Forum Giełda +Dodaj wątek
W INVESTMENTS: Zmiana umowy znaczącej – przejęcie funduszu WI ECC Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Raport bieżący

Data sporządzenia 2014-07-28
Raport bieżący nr 25/2014
Skrócona nazwa emitenta W INVESTMENTS
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd W Investments S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisano aneks nr 2 do umowy z dnia 29 lipca 2013 roku o udzielenie wsparcia finansowego ("Umowa Wsparcia") na utworzenie funduszu kapitałowego WI EEC Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna ("Fundusz Kapitałowy"), o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 100/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku. I. Cesja praw i obowiązków Zgodnie z podpisanym aneksem Spółka przejęła całość praw i obowiązków wynikających z Umowy Wsparcia, przysługujących uprzednio WI Czysta Technologia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AN ("FIZ Czysta Technologia") oraz spółkom celowym FIZ Czysta Technologia. W związku z dokonaną cesją praw i przejęciem zobowiązań FIZ Czysta Technologia oraz jego spółki celowe przestały być stronami Umowy Wsparcia. W wykonaniu aneksu Spółka nabędzie akcje Funduszu Kapitałowego przysługujące dotychczas spółkom celowym FIZ Czysta Technologia i stanie się jednym z dwóch, obok Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A., akcjonariuszy Funduszu Kapitałowego. II. Zastrzeżone kary umowne Zgodnie z aneksem Spółka oraz jej podmiot zależny - WinVentures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Podmiot Zarządzający") zobowiązały się do udzielenia KFK pełnomocnictw uprawniających do: a) złożenia przez KFK oświadczenia o odwołaniu Podmiotu Zarządzającego jako komplementariusza Funduszu Kapitałowego, w przypadku wystąpienia uzasadnionej przyczyny w rozumieniu Umowy Wsparcia; b) reprezentowania Spółki oraz do głosowania z wszystkich przysługujących jej akcji Funduszu Kapitałowego na Walnym Zgromadzeniu Funduszu Kapitałowego, za uchwałami w przedmiocie: (i) wyrażenia zgody na przeniesienie ogółu praw i obowiązku Podmiotu Zarządzającego na podmiot wskazany przez KFK, oraz (ii) zmiany statutu Funduszu Kapitałowego w zakresie zmiany Podmiotu Zarządzającego oraz (iii) pozbawienia Podmiotu Zarządzającego prawa do reprezentacji Funduszu Kapitałowego w przypadku wystąpienia uzasadnionej przyczyny w rozumieniu Umowy Wsparcia; c) rozwiązania Funduszu Kapitałowego oraz jego likwidacji, w przypadku, gdy Spółka nie wykona zobowiązania do wniesienia wkładu w pełnej wysokości na akcje Funduszu Kapitałowego lub w odpowiednim terminie nie uzupełni środków zgromadzonych na rachunku Escrow (rachunek techniczny na którym zdeponowano środki na zabezpieczenie zobowiązań Spółki wynikających z Umowy Wsparcia) lub środki te będą niewystarczające do pokrycia wkładów. W razie odwołania pełnomocnictw, o których mowa powyżej, Spółka zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz KFK kary umownej w wysokości 500.000,00 (pięćset tysięcy złotych) za odwołane pełnomocnictwo. III. Pozostałe informacje Stronami Umowy Wsparcia, obok Spółki, pozostają: a) Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. b) Podmiot Zarządzający - WinVentures Sp. z o.o. (dawniej: WI EEC Ventures Sp. z o.o) c) Fundusz Kapitałowy - WI EEC Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna Szczegółowe warunki Umowy Wsparcia Spółka przekazała do publicznej wiadomości raportem ESPI nr 100/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku, oraz raportem bieżącym ESPI nr 17/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Piotr Wiśniewski 2014-07-28
Prokurent Adam Szprot 2014-07-28
  • INFO Autor: ~abrams
  • Re: INFO Autor: ~abrams
  • Re: INFO Autor: ~Tadeusz
  • Re: INFO Autor: ~tede

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
WINVEST -6,98% 0,24 2022-11-25 15:29:24
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.