Forum Giełda +Dodaj wątek
1
Płock, dnia 05.10.2012r.
Mariusz Patrowicz
Komisja Nadzoru Finansowego
Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
ZAWIADOMIENIE
Jako akcjonariusz spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Padlewskiego 18c, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000392143 (dalej: DAMF Invest), osobiście uprawniony do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej DAMF Invest na mocy postanowień statutu spółki, będąc wobec niej podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt. 14) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust.1 pkt. 3) ustawy o ofercie zawiadamiam o:
pośrednim zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STARK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie 41-506, przy ul. Maronia 44, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285403 (dalej: STARK lub Spółka)
Informuję, że wobec otrzymania w dniu 03.10.2012r. zawiadomienia ze spółki ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku będącej spółką pośrednio zależną od spółki DAMF Invest S.A. o dokonanej przez ten podmiot dniu 02.10.2012r. transakcji nabycia akcji Spółki w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect, informuje, że pośrednio nabyłem 5.180.000 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 0,40 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz pośrednio uprawniała do oddania 5.180.000 głosów stanowiących 0,40 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Informuję, że przed pośrednim nabyciem akcji z dnia 02.10.2012r. Spółki, o którym mowa powyżej pośrednio przez swoje podmioty zależne od DAMF Invest S.A. i) Atlantis S.A. w Płocku, ii) FON S.A. w Płocku, iii) Atlantis Energy S.A. w Płocku, oraz iv) Urlopy.pl S.A. w Płocku łącznie pośrednio posiadałem 985.190.356 akcji Spółki, która to ilość stanowiła łącznie 75,78 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniała do oddania 985.190.356 głosów, stanowiących 75,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w tym:
1. 286.590.909 akcji Spółki na skutek posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec Atlantis S.A. w Płocku która to ilość stanowi 22,05% udziału w kapitale zakładowym
2
Spółki oraz uprawnia do oddania 286.590.909 głosów stanowiących 22,05 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2. 358.826.720 akcji Spółki na skutek posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec Atlantis Energy S.A. spółki zależnej od Atlantis S.A. w Płocku która to ilość stanowi 27,60% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 358.826.720 głosów stanowiących 27,60 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. 286.590.909 akcji Spółki na skutek posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec FON S.A. w Płocku która to ilość stanowi 22,05% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 286.590.909 głosów stanowiących 22,05 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. 53.181.818 akcji Spółki na skutek posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec Urlopy.pl S.A. w Płocku która to ilość stanowi 4,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 53.181.818 głosów stanowiących 4,09 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Informuję, że aktualnie pośrednio przez swoje podmioty zależne posiadam łącznie 990.370.356 akcji Spółki, która to ilość stanowi łącznie 76,18 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 990.370.356 głosów, stanowiących 76,18 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w tym::
1. 286.590.909 akcji Spółki na skutek posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec Atlantis S.A. w Płocku która to ilość stanowi 22,05% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 286.590.909 głosów stanowiących 22,05 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2. 364.006.720 akcji Spółki na skutek posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec Atlantis Energy S.A. spółki zależnej od Atlantis S.A. w Płocku która to ilość stanowi 28,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 358.826.720 głosów stanowiących 28,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. 286.590.909 akcji Spółki na skutek posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec FON S.A. w Płocku która to ilość stanowi 22,05% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 286.590.909 głosów stanowiących 22,05 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. 53.181.818 akcji Spółki na skutek posiadania statusu podmiotu pośrednio dominującego wobec Urlopy.pl S.A. w Płocku która to ilość stanowi 4,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 53.181.818 głosów stanowiących 4,09 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Informuję, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.
3
Ponadto informuję, że inne podmioty ode mnie zależne poza i) FON S.A., ii) ATLANTIS S.A., iii) Urlopy.pl S.A., oraz iv) ATLANTIS ENERGY S.A. nie posiadają akcji Spółki oraz, że nie zawierałem żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
Do wiadomości:
- STARK DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie, ul. Maronia 44, 41-506 Chorzów

palanty przezucaja z wora do wora a nam piach w oczy
  • info Autor: ~rob31
  • Re: info Autor: ~modmot
  • Re: info Autor: ~alex
  • Re: info Autor: ~modmot
  • Re: info Autor: ~alex
  • Re: info Autor: ~rob31

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
STARKDEV 0,00% 0,01 2013-12-11 09:00:00