Forum Giełda +Dodaj wątek

dobra umowa

Zgłoś do moderatora
ENERGOPOL (EPL): Zawarcie znaczącej umowy (raport nr 7/2011)
22.03.2011 15:59


Raport bieżący nr 7/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

"Energopol-Południe" Spółka S.A. ("Spółka", "Wykonawca") informuje, że w dniu 22 marca 2011 roku zawarła znaczącą umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu ("Zamawiający") na wykonanie zadania pn. "Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie" (nr ref. JRP-11/2010).

Cena ofertowa brutto wynosi 18.044.117,79 PLN.

Planowany termin zakończenia robót: 20 miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wysokości 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (bez VAT) za każdy dzień zwłoki płatne w PLN. Maksymalna kwota kar za zwłokę wynosi 10% Ceny Kontraktowej (bez VAT). W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

Zarząd "Energopol-Południe" S.A. informował o wyborze przez Zamawiającego przedmiotowej oferty Spółki Raportem bieżącym nr 2/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku.

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259, z późn. zm.).
Piotr Jakub Kwiatek - Wiceprezes Zarządu
Joanna Wycisło - Prokurent

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
CNT 0,98% 20,70 2022-05-23 15:15:23
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.