Forum Giełda +Dodaj wątek
29.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy za 2010 SA-R

Pozycja 1 2 3 4
WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży produk 103579 108610 25866 25022
tów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operac 6188 5738 1545 1322
yjnej
Zysk (strata) brutto 6023 5231 1504 1205
Zysk (strata) netto 4791 4072 1196 938
Przepływy pieniężne netto z działal 10294 3119 2599 759
ności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działal -6873 -1373 -1735 -334
ności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działal -3395 -1988 -857 -484
ności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 26 -242 7 -59
Aktywa, razem 94269 85227 23803 20746
Zobowiązania i rezerwy na zobowiąza 40864 35014 10318 8523
nia
Zobowiązania długoterminowe 97 620 24 151
Zobowiązania krótkoterminowe 39419 33297 9954 8105
Kapitał własny 53405 50213 13485 12223
Kapitał zakładowy 640 640 162 156
Liczba akcji (w szt.) 32000000 32000000 32000000 32000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,15 0,13 0,04 0,03
(w zł/ EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną
akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w 1,67 1,57 0,42 0,38
zł/EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jed
ną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywiden 0,05 0,01
da na jedną akcję (w zł/EUR)

Objaśnienia kolumn
1 - 2010
2 - 2009
3 - 2010
4 - 2009
Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://demo.e-pap.pl/espi

kom espi amp/
  • raport Autor: ~trolll
  • Re: raport Autor: ~trtrtrtrtr
  • Re: raport Autor: ~dalejjj

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
NORTCOAST 0,00% 14,95 2020-09-29 16:35:50
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.