Forum Giełda +Dodaj wątek

wynikii ale gowno

Zgłoś do moderatora
29.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2011 QSr

Pozycja 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR
Dane dotyczące skonsolidowanego spr
awozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 172277 130662 41612 32630
Zysk (strata) na działalności opera -6133 -421 -1481 -105
cyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -12446 -928 -3006 -232
Zysk (strata) netto -12676 -2078 -3062 -519
Zysk (strata) netto przypadajacy ak -6066 1031 -1465 257
cjonariuszom jednostki dominujacej
Środki pieniężne netto z działalnoś -5365 978 -1296 244
ci operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z dzi -1401 752 -338 188
ałalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z dzi 5737 -1006 1386 -251
ałalności finansowej
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto -1029 724 -249 181
środków pieniężnych i ich ekwiwalent
Aktywa, razem 128985 123376 29203 31153
Zobowiązania długoterminowe 25339 27436 5737 6928
Zobowiązania krótkoterminowe 69186 52056 15664 13144
Kapitał własny jednostki dominujące 39266 45332 8890 11447
j
Kapitał podstawowy 640 640 145 162
Liczba akcji (w szt.) 32000000 32000000 32000000 32000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,19 0,03 -0,05 0,01
(w zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w 1,23 1,42 0,28 0,36
zł / EUR)
Dane dotyczące jednostkowego sprawo
zdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produk 97868 103579 23639 25866
tów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operac 2678 6188 647 1545
yjnej
Zysk (strata) brutto 1104 6023 267 1504
Zysk (strata) netto 874 4791 211 1196
Przepływy pieniężne netto z działal 41 10294 10 2571
ności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działal -587 -6873 -142 -1716
ności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działal 658 -3395 159 -848
ności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 112 26 27 6
Aktywa, razem 106090 94269 24020 23803
Zobowiązania i rezerwy na zobowiąza 51811 40864 11730 10318
nia
Zobowiązania długoterminowe 501 97 113 24
Zobowiązania krótkoterminowe 50105 39419 11344 9954
Kapitał własny 54279 53405 12289 13485
Kapitał zakładowy 640 640 145 162
Liczba akcji (w szt.) 32000000 32000000 32000000 32000000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,03 0,15 0,01 0,04
(w zł/ EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w 1,70 1,67 0,38 0,42
zł/EUR)

Objaśnienia kolumn
1 - 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31
2 - 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31
3 - 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31
4 - 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi amp/
  • wynikii ale gowno Autor: ~trolll

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
NORTCOAST 0,00% 14,95 2020-09-29 16:35:50
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.