótkoterminowe 45376 60535 11381 14336
Kapitał własny jednostki dominujące 42407 42437 10636 10050
j
Kapitał podstawowy 640 640 161 152
Liczba akcji (w szt.) 32000000 32000000 32000000 32000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,05 0,02 0,01 0,00
(w zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w 1,33 1,33 0,33 0,31
zł / EUR)
Dane dotyczące jednostkowego sprawo
zdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produk 75084 81960 18758 18630
tów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operac 5106 5353 1276 1217
yjnej
Zysk (strata) brutto 4949 4394 1236 999
Zysk (strata) netto 3951 3024 987 687
Przepływy pieniężne netto z działal 10823 1323 2704 301
ności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działal (6841) (897) (1709) (204)
ności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działal (3760) (474) (939) (108)
ności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 222 (48) 55 (11)
Aktywa, razem 87423 87147 21927 20638
Zobowiązania i rezerwy na zobowiąza 34858 37982 8743 8995
nia
Zobowiązania długoterminowe 166 859 42 203
Zobowiązania krótkoterminowe 34221 36461 8583 8635
Kapitał własny 52565 49165 13184 11643
Kapitał zakładowy 640 640 161 152
Liczba akcji (w szt.) 32000000 32000000 32000000 32000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,12 0,09 0,03 0,02
(w zł/ EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w 1,64 1,54 0,41 0,36
zł/EUR)

Objaśnienia kolumn
1 - 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
2 - 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
3 - 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
4 - 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://demo.e-pap.pl/espi

kom espi abs
  • slabooo Autor: ~slaboooo
  • Re: slabooo Autor: ~kaharel
  • Re: slabooo Autor: ~maciej

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
NORTCOAST 0,00% 14,95 2020-09-29 16:35:50
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.