BGŻ BNP Paribas kredyt hipoteczny – warunki?

Szeroki wachlarz celów, na które można przekazać środki z kredytu, długi okres kredytowania, karencja w spłacie – to część parametrów, które mogą przekonać do wyboru oferty od BGŻ BNP Paribas. Bank zachęca również do jej wyboru, proponując obniżenie marży lub prowizji.

BGŻ BNP Paribas kredyt hipoteczny – warunki?
BGŻ BNP Paribas kredyt hipoteczny – warunki? (BGŻ BNP Paribas)

Na jaki cel kredyt hipoteczny w BGŻ BNP Paribas

Kredytem hipotecznym w BGŻ BNP Paribas można sfinansować różne cele związane z potrzebami mieszkaniowymi. Wśród nich można znaleźć m.in.:

 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • budowa, przebudowa lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • remont lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego,
 • nabycie działki lub gruntów rolnych,
 • refinansowanie środków wydatkowanych na cele mieszkaniowe do 12 miesięcy wstecz,
 • adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe,
 • spłata kredytów (mieszkaniowych oraz zaciągniętych na inne cele),
 • wykup lokalu lub domu będącego własnością zakładu pracy lub mieniem komunalnym,
 • dowolny cel (do 15 proc. wysokości kredytu).

Ile i na jak długo można pożyczyć w BGŻ BNP Paribas

Oferta BGŻ BNP Paribas jest zarezerwowana dla osób, które posiadają wkład własny w wysokości min. 20 proc. wartości nieruchomości. Klienci, którzy zgromadzili mniejszą kwotę, nie będą mogli zastąpić brakującej części dodatkowo zabezpieczonym kredytem.

Oferta BGŻ BNP Paribas może przyciągnąć zainteresowanych niewygórowaną minimalną kwotą kredytu oraz brakiem limitu górnego. Maksymalny okres kredytowania jest zbliżony do stosowanego wśród innych banków i wynosi 30 lat. Oferta może przypaść do gustu klientom, którzy chcą zaciągnąć kredyt z długim terminem spłaty, jednak osiągnęli już 40. rok życia. Maksymalny wiek kredytobiorcy wyznaczony w dniu całkowitej spłaty nie może przekroczyć 75 lat.

Kredyt hipoteczny w BGŻ BNP Paribas – podstawowe parametry kredytu

Maksymalne LTV*

80 proc.

Minimalna kwota kredytu

50 000 zł

Maksymalna kwota kredytu

Brak

Minimalny okres kredytowania

1 rok

Maksymalny okres kredytowania**

30 lat

Maksymalny wiek kredytobiorcy w dniu całkowitej spłaty kredytu

75 lat

*Wskaźnik obrazujący stosunek zadłużenia do wartości nieruchomości. Dla kredytu na zakup niezabudowanego gruntu rolnego wysokość LTV nie może przekroczyć 75 proc.

**Z wyjątkiem kredytu na zakup działki budowlanej lub niezabudowanego gruntu rolnego. W tym przypadku klient może uzyskać kredyt na maks. 20 lat.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji otrzymanych od banku.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny w BGŻ BNP Paribas

Na koszt kredytu hipotecznego składają się przede wszystkim prowizja oraz oprocentowanie. Wyjściowa wysokość prowizji wynosi 5 proc., jednak można się starać o jej znaczną obniżkę po skorzystaniu z produktów dodatkowych banku (więcej informacji w dalszej części artykułu).

Oprocentowanie to suma marży banku oraz stopy referencyjnej WIBOR 3M lub WIBOR 6M. Stopa referencyjna jest ustalana w momencie podpisywania umowy o kredyt, a wysokość marży jest wypadkową kilku czynników. Należą do nich: posiadanie dodatkowych produktów, wysokość kredytu oraz wkładu własnego, a także przedmiot zabezpieczenia. Bank zachęca do skorzystania z dodatkowych produktów, oferując lepsze oprocentowanie. Klienci, którzy otworzą w banku konto osobiste (np. Konto Optymalne lub Konto Maksymalne) i będą dokonywać przelewu wynagrodzenia, mogą liczyć na marżę w wysokości od 1,80 do 2,00 proc.

Kredyt hipoteczny w BGŻ BNP Paribas – najważniejsze dodatkowe opłaty

Czynność

Opłata

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Nie dotyczy

Ubezpieczenie pomostowe*

Podniesienie marży o 0,90 pp.

Wycena wartości nieruchomości**

We własnym zakresie

Wcześniejsza spłata kredytu (częściowa i całkowita)

Wartość, która jest mniejsza:

 • 3% kwoty spłacanej przed terminem

lub

 • suma odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem kwoty kredytu w okresie 12 m-cy od dnia dokonania spłaty, (jeśli do końca okresu kredytowania pozostało mniej niż rok, opłata musi być niższa lub równa odsetkom, które przypadałyby za okres do zakończenia umowy kredytu)

Ubezpieczenie na życie***

Podwyższenie marży o 0,99 pp.

*Pobierane do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki.

**W formie informacji o wartości nieruchomości lub operatu szacunkowego.

***Wymagane w szczególnych przypadkach.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji otrzymanych od banku.

Ubezpieczenia kredytu hipotecznego BGŻ BNP Paribas

W przypadku kredytu hipotecznego od BGŻ BNP Paribas klient może się spotkać z następującymi rodzajami ubezpieczeń:

 • ubezpieczenie pomostowe stosowane przez bank jako podwyżka marży do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki,
 • ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych – klient może podpisać umowę zaproponowaną przez bank lub wybrać ofertę z rynku. Dodatkowy warunek to dokonanie cesji praw z polisy na bank.
 • ubezpieczenie na życie - wymagane w przypadkach, kiedy do zdolności kredytowej brane są pod uwagę dochody tylko jednej osoby. Dotyczy wyłącznie kredytów na min. 10 lat z LTV większym niż 65 proc. Wybór oferty banku nie jest obowiązkowy.  

Ze względu na wymóg posiadania środków własnych na poziomie 20 proc. wartości nieruchomości, bank nie stosuje ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Kredyt hipoteczny w BGŻ BNP Paribas – promocje

Kredyt hipoteczny w BGŻ BNP Paribas – promocje

Możliwość otrzymania obniżonej prowizji pod warunkiem przeniesienia konta osobistego z wynagrodzeniem z innego banku lub pod warunkiem skorzystania ze wskazanego ubezpieczenia na życie z oferty banku.

Obniżka prowizji i marży pod warunkiem posiadania konta osobistego z wynagrodzeniem. Większa obniżka marży po spełnieniu dodatkowego warunku – dobrania ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń lodowych z oferty banku.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Kredyt hipoteczny w BGŻ BNP Paribas – jak złożyć wniosek?

Aby skorzystać z oferty BGŻ BNP Paribas, konieczne będzie udanie się do oddziału banku. Po rozmowie z doradcą, który podpowie, jakie warunki formalne należy spełnić, kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów – w tym z dyspozycją wypłaty.

Na każdym etapie kredytu (a także przed złożeniem wniosku) klient może zasięgnąć dodatkowych informacji, dzwoniąc pod infolinię lub wypełniając wniosek kontaktowy dostępny na stronie internetowej instytucji.

BGŻ BNP Paribas kredyt hipoteczny – informacje dodatkowe

 • Kredyt można spłacać w ratach równych lub malejących.
 • Możliwość skorzystania z karencji do 24 miesięcy.
 • Kredyt hipoteczny może zostać wypłacony w całości lub transzach.
 • Możliwość łączenia celów, na które można przekazać kredyt.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3,73% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,70% (według stanu na dzień 30.07.2018 r.). Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 300 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 447 919,74 zł, oprocentowanie zmienne 3,60%, całkowity koszt kredytu 147 919,74 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 145 830,14 zł, koszt podwyższenia marży za podwyższone ryzyko do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej za 6 miesięcy 1 350,00 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 270,60 zł, PCC i opłaty sądowe za ustanowienie, zmianę i wykreślenie hipoteki 469,00 zł), okres kredytowania 280 miesięcy, rata kredytu 1 607,41 zł (równa po okresie 6-cio miesięcznej karencji), liczba rat 274 (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 30.07.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na nowo nabywanej nieruchomości z istniejącą księgą wieczystą, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu będzie wynosić 446 000 zł, marża kredytu będzie wynosić 1,90 p.p. przy uwzględnieniu posiadania przez konsumenta Konta Optymalnego i pod warunkiem dokonywania na to konto comiesięcznej wpłaty środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego konta będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcami, z wyłączeniem wpływów z rachunków bankowych i rachunków członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej prowadzonych na rzecz kredytobiorcy jako konsumenta. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Źródło:
Zapytaj doradcę

Podstawowe informacjeKalkulacja dla: 200 000 zł, 250 000 zł, zakup mieszkania lub domu, 30 lat, 30 lat, równe, skorzystam z innych produktów banku, aby obniżyć marżę

Waluta: PLN
RRSO: 3,6105%
Oprocentowanie nominalne: 3,52%
(WIBOR 3M* 1,72% + marża 1,80%)
Prowizja: 0,00 zł
0,00% kwoty kredytu

Pobierana przed wypłatą kredytu. 5% wyłącznie w przypadku, gdy klient nie korzysta z konta osobistego z wpływem wynagrodzenia; w pozostałych przypadkach prowizja wynosi 0% albo min. 2%

Ubezpieczenie pomostowe
103,57 zł za pierwszy miesiąc
Do chwili ustanowienia hipoteki bank stosuje marżę podwyższoną o 0,9 pp.
Wycena nieruchomości: 271 zł
Ubezpieczenie inne
Ubezpieczenie nieruchomości
0,09% od zadłużenia pobierane jednorazowo Ubezpieczenie od 1 miesiąca na cały okres kredytu

Bank dodatkowo wymaga nabycia ubezpieczenia na życie w przypadku, gdy kredytobiorca jest osobą samotną lub jedynym żywicielem rodziny

Wcześniejsza spłata: od 3,00%
Uwagi

Oferta dla klientów przenoszących lub zakładających konto w Banku BGŻ BNP Paribas oraz wykupujących ubezpieczenie nieruchomości z oferty banku

Sprawdź inne oferty kredytów

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.