Forum Giełda +Dodaj wątek
W INVESTMENTS: Zawarcie umowy przedwstępnej przez spółkę zależną
Raport bieżący

Data sporządzenia
Raport bieżący nr 30/2014
Skrócona nazwa emitenta W INVESTMENTS
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd W Investments S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. dnia 26 sierpnia 2014 roku, podmiot zależny od Spółki, tj. W Investments Limited z siedzibą w Republice Cypryjskiej ("Spółka Zależna"), zawarł przedwstępną umowę sprzedaży ("Umowa Przedwstępna") z rosyjskim inwestorem, Panią Evgenią Rusakovą ("Inwestor"). Umowa Przedwstępna zawarta została w wykonaniu postanowień listu intencyjnego, o podpisaniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku. Przedmiotem Umowy Przedwstępnej jest zobowiązanie stron do zawarcia umowy przyrzeczonej ("Umowa Przyrzeczona"), mocą której Spółka Zależna sprzeda Inwestorowi wszystkie udziały i akcje posiadane przez Spółkę Zależną w: a) Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie (2.796.294 akcje); b) Przy Parku XIV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (72 udziały); c) Nowogrodzka 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (99 udziałów). Ww. podmioty prowadzą działalność deweloperską oraz związaną z obsługą rynku nieruchomości. Zgodnie z treścią Umowy Przedwstępnej: a) wszelkie uprawnienia i obowiązku Inwestora wynikające z Umowy Przedwstępnej mogą być przeniesione na wskazaną przez Inwestora spółkę celową; b) Umowa Przyrzeczona zawarta zostanie w terminie 14 dni od otrzymania przez Spółkę Zależną pisemnego wezwania od Inwestora, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku; c) cena za udziały i akcje podmiotów wskazanych powyżej wyniesie 78.200.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów dwieście tysięcy złotych); d) cena zostanie zapłacona w równych, miesięcznych ratach i zostanie uregulowana w całości nie później niż do dnia 1 października 2015 roku; e) w przypadku nie zawarcia Umowy Przyrzeczonej z wyłącznej winy jednej ze stron, druga strona będzie uprawniona do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 2.000.000,00 USD (słownie: dwa miliony dolarów amerykańskich); f) szczegółowe warunki Umowy Przyrzeczonej dotyczące m.in. odpowiedzialności stron zostaną uregulowane w Umowie Przyrzeczonej. Pozostałe warunki Umowy Przedwstępnej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowę Przedwstępną uznano za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. W Umowie Przedwstępnej nie zastrzeżono warunku lub terminu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Piot Wiśniewski 2014-08-26
Prokurent Adam Szprot 2014-08-26
  • INFO Autor: ~abrams
  • Re: INFO Autor: ~jarek
  • Re: INFO Autor: ~power

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
WINVEST 0,00% 0,41 2021-09-15 15:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.