Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!

Kredyt studencki jest atrakcyjną formą finansowania oferowaną na preferencyjnych warunkach. Z niskiego oprocentowania mogą skorzystać studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych pod warunkiem, że potwierdzą w banku status studenta lub doktoranta.

Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 r. w celu rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Charakterystyczną ich cechą jest obniżone oprocentowanie dzięki dopłatą z budżetu państwa. Uczniowie posiadający status studenta oraz doktoranci mogą się o niego ubiegać przed rozpoczęciem roku akademickiego składając wnioski w bankach komercyjnych, które posiadają w swojej ofercie ten rodzaj finansowania. Co ważne, środki z kredytu mogą być wydatkowane na dowolny cel – edukację, utrzymanie, bieżące potrzeby, jak również można przeznaczyć kredyt studencki na mieszkanie m.in. czynsz czy wynajem.

Kredyt studencki – w jakim banku najlepiej wziąć kredyt studencki? Kredyt studencki – w jakim banku najlepiej wziąć kredyt studencki? (fot. stokkete / YAY Foto)

Kredyt studencki warunki

Aby móc wnioskować o preferencyjny kredyt studencki, konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego. Wysokość maksymalnego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do uzyskania zobowiązania, jest ustalana co roku w grudniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ostatnich latach wynosiła ona:

 • w roku akademickim 2018/2019 – 2500 zł/netto/osoba
 • w roku akademickim 2017/2018 – 2500 zł/netto/osoba
 • w roku akademickim 2016/2017 – 2500 zł/netto/osoba
 • w roku akademickim 2015/2016 – 2500 zł/netto/osoba
 • w roku akademickim 2014/2015 – 2500 zł/netto/osoba
 • w roku akademickim 2013/2014 – 2300 zł/netto/osoba

Wniosek o kredyt studencki można składać wyłącznie w bankach, które posiadają go w swojej ofercie, najpóźniej w listopadzie. Natomiast umowy są zawierane do 31 grudnia. Jednak przed jej podpisaniem, instytucja finansowa dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej przez kredytobiorcę raty kredytu, tj. 400, 600, 800 lub 1000 zł. Jeśli ocena będzie negatywna, bank dokona ponownej analizy dla niższych rat. W sytuacji braku zdolności kredytowej w danym banku, student bądź doktorant ma możliwość ponownego złożenia wniosku w innym banku do końca listopada.

Natomiast na pytanie, komu przysługuje kredyt studencki, odpowiada ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.). Według niej prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia.

Zobacz: Gdzie szukać kredytu bez zdolności kredytowej?

Kredyt studencki dokumenty

Podstawą ubiegania się o kredyt studencki jest złożenie wniosku w jednym z następujących banków:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank Pekao S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Ponadto do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia. Natomiast osoby ubiegające się o przyjęcie na studia lub studia doktoranckie są zobowiązane przedłożyć dokument stwierdzający ich udział w rekrutacji.  

Banki wymagają również złożenia oświadczenia o aktualnej liczbie członków rodziny, zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach za poprzedni rok oraz dokumentów dotyczących poręczenia kredytu.

Student nie może również zapomnieć o obowiązku składania w banku, do końca trwania nauki, ważnej legitymacji studenckiej – w terminach do 31 października oraz do 31 marca. Doktorant z takiego obowiązku wywiązuje się raz w roku – do 31 października. Natomiast w sytuacji, kiedy kredytobiorca przebywa za granicą jest zobowiązany złożyć zaświadczenie o odbywaniu studiów.

Zasady kredytu studenckiego wskazują ponadto na konieczność informowania banku o wszelkich zdarzeniach, które powodują wydłużenie okresu, na jaki został udzielony kredyt, np. urlop, zawieszenie w prawach studenta.  

Kredyt studencki oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu studenckiego w okresie jego spłaty naliczane jest w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego, która przykładowo w lipcu 2018 r. wynosiła 1,75 proc. Pozostałą część odsetek pokrywa budżet państwa.

Kredyt studencki spłata

Kredyt na legitymację studencką jest udzielany i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, natomiast w przypadku studiów doktoranckich – przez 4 lata. Wypłaty mają charakter comiesięcznych transz zasilających rachunek studenta przez 10 miesięcy w roku akademickim. Natomiast liczba spłacanych rat stanowi dwukrotność liczby wypłacanych rat zobowiązania.

Spłata kredytu studenckiego rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów bądź terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia (w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej). Co istotne możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu studenckiego bądź jego nadpłata bez dodatkowych opłat.

Wysokość kredytu studenckiego zależy od zdolności kredytowej, którą ocenia bank. Kredytobiorca natomiast we wniosku wpisuje wnioskowaną kotwę, która przekłada się na wysokość miesięcznej raty, tj.:

 • 600 zł – rata podstawowa,
 • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
 • 400 zł – rata obniżona.

Przy czym student bądź doktorant w trakcie trwania umowy kredytowej ma możliwość złożenia wniosku o zmianę wysokości miesięcznej raty. Podstawowa wynosi 600 zł, natomiast bank może dokonać jej obniżenia na okres pół roku do 20 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy. Analogicznie student może zawnioskować o jej podwyższenie do kwoty 800 zł lub 1000 zł.

Kredyt studencki poręczenie

W związku z tym, że kredyt studencki jest udzielany na preferencyjnych warunkach, a jego spłata ma nastąpić dopiero po zakończeniu nauki kredytobiorcy, banki wymagają jego poręczenia. Poręczenie kredytu studenckiego ma zatem zabezpieczyć instytucję finansującą przed ewentualnymi problemami w jego spłacie. Poręczycielami mogą być rodzice jak i inna osoba, która posiada zdolność kredytową. Jednak w sytuacji, kiedy nikt z bliskich nie spełnia warunków, kredytobiorca może ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego lub o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczyć kredyt w wysokości:

 • 100 proc. wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej, z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej – bez względu na dochód, nieprzekraczający jednak kwoty dochodu ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do otrzymania kredytu w danym roku akademickim,
 • 100 proc. wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1500 zł,
 • 90 proc. wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2000 zł.

Natomiast o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się osoby zamieszkujące na obszarze wiejskim. Jego wysokość może wynosić od 80 do 100 proc. wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta.

Umorzenie kredytu studenckiego  

Kredyt studencki to nie tylko możliwość skorzystania z obniżonego oprocentowania, ale również szansa na umorzenie 20 proc. zobowiązania. Z tego przywileju mogą skorzystać kredytobiorcy, którzy znajdą się w grupie 5 proc. najlepszych absolwentów uczelni lub studiów doktoranckich. W tym celu należy złożyć wniosek o umorzenie kredytu studenckiego do banku finansującego, który musi zostać potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, inny jednoosobowy organ uczelni albo dyrektora jednostki naukowej. Przy czym należy zachować wymagane terminy – wniosek składa w ciągu 30 dni od dnia uzyskania potwierdzenia z uczelni.

O umorzenie, w części lub całości, mogą również wnioskować osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej bądź trwale utraciły zdolność do spłaty zobowiązania. Decyzję w tej kwestii podejmuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Przeczytaj również:

Sponsorowane
Skorzystaj z pomocy eksperta

2019-06-24

Czy nadal jest sens brać coś na raty, żeby budować historię kredytową?

Od wielu lat panuje przeświadczenie o tym, że osoba, która ma czystą kartę w historii kredytowej, nie ma szans na otrzymanie większego kredytu. Zapytałam banki, jak oceniają swoich klientów i czy ci bez rat na mały sprzęt RTV/AGD nadal nie mają co liczyć na większy kredyt.  

2019-05-30

Pożyczka na wkład własny do kredytu hipotecznego

Jednym z warunków otrzymania kredytu hipotecznego jest posiadanie odpowiedniego wkładu własnego. Czy i jak można otrzymać pożyczkę na wkład własny?

2019-05-23

Kredyt gotówkowy na oświadczenie - co musisz wiedzieć?

Jednym z najpopularniejszych kredytów jest kredyt gotówkowy na oświadczenie. Co powinniśmy o nim wiedzieć, zanim podpiszemy umowę?

Karta kredytowa - jak działa i dlaczego warto ją mieć?

Karta kredytowa staje się coraz popularniejszym środkiem płatniczym również wśród Polaków. W Stanach Zjednoczonych posiada ją już praktycznie każdy z odpowiednią zdolnością kredytową.

Umowa na czas określony a kredyt gotówkowy

Osoby ubiegające się o kredyty, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że umowa o pracę jest jednym z podstawowych źródeł dochodów, branych pod uwagę przez banki. Bardzo duże znaczenie ma również forma zatrudnienia osoby, która wnioskuje o pożyczkę.

Jak wyjść z długów? Praktyczny poradnik krok po kroku

Obecnie niemal na każdym kroku proponowane są nam najróżniejszego rodzaju pożyczki, które znajdują się w ofercie tradycyjnych banków, jak i innych instytucji finansowych. Do tego dochodzą jeszcze atrakcyjne limity na kartach debetowych i oczywiście karty kredytowe, z których chętnie korzysta bardzo duża liczba Polaków.

Co to jest kredyt studencki i jak go otrzymać?

Podjęcie studiów wiąże się z dużymi kosztami. Osoby, które nie posiadają odpowiednich dochodów, mają możliwość skorzystać z kredytu studenckiego.

Ikona informacji
poradniki