Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  24,10 zł , zmiana od tamtej pory: -9,13%

Re: kolejny komunikat Spółki

Zgłoś do moderatora
Dnia 2020-10-13 o godz. 14:21 ~borewicz07 napisał(a):
> W ostatnim miesiącu opublikowali więcej kmunikatów niż przez cały 2019 :)))

czapeczki sa mistrzami manipulacji to trzeba im przyznać .... :) :) oczywiście wszystko zgodnie z prawem wiec nie można absolutnie się do niczego przyczepić ...:) :)
------------------------------------------------
Treść raportu:
Zarząd T-Bull S.A. informuje, że w dniu 6 października 2020 roku zawarł list intencyjny z inwestorem, zgodnie z którym strony zamierzają współpracować w zakresie współfinansowania produkcji i wydania przez T-Bull S.A. 5 _pięciu_ gier symulatorowych na PC i konsole.

List intencyjny przewiduje podpisanie umowy ramowej precyzującej zasady współpracy oraz umów wykonawczych na poszczególne projekty.

-------------------------------------------------
Treść raportu:
Zarząd T-Bull S.A. _dalej: "T-Bull", "Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 7 października 2020 r. podjął decyzję o zwołaniu walnego zgromadzenia Spółki, które w porządku obrad będzie miało podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji zapewniających pozyskanie przez Spółkę kwoty 0,5 mln zł.

Aktualnie prowadzone są zaawansowane rozmowy z inwestorami zainteresowanymi dokapitalizowaniem Spółki i jednocześnie zaangażowaniem w jej rozwój, w szczególności poprzez uczestnictwo w finansowaniu produkowanych przez Emitenta gier. Zdaniem Zarządu Spółki zaoferowanie akcji Emitenta współpracującym ze Spółką inwestorom służy budowaniu wartości Spółki dla wszystkich akcjonariuszy w długim terminie, a także zapewnia obniżenie kosztów emisji i sprawne przeprowadzenie pozyskania kapitału.

Zarząd Emitenta zakłada emisję 26.316 akcji nowej serii G po cenie 19,00 zł za 1 akcję. Relatywnie niewielkie dyskonto od obecnej wartości rynkowej jest niezbędne, aby emisja mogła odnieść sukces i jest zdaniem Zarządu uzasadnione.

Walne Zgromadzenie zostanie zwołane niezwłocznie.
---------------------------------------------------
Treść raportu:
Zarząd T-Bull S.A. informuje, że w dniu 13 października 2020 roku zawarł z inwestorem umowę ramową dotyczącą współfinansowania 5 gier symulatorowych na PC i konsole.

Umowa ramowa została podpisana w konsekwencji listu intencyjnego z dnia 6 października 2020 roku, aneksowanego w dniu 8 października 2020 roku, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 37/2020 z dnia 06.10.2020 oraz raportem bieżącym nr 41/2020 z dnia 08.10.2020.

Na podstawie umowy ramowej inwestor zobowiązał się do współfinansowania 5 projektów gier symulatorowych na PC i konsole, które zostaną zrealizowane przez Spółkę, w zamian za procentowy udział w dochodach z komercjalizacji gier _revenue share_. Wkład producencki wnoszony przez inwestora jest bezzwrotny.

Spółka rozpocznie realizację 3 projektów w 2020 roku oraz 2 projektów w I kwartale 2021 roku. Do każdego z powyższych przedsięwzięć strony zawrą dodatkowo umowy wykonawcze zawierające opisy, budżety i harmonogramy realizacji pre-produkcji, produkcji oraz wydania gier.

Według najlepszej wiedzy Emitenta, warunki umowy są rynkowe.
--------------------------------------------------------
i na koniec uchwały na NWZA na dzień 03.11.2020
 1. Nowe akcje zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, stosownie do treści art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
2. W związku z ofertą akcji serii G prospekt emisyjny nie będzie publikowany na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) lub b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
3. Zawarcie przez Spółkę umów o objęcie akcji serii G w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 KSH nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku. 
4. Cena emisyjna akcji serii G wynosi 19,00 zł (słownie: dziewiętnaście złotych zero groszy) za jedną akcję.

że tak sie zapytam to ten super INWESTOR inwestuje czy po prostu kupuje akcje o 20% taniej niż obecna ich cena i to w błyskawicznym tempie ..:) :)

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
TBULL 0,00% 21,90 2021-10-15 16:16:44
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.