Forum Giełda +Dodaj wątek
moga sobie jeszcze 5 lini uruchamiac a strata coraz wieksza


ciekawe iedy upadna


14.11. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2011 QSr

Pozycja 1 2 3 4
WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR
Dane dotyczące skonsolidowanego spr
awozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 127917 94865 31652 23700
Zysk (strata) na działalności opera -5123 599 -1268 150
cyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -7772 850 -1923 212
Zysk (strata) netto -8019 -118 -1984 -30
Zysk (strata) netto przypadajacy ak -3662 1655 -906 414
cjonariuszom jednostki dominujacej
Środki pieniężne netto z działalnoś -2868 2605 -710 651
ci operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z dzi -662 -2378 -164 -594
ałalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z dzi 3040 -385 752 -96
ałalności finansowej
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto -490 -158 -121 -39
środków pieniężnych i ich ekwiwalent
Aktywa, razem 118567 117029 26879 29353
Zobowiązania długoterminowe 22561 31491 5114 7898
Zobowiązania krótkoterminowe 56890 45376 12897 11381
Kapitał własny jednostki dominujące 41670 42407 9446 10636
j
Kapitał podstawowy 640 640 145 161
Liczba akcji (w szt.) 32000000 32000000 32000000 32000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,11 0,05 -0,03 0,01
(w zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w 1,30 1,33 0,30 0,33
zł / EUR)
Dane dotyczące jednostkowego sprawo
zdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produk 72138 75084 17850 18758
tów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operac 2587 5106 640 1276
yjnej
Zysk (strata) brutto 1204 4949 298 1236
Zysk (strata) netto 957 3951 237 987
Przepływy pieniężne netto z działal -610 10823 -151 2704
ności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działal -532 -6841 -132 -1709
ności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działal 1391 -3760 344 -939
ności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 249 222 62 55
Aktywa, razem 94646 87423 21456 21927
Zobowiązania i rezerwy na zobowiąza 40284 34858 9132 8743
nia
Zobowiązania długoterminowe 499 166 113 42
Zobowiązania krótkoterminowe 39118 34221 8868 8583
Kapitał własny 54362 52565 12324 13184
Kapitał zakładowy 640 640 145 161
Liczba akcji (w szt.) 32000000 32000000 32000000 32000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,03 0,12 0,01 0,03
(w zł/ EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w 1,70 1,64 0,39 0,41
zł/EUR)

Objaśnienia kolumn
1 - 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
2 - 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
3 - 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
4 - 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://biznes.pap.pl
http://demo.e-pap.pl/espi

kom espi amp/


  • FATALNIEEE Autor: ~adasss

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
NORTCOAST 0,00% 14,95 2020-09-29 16:35:50