Forum Giełda +Dodaj wątek
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 82 749,00 61 604,00 20 858,00 15 385,00
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 631,00 1 731,00 -663,00 432,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 858,00 871,00 -972,00 218,00
IV. Zysk (strata) netto -4 308,00 259,00 -1 086,00 65,00
V. Zysk (strata) netto przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej -1 292,00 646,00 -326,00 161,00
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 280,00 1 705,00 323,00 426,00
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -796,00 -8 412,00 -201,00 -2 101,00
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 155,00 6 645,00 -291,00 1 660,00
IX. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -671,00 -62,00 -169,00 -15,00
X. Aktywa, razem 120 350,00 118 240,00 30 189,00 28 520,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 23 212,00 31 572,00 5 823,00 7 615,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 54 310,00 46 129,00 13 623,00 11 127,00
XIII. Kapitał własny jednostki dominującej 44 040,00 41 398,00 11 047,00 9 986,00
XIV. Kapitał podstawowy 640,00 640,00 161,00 154,00
XV. Liczba akcji (w szt.) 32 000 000,00 32 000 000,00 32 000 000,00 32 000 000,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,04 0,02 -0,01 0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,38 1,29 0,35 0,31
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 178,00 49 441,00 12 144,00 12 347,00
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 648,00 3 643,00 667,00 910,00
XX. Zysk (strata) brutto 2 311,00 3 214,00 583,00 803,00
XXI. Zysk (strata) netto 1 861,00 2 565,00 469,00 641,00
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 255,00 9 064,00 568,00 2 264,00
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -552,00 -6 746,00 -139,00 -1 685,00
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 450,00 -2 164,00 -365,00 -541,00
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem 253,00 154,00 64,00 38,00
XXVI. Aktywa, razem 93 954,00 85 209,00 23 567,00 20 553,00
XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 688,00 34 030,00 9 705,00 8 208,00
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 585,00 256,00 147,00 62,00
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 37 419,00 33 238,00 9 386,00 8 017,00
XXX. Kapitał własny 55 266,00 51 179,00 13 863,00 12 345,00
XXXI. Kapitał zakładowy 640,00 640,00 161,00 154,00
XXXII. Liczba akcji (w szt.) 32 000 000,00 32 000 000,00 32 000 000,00 32 000 000,00
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,06 0,08 0,01 0,02
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,73 1,60 0,43 0,39

  • dnooo Autor: ~dnooo
  • dnooo Autor: ~zorro2
  • Re: dnooo Autor: ~kiri

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
NORTCOAST 0,00% 14,95 2020-09-29 16:35:50