Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,49 zł , zmiana od tamtej pory: -10,07%

2,5mln na skup po 5zl/akcja WOW

Zgłoś do moderatora
Uchwalono skup akcji - 500.000 szt w cenie 5zl za akcję!!!! Odkup w formie "wezwania".

Ogień§ 2
1. Łączna liczba nabytych akcji własnych w okresie upoważnienia nie
przekroczy 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji.-------------------------------
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji
własnych będzie nie większa niż 2.550.000,00 zł (słownie: dwa miliony
pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż kwota
ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak
również koszty ich nabycia, w tym koszty pośrednictwa firmy
inwestycyjnej.---------------------------------------------------------------------------------------
3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie wynoszącej
5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za jedną akcję.----------------------------
4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych
będą pochodzić ze środków własnych Spółki.----------------------------------------
5. Akcje własne mogą być nabywane przez okres 24 (słownie:
dwadzieścia cztery) miesięcy, liczony od dnia podjęcia niniejszej
uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków
przeznaczonych na ich nabycie.-------------------------------------------------------------
6. Akcje nabywane będą za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy
inwestycyjnej, w szczególności w drodze publicznego zaproszenia do
składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich
akcjonariuszy Spółki. Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji
własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu
akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcj

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
DSTREAM 3,08% 1,34 2023-06-05 13:16:27
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.