Forum Giełda +Dodaj wątek

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy podwykonawczej

Zgłoś do moderatora
Data sporządzenia: 2013-10-18
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOPLD
Temat
Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy podwykonawczej na wykonanie zbiorników paliwowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r., w którym informowano o zawarciu umowy na wykonanie zbiorników paliwowych w ramach projektu modernizacji i rozbudowy składu MPS zlokalizowanego na terytorium kraju oraz raportu bieżącego nr 33/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie aktualizacji ww. umowy, Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 18 października 2013 r. pomiędzy PBG S.A. w upadłości układowej (PBG) a Emitentem doszło do zawarcia porozumienia w sprawie rozwiązania przedmiotowej umowy podwykonawczej. Powodem zawarcia porozumienia jest brak zgody PBG na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy na podmioty trzecie biorące udział w postępowaniu przetargowym dotyczącym zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jednocześnie do zawarcia porozumienia przyczynił się również fakt, iż Syndyk nie zamierza prowadzić działalności w zakresie prac budowlanych a nie mając możliwości przeniesienia umowy w tym zakresie na podmioty trzecie zmierza do zakończenia umowy w sposób optymalny dla wierzycieli i masy upadłości. Zgodnie z protokołem inwentaryzacji robót wartość prac pozostałych do wykonania w ramach rozwiązanej umowy jest znacząca i wynosi ok. 18 mln zł netto, co spełnia stosowane przez Spółkę kryterium uznawania umów za znaczące. Emitent ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji za prace wykonane do dnia zawarcia porozumienia i jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty zawarcia porozumienia do przekazania dokumentacji jakościowych związanych z wykonanymi robotami. Jednocześnie PBG dokona spłaty zaległej kwoty wynagrodzenia za prace dotychczas wykonane, wynoszącej ok. 2,1 mln zł, realizując comiesięcznie częściowe płatności zaległości w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. PBG odstąpiło od dochodzenia jakichkolwiek kar umownych związanych z rozwiązaniem umowy. Konsekwencją rozwiązania umowy jest zmniejszenie przychodów i portfela zleceń Emitenta. Zgodnie z wstępnymi ustaleniami stron umowa w pewnej mierze będzie kontynuowana przez jednostkę zależną Emitenta – Energomontaż-Południe Katowice sp. z o.o., co neutralizuje skutki jej rozwiązania. Spółka uznaje umowy za znaczące przyjmując kryterium 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.
  • Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy podwykonawczej Autor: ~abc

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ENERGOPLD 0,00% 0,01 2014-03-10 15:09:32
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.