Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  3,89 zł , zmiana od tamtej pory: -12,85%

Raport kwartalny

Zgłoś do moderatora
VRG Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2022
18.05.2022 17:39

Raport okresowy 1 / 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów 243 779 172 101 52 457 37 642
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 013 -15 820 1 079 -3 460
EBITDA 32 562 10 723 7 007 2 345
Zysk (strata) brutto -3 735 -22 562 -804 -4 935
Zysk (strata) netto -2 913 -18 581 -627 -4 064
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -27 431 -42 184 -5 903 -9 226
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 160 -1 913 -1 110 -418
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -27 976 637 -6 020 139
Przepływy pieniężne netto, razem -60 567 -43 460 -13 033 -9 505
POZYCJE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE SĄ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa, razem 1 467 533 1 494 392 315 429 324 910
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 580 782 604 728 124 832 131 480
Zobowiązania długoterminowe 265 193 271 044 57 000 58 930
Zobowiązania krótkoterminowe 300 969 318 316 64 690 69 208
Kapitał własny 886 751 889 664 190 597 193 430
Kapitał zakładowy 49 122 49 122 10 558 10 680
Liczba akcji (w szt.) 234 455 840 234 455 840 234 455 840 234 455 840
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 241 505 840 241 505 840 241 505 840 241 505 840
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 -0,08 0,00 -0,02
Rozwodniony zysk (strat) na jedną akcję -0,01 -0,08 0,00 -0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,78 3,79 0,81 0,83
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,67 3,68 0,79 0,80
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów 102 688 74 660 22 097 16 329
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17 273 -23 630 -3 717 -5 168
EBITDA -1 920 -8 436 -413 -1 845
Zysk (strata) brutto -22 258 -27 791 -4 790 -6 078
Zysk (strata) netto -18 214 -22 598 -3 919 -4 943
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -15 956 -48 321 -3 433 -10 569
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 443 -981 -526 -215
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 174 5 336 -3 480 1 167
Przepływy pieniężne netto, razem -34 573 -43 966 -7 439 -9 617
POZYCJE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE SĄ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa, razem 971 081 986 685 208 722 214 525
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 297 706 295 096 63 988 64 160
Zobowiązania długoterminowe 130 345 134 794 28 016 29 307
Zobowiązania krótkoterminowe 156 786 149 390 33 699 32 480
Kapitał własny 673 375 691 589 144 734 150 365
Kapitał zakładowy 49 122 49 122 10 558 10 680
Liczba akcji (w szt.) 234 455 840 234 455 840 234 455 840 234 455 840
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 241 505 840 241 505 840 241 505 840 241 505 840
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,08 -0,10 -0,02 -0,02
Rozwodniony zysk (strat) na jedną akcję -0,08 -0,09 -0,02 -0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,87 2,95 0,62 0,64
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,79 2,86 0,60 0,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Przychody, zyski oraz przepływy pieniężne zostały przeliczone przy użyciu średnich kursów złotego wobec euro opublikowanych przez Narodowy Bank Polski, obliczonych jako średnia arytmetyczna z ostatnich kursów publikowanych na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wynoszących odpowiednio za 1 kwartał 2022 r. 4,6472 i 1 kwartał 2021 r. 4,5721.
Wartości bilansowe zostały przeliczone po średnich kursach NBP obowiązujących na dzień bilansowy, które wynosiły odpowiednio na 31 marca 2022 r. 4,6525 i na 31 grudnia 2021 r. 4,5994.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
  • Raport kwartalny Autor: ~Pelikan

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
VRG -0,29% 3,39 2022-12-02 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.