Forum Giełda +Dodaj wątek
http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/companiesStatements/ESPI/info/629146,w-investments-sa-raport-okresowy-polroczny-za-2014-psr;jsessionid=MYt-kJI7D644s05hKVH7b8YK.undefinedWYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze / 2013 półrocze / 2014 półrocze / 2013
WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody łącznie całkowite 162 232 122 357 38 826 29 036
II. Przychody ze sprzedaży 154 035 111 114 36 865 26 368
III. Koszty działalności operacyjnej -142 761 -101 715 -34 166 -24 137
IV. Zysk (strata) na sprzedaży 11 274 9 399 2 698 2 230
V. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 363 8 552 2 959 2 029
VI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 11 133 8 075 2 664 1 916
VII. Zysk (strata) netto 5 094 2 382 1 219 565
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 469 -1 471 2 984 -349
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24 926 -6 884 -5 965 -1 634
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 708 11 794 648 2 799
XI. 30.06.2014 r. 31.12.2013 r. 30.06.2014 r. 31.12.2013 r.
XII. Aktywa trwałe 79 951 176 981 19 215 42 675
XIII. Aktywa obrotowe 276 962 177 477 66 563 42 794
XIV. Kapitał własny 210 579 228 380 50 609 55 068
XV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 18 872 13 753 4 536 3 316
XVI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 127 462 112 325 30 633 27 085
XVII. 30.06.2014 r. 31.12.2013 r. 30.06.2014 r. 31.12.2013 r.
XVIII. Średnioważona liczba akcji WI S.A. 21 912 764 8 940 632 21 912 764 8 940 632
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 9,61 10,42 2,31 2,51
XX. Zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł.) 0,23 1,60 0,06 0,38
XXI. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE 30.06.2014 r. 30.06.2013 r. 30.06.2014 r. 30.06.2013 r.
XXII. Przychody netto 8 667 1 400 2 074 332
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 729 302 1 610 72
XXIV. Zysk (strata) brutto 7 236 438 1 732 104
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 754 -611 2 095 -145
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 535 0 -1 564 0
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 198 523 47 124
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 417 -88 578 -21
XXIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / eur) 0,32 0,00 0,08 0,00
XXX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / eur) 0,32 0,00 0,08 0,00
XXXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / eur) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXXII. 30.06.2014 r. 31.12.2013 r. 30.06.2014 r. 31.12.2013 r.
XXXIII. Aktywa razem 193 508 185 755 46 506 44 790
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy, razem 8 103 7 347 1 947 1 772
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 1 558 1 503 374 362
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 6 545 5 844 1 573 1 409
XXXVII. Kapitał własny 185 405 178 408 44 559 43 019
XXXVIII. Kapitał zakładowy 175 302 175 302 42 131 42 270
XXXIX. Liczba akcji 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764
XL. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / eur) 8,46 8,14 2,03 1,96
XLI. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / eur) 8,46 8,14 2,03 1,96
  • Raport Autor: ~dany

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
WINVEST 0,00% 0,41 2021-09-24 11:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.