Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  20,05 zł , zmiana od tamtej pory: -32,17%

Widzieliście to ???!!!

Zgłoś do moderatora
Poniżej cytat z ostatniego raportu. Jak myślicie w najgorszym scenariuszu ile mogą wynieść odszkodowania, które będzie musiało zapłacić Secogroup??? Odszkodowania o azbest to jednak nie przelewki, a ubezpieczyciel nie chce już więcej płacić, bo według niego jego limity ubezpieczeniowe już się wyczerpały.

"Firma Seco/Warwick Corporation (SWC), będąca spółką zależną Emitenta, z siedzibą w Pensylwanii w Stanach
Zjednoczonych wraz Podmiotem Trzecim, który nie jest powiązany z Emitentem (Podmiot Trzeci), są stronami sporu
sądowego z firmą Liberty Mutual Insurance (LMI), w ramach którego żądają od LMI dodatkowych limitów ubezpieczeniowych
tytułem kontynuacji polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkty wystawianych na rzecz Podmiotu Trzeciego
w latach 1980–1986. SWC i Podmiot Trzeci żądają pokrycia roszczeń zgłaszanych przeciwko nim w związku z procesami
sądowymi o szkody osobowe spowodowane przez produkt, wszczętymi przez osoby prywatne, które twierdzą, że doznały
uszczerbku na zdrowiu spowodowanego przez azbest w wyniku ekspozycji na produkty Podmiotu Trzeciego wytwarzane
przez poprzedników SWC i Podmiotu Trzeciego w latach 1958–1984 (Roszczenia Związane z Azbestem). Spółka SWC
została zawiązana dopiero w 1984 r. Do 2006 r. spółka SWC nie należała do grupy kapitałowej Emitenta.
SWC i Podmiot Trzeci zeznały przed sądem, że umowa ubezpieczenia zawarta z LMI przewiduje dodatkową ochronę
obejmującą Roszczenia Związane z Azbestem, w tym także koszty ugód zawartych ze stronami poszkodowanymi i koszty
obsługi prawnej związane z weryfikacją zasadności roszczeń i negocjowaniem warunków ugody. LMI stoi na stanowisku, że
limity ubezpieczenia zostały wyczerpane z uwagi na szczególne postanowienia zawarte w polisie. SWC i Podmiot Trzeci nie
zgadzają się z interpretacją treści umowy ubezpieczenia przedstawioną przez LMI.
Według najlepszej wiedzy Emitenta, do dnia sporządzenia niniejszego raportu liczba Roszczeń Związanych z Azbestem
wniesionych przeciwko SWC wynosi 409, z czego 124 zostało oddalonych, 31 zakończyło się zawarciem ugody z LMI na
łączną kwotę 3 mln USD, a w wypadku 252 aktualnie trwa proces weryfikacji lub prowadzone są negocjacje warunków
ewentualnej ugody z poszkodowanymi stronami.
W razie braku porozumienia z LMI w kwestii kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej dla SWC lub w wypadku oddalenia
sprawy przeciwko LMI, SWC może być zmuszona ponieść koszty Roszczeń Związanych z Azbestem, podczas gdy SWC i
Podmiot Trzeci będą podejmować działania, w celu przejęcia roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za produkty
zawierające azbest przez ubezpieczycieli, którzy wystawili dodatkowe polisy w odniesieniu do odpowiedzialności nieobjętej
podstawowym ubezpieczeniem (excess carriers).
Według najlepszej wiedzy Emitenta, ryzyko że spółka SWC będzie zmuszona ponieść dalsze koszty Roszczeń Związanych
z Azbestem nie jest znaczące, a Podmiot Trzeci posiada dodatkowe polisy ubezpieczeniowe zawarte z innymi
ubezpieczycielami, które – według informacji otrzymanych od SWC – mogą zapewniać pokrycie Roszczeń Związanych z
Azbestem.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Emitent nie jest w stanie dokonać wiarygodnego oszacowania łącznej kwoty
zobowiązania warunkowego Emitenta, związanego z opisanymi powyżej roszczeniami. Emitent będzie przekazywał do
publicznej wiadomości dalsze istotne informacje dotyczące niniejszego zdarzenia.
Od dnia publikacji raportu za I półrocze Emitent nie otrzymał innych istotnych informacji w powyższym zakresie."

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
SECOGROUP 4,62% 13,60 2020-06-05 16:43:06
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.