Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  6,50 zł , zmiana od tamtej pory: -95,17%
Zawarcie przez spółki zależne umów, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej

Treść raportu:
Zarząd W Investments S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu w dniu wczorajszym przez spółki zależne od Tele-Polska Holding S.A. (spółka zależna od W Investments S.A.) umowy kredytowej oraz aneksów do umów kredytowych zawartych z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, których łączna wartość, z uwzględnieniem wartości wszystkich umów oraz aneksów, jakie w okresie od daty publikacji raportu bieżącego Spółki numer 32/2014 z dnia 18 września 2014 roku do dnia publikacji niniejszego raportu zawarła Spółka oraz jej jednostki zależne z Alior Bankiem S.A., przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki. O fakcie podpisania tej umowy oraz aneksów Tele-Polska Holding S.A. poinformowała w dniu dzisiejszym raportem bieżącym 5/2015.
Umową o największej jednostkowej wartości wśród wszystkich umów i aneksów, które Spółka oraz jej podmioty zależne zawarły z Alior Bank S.A. w okresie od dnia publikacji raportu bieżącego numer 32/2014 z dnia 18 września 2014 r. jest podpisana w dniu wczorajszym umowa nr U0002809131520 zawarta przez TelePolska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem ww. umowy jest udzielenie przez Alior Bank S.A. kredytu nieodnawialnego na kwotę 15.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności TelePolska Sp. z o.o. Kredyt ten konsoliduje trzy inne kredyty nieodnawialne na kwoty 9.000.000 zł, 6.000.000 zł, 4.000.000 zł udzielone przez Alior Bank S.A. w latach 2013 - 2014. Spłata kredytu odbywać się będzie w miesięcznych ratach do dnia 25 marca 2018 r. Oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR3M powiększoną o marżę banku. Zgodnie z postanowieniami umowy zabezpieczeniem kredytu są: 
a) Hipoteka umowna do kwoty 56.679.000 zł na nieruchomości należącej do TelePolska Sp. z o.o. położonej w Warszawie przy ul. Naruszewicza 27 oraz hipoteka umowna do kwoty 
56.679.000 zł na nieruchomości należącej do TelePolska Sp. z o.o. położonej w Warszawie przy ul. Żaryna 7;
b) Cesja z polis ubezpieczeniowych dotycząca obu nieruchomości;
c) Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami w Alior Bank S.A.;
d) Poręczenia na spłatę do kredytu udzielone przez DID Sp. z o.o., E-TELKO Sp. z o.o., 
TELKO Sp. z o.o., Teltraffic Sp. z o.o., Tele-Polska Holding S.A. oraz Mailbox Sp. z o.o. do wartości dwukrotności kredytu. 
e)Oświadczenie o poddaniu się egzekucji spółek: TelePolska Sp.. z o.o., DID Sp. z o.o., E-TELKO Sp. z o.o
Teltraffic Sp. z o.o., Tele-Polska Holding S.A. oraz Mailbox Sp. z o.o.;
Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. W umowie nie zastrzeżono warunku lub terminu, przy czym uruchomienie kredytu uzależniono od ustanowienia przewidzianych umową zabezpieczeń, które mają charakter standardowy i są wskazane powyżej. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa weszła w życie z dniem jej podpisania.
Ponadto Tele Polska Holding S.A. (spółka zależna od W Investments S.A.) zawarła aneksy do aktywnych umów kredytowych zwiększających kwoty udzielonych kredytów: 

• Aneks do umowy z dnia 2 lutego 2012 r. o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy TelePolska Sp. z o.o. a Alior Bank S.A. zwiększający kwotę kredytu z 3,0 mln zł do 8,0 mln zł. 
• Aneks do umowy z dnia 13 sierpnia 2010 r. o kredyt w rachunku bieżącym pomiędzy E-TELKO Sp. z o.o. a Alior Bank S.A. zwiększający kwotę kredytu z 6,0 mln zł do 10,0 mln zł. 
• Aneks do umowy z dnia 17 stycznia 2013 r. o kredyt nieodnawialny zabezpieczony hipoteką 
przeznaczony na finansowanie zakupu nieruchomości na ul. Żaryna pomiędzy Tele-Polska 
Sp. z o.o. a Alior Bank S.A. zwiększający pierwotną kwotę kredytu z 5,0 mln zł do 5,6 mln zł
• Aneks do umowy z dnia 18 czerwca 2014 r. o kredyt inwestycyjny przeznaczony na 
finansowanie zakupu nieruchomości na ul. Naruszewicza pomiędzy Tele-Polska Sp. z o.o. a 
Alior Bank S.A. zwiększający pierwotną kwotę kredytu z 6,1 mln zł do 9,2 mln zł. 

Wartość żadnej z pojedynczych umów zawartych przez Spółkę lub jej jednostki zależne z Alior 
Bank S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy (jak również w okresie od publikacji raportu ESPI nr 32/2014 z dnia 18 września 2014 roku) jednostkowo nie odpowiada kryterium umowy znaczącej stosowanemu przez Spółkę. 
Łączna wartość aktywnych umów zawartych przez Spółkę oraz jej podmioty zależne z Alior Bank S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 56,42 mln zł. W okresie od publikacji ostatniego raportu bieżącego Spółki w zakresie sumowania umów z Alior Bank S.A., tj. od 18 września 2014 roku, wartość zobowiązań względem Alior Bank S.A., wynikająca z pozostających w mocy oraz nowo zawartych umów i aneksów wzrosła o kwotę 26,19 mln zł. Łączna wartość umów zawartych z Alior Bank S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 80,34 mln zł. 
  • Info Autor: ~news

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
WINVEST -23,41% 0,31 2021-09-27 15:00:45
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.