Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,27 zł , zmiana od tamtej pory: 418,52%

Walne Zgromadzenie

Zgłoś do moderatora
Uchwała - projekt

Green Technology S.A. z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect, alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 1 W związku z żądaniem o zwołanie i umieszczenie spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Green Technology S.A. z siedzibą w Warszawie, złożonego w dniu ____________ 2017 r., zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza Spółki _____________, będącym akcjonariuszem Spółki, posiadającym akcje Spółki w ilości stanowiącej więcej ni ż 1 /20 kapitału zakładowego Spółki oraz w związku z przepisem art. 91 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieśd dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki w liczbie ______________ (______________) akcji o wartości nominalnej _______ zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej __________ zł (______________), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN _______________. 12 § 2 Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności do: 1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu oraz 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia akcjom formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku NewConnect. § 3 Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji Spółki) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały: Podjęcie uchwały stanowi wykonanie wniosku akcjonariusza Spółki o zniesienie dematerializacji akcjo Spółki oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect, alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

to jest projekt uchwały na walne. Nie ma informacji czy to walne się odbyło i co na nim ostatecznie uchwalili.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
GREENTECH -13,58% 1,40 2020-03-04 13:00:09
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.