Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  24,50 zł , zmiana od tamtej pory: 17,96%

Re: Byczki moje kochane

Zgłoś do moderatora
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr 13 / 2019

Data sporządzenia: 2019-06-17
Skrócona nazwa emitenta
MERCOR S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie statusu posiadania akcji spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd MERCOR S.A. informuje, że w dniu 17 czerwca 2019 roku otrzymał od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ( Towarzystwo ) działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych ( Fundusze ) zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623) ( Ustawa ), o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta poniżej 20%, 15%, 10%, 5%.

Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w MERCOR S.A. nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 12 czerwca 2019 r. przez Fundusze transakcji zbycia 3.256.562 (słownie: trzech milionów dwustu pięćdziesięciu sześciu tysięcy pięćset sześćdziesięciu dwóch) akcji MERCOR S.A. na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, które stanowią 20,80% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniają do 3.256.562 (słownie: trzech milionów dwustu pięćdziesięciu sześciu tysięcy pięćset sześćdziesięciu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 20,80% ogólnej liczby głosów w Spółce ( Transakcja ).

Transakcja została rozliczona w dniu 14 czerwca 2019 r.

Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 3.256.562 (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwie) akcje MERCOR S.A., które stanowiły 20,80% kapitału zakładowego Spółki, uprawniały do 3.256.562 (słownie: trzech milionów dwustu pięćdziesięciu sześciu tysięcy pięćset sześćdziesięciu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentowały 20,80% ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu i rozliczeniu Transakcji Fundusze nie posiadają żadnych akcji MERCOR S.A.

W Zawiadomieniu Towarzystwo poinformowało, że:
- Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje MERCOR S.A.
- Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy
- Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji MERCOR S.A. w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.

Podstawa prawna: Art.70 pkt. 1 Ustawy o oferciePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-06-17
Krzysztof Krempeć
Prezes Zarządu


2019-06-17
Jakub Lipiński
Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
PLATIGE 1,40% 28,90 2021-06-21 15:28:56
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.