Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,01 zł , zmiana od tamtej pory: 0,00%

OGŁOSZENIE ......................

Zgłoś do moderatora
OGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości Próchnik Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi zaprasza do przetargu na sprzedaż w trybie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 233) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci:
- ruchomości (produkty gotowe, wyposażenie, zapasy);
- 100% udziałów w E-COMMERCE Próchnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000505855);
- wartości niematerialnych i prawnych wyrażonych w znakach towarowych przynależnych do Upadłego.
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).
Przetarg zostanie przeprowadzony w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 37, sala 309, w dniu 7 lutego 2020 roku, godzina 1200.
Pisemne oferty mogą być składane w terminie do dnia 3 lutego 2020 r. na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z czytelnym napisem na kopercie: "Przetarg w sprawie XIV GUp 109/18 - nie otwierać do dnia 7 lutego 2020 r., godzina 1200" (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
Przystępujący do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien najpóźniej do dnia 3 lutego 2020 r., wpłacić wadium w kwocie 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Próchnik SA w upadłości likwidacyjnej w banku Alior SA o numerze 03 2490 0005 0000 4530 9060 1229 z dopiskiem "Przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Próchnik SA w upadłości - sygn. akt XIV GUp 109/18 (decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy).
Regulamin przetargu zostanie wyłożony do wglądu w Sądzie Rejonowym w dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37.
Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z Syndykiem, który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: [email protected] lub telefonicznie pod nr tel. 22 626 93 76/77.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
PROCHNIK 0,00% 0,01 2019-01-17 15:19:48