Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,50 zł , zmiana od tamtej pory: -11,71%

List Prezesa...:)))

Zgłoś do moderatora
1. LIST PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ Szanowni Państwo, Rok 2018 był kolejnym, stabilnym okresem dla działalności Spółki. Potwierdzają to nie tylko kwartalne i końcowe, dobre, na tle ostatnich lat wyniki Spółki. Spółka zakończyła rok 143 746 487,19 zł przychodów i 11 841 137,36 zł zysku ze sprzedaży. Wynik netto wyniósł 307 727,67 zł i wzrósł w porównaniu do 2017 roku o 54%. Zarząd i kadra zarządzająca Spółki nieustannie dokonują zmian zarówno w zarządzaniu operacyjnym jak i finansowym Spółki. Zmiany te przynoszą wymierne korzyści, choć jeszcze nie na oczekiwanym poziomie. Rok 2018 był okresem o zmiennej, stosunkowo nietypowej koniunkturze, wzrosty cen, obrotów i zysków, przeplatane były spadkami i gorszymi wynikami. Pomimo amplitudy wahań i zmiennego otoczenia makroekonomicznego - Spółce udało się znacząco, w porównaniu z rokiem 2017, zwiększyć obroty jak i osiągnąć zyski, pokrywające koszty firmy. Drozapol-Profil S.A. od kilku lat prowadzi działania optymalizacyjne, o których już niejednokrotnie informowaliśmy w raportach okresowych. Spółka nadal usprawnia swoją działalność operacyjną i w dalszym ciągu szuka sposobów, by działać jak najprężniej tak w obszarze handlu, w produkcji, usługach oraz w sektorze nieruchomości. W obszarze handlu Spółka osiągnęła 127 687 227,11 zł przychodów, co daje wzrost w stosunku do 2017 roku o 21%. W sferze sprzedaży wyrobów gotowych również nastąpił znaczny, bo 25% wzrost, na co wpływ miała m.in. inwestycja w zakup nowoczesnej maszyny do produkcji zbrojeń budowlanych. W obszarze zarządzania nieruchomościami Spółka wynajmowała w całym okresie posiadane obiekty magazynowe. Spółka ocenia, że jej wynik byłby dużo lepszy, przynajmniej taki jak na koniec III kwartału 2018 roku, jak nie zdecydowanie wyższy, gdyby nie zamieszanie spowodowane kontyngentami, czyli limitami wprowadzonymi na import stali do UE z krajów spoza Unii, po przekroczeniu których to limitów, naliczane są 25% cła. Spółce udało się co prawda uniknąć dodatkowych kosztów z tego tytułu, tj. obowiązku zapłaty cła na importowane wyroby, ale obawa o naliczenie ceł spowodowała, że niemal wszyscy rynkowi gracze, importujący wyroby hutnicze, ale i część odbiorców naszej spółki, zwiększyli znacząco stany magazynowe na okres IV kwartału 2018 roku, co doprowadziło, zamiast szacowanego wzrostu popytu cen wyrobów hutniczych, po wyczerpaniu kontyngentów w IV kwartale, do znacznego spadku cen i załamania popytu. Duży wkład w wyniki Spółki w 2018 roku miała praca Zarządu, kadry dyrektorskiej i całej załogi firmy. Ogrom pracy włożono w aktywne zarządzanie sprzedażą i zakupami, transportem, w pozyskiwanie kolejnych, nowych klientów i dostawców, zabezpieczanie oraz finansowanie transakcji. Wyróżniała się tu praca zespołowa, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji oraz wypracowane, wieloletnie relacje biznesowe i finansowe. Bardzo dobrze współpracowało się nam kolejny rok z wieloletnimi partnerami finansowymi tj. Bankiem PKO BP S.A. i BNP PARIBAS S.A., które ufają nam od lat i w 2018 roku prolongowały, a nawet podwyższyły, udzielone nam wcześniej, linie wielocelowe, aż o 10 mln zł. Już w 2019 roku bank PKO BP S.A. zwiększył nam po raz kolejny kredyt o kolejne 3 mln zł oraz bardzo mocno zmienił, na nasz wniosek, strukturę finansowania, na korzyść dla Spółki, o czym informowaliśmy szczegółowo rynek w formie raportu bieżącego. Trwają także rozmowy z bankiem, już BNP Paribas S.A. (wcześniej tj., przed fuzją i zmianą nazwy Raiffeisen Bank Polska S.A.) w zakresie zwiększenia finansowania i również zmiany struktury udzielonych limitów. W oczach bankowych partnerów nasza sytuacja ekonomiczna oceniana jest jako bardzo stabilna i dobrze postrzegana, co jest szczególnie istotne, w tak kapitałochłonnej branży jak nasza. Pozytywnie oceniamy także rok 2018 we współpracy z naszymi faktorami oraz ubezpieczycielami, w tym tymi którzy, ubezpieczają nasze należności. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że był to rok bez większych strat finansowych wynikających ze współpracy z naszymi klientami. Z tego tytułu nie było konieczności tworzenia jakichkolwiek rezerw. Sprawozdanie Zarządu za 2018 rok 5 W 2018 roku po wielu latach przerwy, dokładnie po raz pierwszy od 2008 roku, Spółka wypłaciła swoim akcjonariuszom dywidendę, dzieląc zysk wypracowany w 2017 roku. Wielkość dywidendy może nie była duża, miała jednak dla wielu akcjonariuszy istotne znaczenie. Zarząd i główni akcjonariusze godząc się na wypłatę dywidendy, chcieli przede wszystkim docenić wytrwałość jak i pozytywne relacje łączące Spółkę z jej akcjonariuszami. Być może podobne decyzje zostaną podjęte także w tym roku. Ze spraw istotnych mogących mieć znaczący wpływ na przyszłe wyniki Spółki, było prowadzone w 2018 i 2019 roku postępowanie dot. podatku VAT, o którym Spółka wielokrotnie informowała w raportach bieżących i okresowych, a dotyczących roku 2012. W 2018 roku w niniejszych sprawach nie zachodziły większe zmiany. W marcu 2019 r. Spółka otrzymała trzy decyzje od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, dotyczące odwołania od decyzji Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, w sprawach prawidłowości rozliczenia podatku VAT za I, II i III oraz IV kwartał 2012 r.. Decyzje te utrzymały w mocy decyzje organu pierwszej instancji. Zarząd nie zamierza się jednak poddawać, a wierząc w bezzasadność roszczenia oraz jego przedawnienie, planuje złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Druga istotna kwestia, to zawieszenie w I półroczu 2018 roku działalności Spółki zależnej DP WIND 1 Sp. z o.o., co było spowodowane brakiem możliwości realizacji projektu, do realizacji którego została powołana, tj. inwestycji budowy farmy wiatrowej. Oba opisane zdarzenia nie przełożą się negatywnie na przyszłe wyniki Spółki jak i jej płynność, ponieważ, należności wynikające z postępowań w sprawie podatku VAT zostały wraz z odsetkami już zapłacone, a pożyczka udzielona Spółce z branży energii odnawialnej odpisana w wynik lat ubiegłych. W pozostałych obszarach działalności Spółki nie zanotowano większych zmian i przełomów. Rok 2018 to także rok, w którym Spółka obchodziła swój 25 Jubileusz istnienia na polskim rynku. To szczególny okres dla Spółki, jej pracowników, głównych akcjonariuszy, oraz samego Prezesa, który w 2018 r., jak i pierwszym kwartale 2019 r. był wielokrotnie wyróżniany przez wiodące organizacje z województwa kujawsko-pomorskiego, przez władze miasta i władze wojewódzkie, przede wszystkim za dorobek 25-lecia działalności, wkład pracy w rozwój biznesu i miasta. Spółka i jej głowni akcjonariusze zostali także wyróżnieni za działania prospołeczne. Podsumowując rok 2018, można powiedzieć, że mimo wielu trudności, które Zarząd i pracownicy Spółki na bieżąco musieli pokonywać, zwłaszcza związanych ze zmianami rynkowymi i legislacyjnymi, przeważały w nim okresy pozytywne, a każdy kolejny sukces czy wyróżnienie, dodatkowo zachęcał nas wszystkich do podejmowania zdwojonych wysiłków. Szerzej o wynikach firmy i Grupy Kapitałowej piszemy poniżej oraz w sprawozdaniach finansowych. Opisaliśmy tam czynniki, które naszym zdaniem w szczególny sposób wpłynęły na wyniki Spółki oraz wskazaliśmy ryzyka, które dostrzegamy, a które towarzyszą naszej bieżącej działalności jak i te, które identyfikujemy na przyszłość. Mając świadomość, że na wiele z nich nie mamy lub nie będziemy mieli wpływu, oraz że niektórych z nich nie da się być może uniknąć, robimy wszystko, by sprawnie nimi zarządzać, aby przez wiele lat rozwijać Spółkę. Mamy nadzieję, że 2019 r. będzie okresem dalszego rozwoju sprzedaży, rozwoju działalności produkcyjnej w zakresie zbrojeń budowlanych i szukania dalszych perspektyw w rozwoju sieci sprzedaży. Okresem dalszych sukcesów oraz podejmowania wyzwań i decyzji prowadzących do wzrostu wartości firmy. Z wyrazami szacunku, Wojciech Rybka Prezes Zarządu

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
DROZAPOL 3,94% 1,32 2019-11-21 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.