Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,02 zł , zmiana od tamtej pory: 0,00%

Jest umowa na 5 mln zł

Zgłoś do moderatora
No i jest ładna umowa:

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _GENERGY, Emitent_ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej Infracomplex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _Infracomplex_ informację o otrzymaniu przez Infracomplex podpisanej Umowy Ramowej – "Wykonywanie przyłączy gazu o poborze gazu do 10 m3/h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów na podstawie umowy o charakterze ramowym na terenie działania Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu na obszarze: Część 1 - obszar powiatu: lubińskiego, polkowickiego _z wyłączeniem gminy Gaworzyce, Grębocice, Radwanice, Przemków_".
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja obiektów liniowych w postaci przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia o poborze gazu do 10 m3/h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów _Przyłącza_ na podstawie jednostkowych zamówień _Zamówienia_, składanych w miarę zaistnienia potrzeb Zamawiającego, obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej Przyłączy _Projekty_ oraz budowę i oddanie do użytkowania Przyłącza _Roboty_ lub wyłącznie Roboty, co łącznie stanowi przedmiot Umowy.
Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą osiągnięcia kwoty wynagrodzenia, o ile kwota łącznego wynagrodzenia zostanie osiągnięta przed upływem terminu realizacji Umowy.
Infracomplex będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie , na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego ujętego w protokole odbioru końcowego. Łączne wynagrodzenie netto przysługujące GENERGY z tytułu realizacji Zleceń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 4 934 952,00 zł _słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100_. Do powyższych cen będzie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
GENERGY -18,75% 0,02 2020-05-20 12:50:37
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.