Forum Giełda +Dodaj wątek

Kolejny kontrakt

Zgłoś do moderatora
Data sporządzenia: 2014-05-21
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura SA w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 21.05.2014r. do Spółki wpłynęła podpisana umowa z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach na realizację zadania "Budowa SE 110/20kV Kasztanowa w Ligocie Łabędzkiej (Gmina Rudziniec)" obejmujące:
1) Wybudowanie SE 110/20kV Kasztanowa.
2) Wybudowanie wyprowadzeń liniowych celem włączenia budowanej stacji do systemu elektroenergetycznego.
Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo- finansowym w terminie nie dłuższym niż do 20.03.2015r. Wartość przedmiotu umowy wynosi 8.560.000,00PLN netto (słownie: osiem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych netto).Wynagrodzenie płatne będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na poszczególne etapy prac. Spółka Energoaparatura S.A. wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, co stanowi 10% wynagrodzenia całkowitego w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
Umowa przewiduje zapłatę kar umownych w wysokości określonej w § 9 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. i dotyczy:
1) W razie zakupu materiałów w celu realizacji przedmiotowej umowy innych niż wskazane w załączniku do umowy. Kara wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto.
2) W razie zatrudniania bez pisemnej zgody osób będących pracownikami Zamawiającego. Kara wynosi 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3) W razie zatrudnienia bez pisemnej zgody Podwykonawców, kara wynosi 10% wynagrodzenia umownego brutto.


Jako kryterium umowy znaczącej Spółka przyjmuje 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

CIEKAWE ILE SPADNIE

  • Kolejny kontrakt Autor: ~zdolnyślązak
  • Re: Kolejny kontrakt Autor: ~wlodekeu

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ENAP -14,44% 1,60 2023-05-25 15:04:49
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.