Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  2,59 zł , zmiana od tamtej pory: -26,40%

Info na Nvg I przypomnienia.

Zgłoś do moderatora
W wyniku podpisania Umowy inwestycyjnej, o której mowa w raporcie bieżącym nr 41/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku Emitent zakończył proces przeglądu opcji strategicznych. Zarząd Emitenta w porozumieniu z największym akcjonariuszem podjął decyzję o rozpoczęciu działalności na rynku odnawialnych źródeł energii, a w szczególności w segmencie fotowoltaiki. Celem Spółki jest w pierwszej kolejności nabycie dominującego pakietu akcji spółki Novavis S.A. (notowanej w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie) oraz zmiana nazwy Spółki na „Novavis Group Spółka Akcyjna”. W dalszym etapie analizie poddana zostanie możliwość połączenia Spółki i Novavis S.A. poprzez przeniesienie całego majątku Novavis Spółka Akcyjna do Novavis Group Spółka Akcyjna. Potencjalna realizacja połączenia obu spółek publicznych zostanie przeprowadzona po sporządzeniu przez strony planu połączenia oraz stosownej strategii, uwzględniającej interes Akcjonariuszy oraz wymogi ustawowe w tym zakresie.

Nowa działalność Spółki zostanie oparta na 3 zasadniczych filarach:
1) Farmy fotowoltaiczne
Kompleksowa obsługa procesów budowy farm fotowoltaicznych od etapu audytu lokalizacji, pozyskania zgód środowiskowych, warunków zabudowy, warunków przyłączenia do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych, projektów technicznych, pozwoleń na budowę, ewentualnych projektów budowlanych zamiennych, dokumentacji niezbędnej do uczestnictwa w aukcjach organizowanych przez URE, przez fizyczną realizację budowy i oddanie projektów do użytkowania, aż po obsługę i konserwację wielkoskalowych projektów PV. Spółka zależna od Novavis S.A. realizuje z sukcesem tego typu projekty, prowadząc obecnie ponad 20 projektów farm fotowoltaicznych dla różnych klientów.
W kolejnych latach działalność w tym zakresie będzie się koncentrować na wykorzystaniu posiadanych zasobów do dewelopowania własnych projektów farm fotowoltaicznych pod kątem uczestnictwa w akcjach OZE bądź umów PPA. W chwili obecnej Novavis S.A. poprzez spółkę zależną SPV Energia Sp. z o.o. dysponuje gruntami pozwalającymi na wybudowanie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 43 MW. Umowy dzierżawy kolejnych gruntów pozwalających na budowę kolejnych 126 MW będą zwarte w III i IV kwartale 2020 roku. Wszystkie te lokalizacje zostały zaudytowane w kwestiach jakości terenu, dostępności do budowy i możliwości przyłączenia do sieci zakładów energetycznych.
W 2021 roku Spółka planuje pozyskanie następnych gruntów do tzw. banku ziemi, które pozwolą na budowę kolejnych 60-100 MW farm fotowoltaicznych.
Posiadanie własnego banku ziemi pozwoli dewelopować 50-60 MW projektów fotowoltaicznych rocznie. Część farm (20-30 MW) po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę może zostać sprzedana na rzecz podmiotów zajmujących się budową i eksploatacją projektów fotowoltaicznych. Pozostała część będzie samodzielnie budowana przez Spółkę z wykorzystaniem synergii Grupy i może podlegać sprzedaży po oddaniu projektów do użytkowania lub będzie samodzielnie eksploatowana przez Spółkę.

2) Instalacje fotowoltaiczne dla prosumentów
Spółka Voolt Sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej Novavis zajmuje się kompleksową obsługą projektów PV dla prosumentów w sektorze B2B (przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej) oraz B2C. W 2020 roku został rozbudowany dział sprzedaży, który już w drugiej połowie 2020 roku zwiększy pozyskanie klientów. Obecnie rynek prosumenta w Polsce gwałtownie rośnie. Planem Spółki jest zwiększenie skali i osiągnięcie obrotu na poziomie około 40 mln zł w 2022 roku.

3) Magazynowanie energii
Obecnie w Polsce projekty banków energii są w bardzo wstępnej fazie. Grupa Kapitałowa Novavis poprzez spółkę zależną Storion Energy Poland Sp. z o.o. bardzo aktywnie działa na tym rynku. W dniu 21 lipca 2020 roku spółka podpisała umowę powołania konsorcjum (joint venture). Stroną zawartej umowy są Innovation AG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trójcy koło Zgorzelca. Nadrzędnym celem powołanego konsorcjum jest realizacja projektu związanego z wielkoskalowym magazynowaniem energii, w tym opracowanie i budowa pilotażowego hybrydowego magazynu energii o przewidywanej mocy 10 MW i pojemności 38 MWh, z zastosowaniem autorskiego systemu automatyki. Zgodnie z założeniami konsorcjantów wykorzystywać on będzie redukcyjne baterie przepływowe, akumulatory litowo-jonowe oraz innowacyjną technologię wodorową – tak zwany „zielony wodór”. Powyższe pozwoli na świadczenie usług systemowych służących stabilizacji i regulacji pracy sieci dystrybucyjnej węzła energetycznego działającego w ramach Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, realizowanego przez „OZE HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A. Wartość projektu szacowana jest na około 80 mln zł, a jego realizacja powinna się rozpocząć w 2021 roku.

Podsumowując, Emitent w oparciu o kompetencje i doświadczenia Grupy Kapitałowej Novavis zamierza zbudować znaczący podmiot działający na rynku odnawialnych źródeł energii. Celem Spółki będzie osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie 150 – 200 mln zł rocznie przy istotnej marży operacyjnej. Osiągnięcie tego celu będzie wymagać dokapitalizowania spółek zależnych i pozyskania środków w postaci kapitału własnego i finansowania dłużnego, niezbędnych do realizacji projektu własnych farm fotowoltaicznych.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
VOOLT 2,69% 1,91 2022-05-16 15:24:54
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.