SMART > Poradniki > Firma > Kredyt firmowy w rachunku bieżącym w Alior Banku – warunki oferty

Kredyt firmowy w rachunku bieżącym w Alior Banku – warunki oferty

Kredyt firmowy w Alior Banku w rachunku bankowym to opcja dla przedsiębiorców, którzy potrzebują dodatkowych środków pieniężnych i chcą je pożyczyć na krótki okres czasu. Pieniądze z kredytu można przeznaczyć na dowolny cel związany z bieżącą działalnością gospodarczą.

Kredyt firmowy w rachunku bieżącym w Alior Banku – warunki oferty
Spis treści
więcej Ikona strzałki

Kredyt firmowy w rachunku bankowym w Alior Banku – ile można pożyczyć?

Oferta kredytu w rachunku bieżącym dla firm w Alior Banku charakteryzuje się wysoką maksymalną kwota pożyczki, choć na rynku można znaleźć produkty, które pozwolą na zaciągnięcie większej sumy.

Kredyt w rachunku bieżącym dla firm w Alior Banku – podstawowe parametry oferty

Parametr

Wartość parametru

Kwota minimalna pożyczki

5000 zł

Kwota maksymalna pożyczki

1 000 000 zł

Minimalny okres kredytowania

10 miesięcy

Maksymalny okres kredytowania

24 miesiące

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji otrzymanych od banku.

Alior Bank przewiduje wyższą kwotę maksymalną kredytu firmowego dla małych firm. Przedsiębiorcy z tej grupy mogą otrzymać pożyczkę nawet do 3 mln zł.

Dla kogo kredyt firmowy w rachunku bankowym w Alior Banku?

Oferta kredytu firmowego w rachunku bankowym w Alior Banku przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących firmę w formie: jednoosobowej działalność gospodarcza (JDG), spółki akcyjnej, spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki z o.o., spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej. Warunkiem otrzymania kredytu na działalność bieżącą jest prowadzenie przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 12 miesięcy w zamkniętym roku podatkowym.

Kredyt firmowy w rachunku bankowym w Alior Banku – informacje dodatkowe

Alior Bank pobiera prowizję od udzielonego kredytu w wysokości od 1 proc. w skali roku. Prowizja kredytowa jest naliczana w przypadku kredytów odnawialnych od kwoty przyznanego kredytu lub limitu. Bank pobiera prowizję ostatniego dnia kwartału (jeżeli data zapadalności lub rozliczenia kredytu przypada w czasie trwania kwartału, wówczas prowizja pobierana jest w dacie zapadalności lub dniu rozliczenia kredytu).

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na wcześniejszą spłatę zobowiązania nie będzie obciążony dodatkowym kosztem. Alior Bank nie pobiera prowizji za wcześniejsze uregulowanie kredytu udzielonego w rachunku bieżącym. 

Jest to finansowanie udzielane przez banki lub inne instytucje finansowe przedsiębiorstwom, które mają na celu sfinansowanie różnych potrzeb związanych z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej. Kredyty firmowe mogą być przeznaczone na inwestycje, zakup maszyn, rozbudowę działalności, zwiększenie kapitału obrotowego czy refinansowanie istniejących długów. Warunki takie jak oprocentowanie, okres spłaty czy wymagane zabezpieczenia, są ustalane indywidualnie przez bank na podstawie aktualnej polityki instytucji, ale czasem także analizy sytuacji finansowej i zdolności kredytowej klienta.

Banki oferują różne rodzaje kredytów firmowych. Najpopularniejsze z nich to:

 • kredyt inwestycyjny, 
 • kredyt obrotowy
 • kredyt hipoteczny,
 • kredyt technologiczny,  
 • kredyt w rachunku bieżącym, 
 • kredyt konsolidacyjny, 
 • kredyt z gwarancją de minimis,
 • kredyt lombardowy,
 • kredyt pomostowy, 
 • kredyt na start.

Konkretne warunki zależą zarówno od banku, jak i rodzaju zobowiązania, niemniej wspólne kryteria przy umowie kredytu są dość podobne:

 1. Prowadzenie legalnej działalności gospodarczej: to dość oczywisty wymóg, czyli wpis do KRS oraz prowadzenie jednej z form prawnych dostępnych w Polsce. 
 2. Zdolność kredytowa: trzeba wykazać się zdolnością do terminowej spłaty zaciągniętego zobowiązania. Banki oceniają zdolność kredytową na podstawie analizy sytuacji finansowej, przepływów pieniężnych, rentowności, poziomu zadłużenia oraz perspektyw rozwoju firmy. 
 3. Pozytywna historia kredytowa: banki zwykle sprawdzają historię kredytową przedsiębiorstwa, aby ocenić jego wiarygodność i dotychczasowe doświadczenia w spłacie zobowiązań finansowych. 
 4. Wystarczający cash flow: często trzeba będzie wykazać się wystarczającą płynnością finansową. 
 5. Zabezpieczenie kredytu (jeśli jest wymagane): w zależności od rodzaju finansowania i banku, może być wymagana forma zabezpieczenia, takiego jak hipoteka, poręczenie, gwarancja bankowa czy zastaw na mieniu ruchomym.

Odpowiednie dokumenty finansowe i prawne: bank może wymagać dodatkowych dokumentów. Mogą to być aktualne sprawozdania finansowe, prognozy finansowe, biznes plany, plany marketingowe oraz inne dokumenty, które pozwolą ocenić sytuację finansową i potencjał firmy.

Proces może trwać od kilku dni do nawet paru miesięcy. Przygotowanie odpowiednich dokumentów oraz wypełnienie wniosków przed rozpoczęciem procesu może przyspieszyć ten czas. Generalnie proces składa się z kilku etapów:

 1. Przygotowanie dokumentacji
 2. Złożenie wniosku
 3. Analiza wniosku i ocena zdolności kredytowej
 4. Decyzja kredytowa
 5. Podpisanie umowy

Kredyty dla firm i pożyczki są to dwa rodzaje finansowania. Główne różnice między nimi to:

 1. Kredyt dla firmy to zobowiązanie, które są zarezerwowane dla banków. Zwykle są one zawierane na dłuższy okres i na większe kwoty. Pożyczka dla firmy to zwykle mniejsza kwota środków finansowych udzielana przez osobę fizyczną, firmę pożyczkową lub alternatywnego dostawcę finansowania na krótszy okres.
 2. Zabezpieczenia - kredyty dla firm często wymagają zabezpieczenia w postaci aktywów przedsiębiorstwa, takich jak nieruchomości, maszyny czy inwentarz. Pożyczki dla firm mogą być zabezpieczone lub niezabezpieczone, w zależności od dostawcy finansowania i sytuacji przedsiębiorstwa.
 3. Oprocentowanie - kredyty mają zwykle dłuższy okres spłaty i niższe oprocentowanie w porównaniu z pożyczkami. 
 4. Proces aplikacji - ubieganie się kredyt zwykle jest bardziej złożone i czasochłonne niż w przypadku pożyczki. Banki mogą wymagać szczegółowych informacji finansowych przed udzieleniem kredytu. Pożyczki dla firm mają zwykle prostszy proces aplikacji i szybszą decyzję o przyznaniu środków.

Tak, istnieją kredyty firmowe dedykowane dla nowo otwartych przedsiębiorstw. Często są one nazywane kredytami na start, start-upowymi, lub na rozpoczęcie działalności.  

Trzeba jednak pamiętać, że uzyskanie takiej formy finansowania dla nowo otwartej firmy jest trudniejsze niż dla działalności z dłuższym stażem. Aby zwiększyć szanse na przyznanie kredytu, warto:

 1. Posiadać solidny biznes plan, który pokaże cel inwesrtycji, strategię marketingową, prognozy finansowe oraz informacje o zespole zarządzającym.
 2. Wykazać posiadanie wkładu własnego w jak największym procencie. 
 3. Zgromadzić dokumenty potwierdzające doświadczenie w branży.
 4. Rozważyć zabezpieczenie zobowiązania, na przykład poprzez hipotekę, poręczenie czy zastaw na mieniu ruchomym.

Ponadto warto sprawdzić dostępne programy rządowe czy unijne, które często oferują preferencyjne warunki finansowania dla nowo otwartych przedsiębiorstw, w tym dotacje, pożyczki czy gwarancje kredytowe. 

Uzyskanie finansowania przez bank posiadając negatywną historię może być trudne, ale nie jest niemożliwe. Zła historia kredytowa może wpłynąć na ocenę ryzyka i skłonić instytucję finansową do obaw o terminową spłatę W takim przypadku bank może wymagać dodatkowych zabezpieczeń, wyższego oprocentowania czy wprowadzenia poręczycieli. 

Otrzymanie pieniędzy od banku często wiąże się koniecznością otwarcia rachunku firmowego w danej instytucji. Zwykle można to zrobić na dogodniejszych warunkach niż przy tradycyjnej procedurze zakładania konta. Sam proces ubiegania się o finansowanie jest uproszczony w chwili, gdy bank od dłuższego czasu prowadzi nasz rachunek i dzięki temu ma wgląd w jego historię. Chodzi głównie o wysokość salda, przepływów, czy choćby terminowość dokonywania przelewów do ZUS-u i urzędu skarbowego. Można więc powiedzieć, że stały klient jest bardziej godnym zaufania kredytobiorcą dla banku, chociaż nie oznacza to, że jego oferta będzie najlepsza na rynku.

Tak, istnieją różne alternatywy, które mogą zastąpić kredyt dla firm i służyć do finansowania przedsiębiorstw. Oto niektóre z nich:

 1. Leasing - pozwala na korzystanie z określonych środków trwałych, takich jak maszyny, samochody czy sprzęt, bez konieczności ich kupowania. Przedsiębiorca opłaca regularne raty leasingowe, a po zakończeniu umowy leasingowej może wykupić przedmiot na własność lub zdecydować się na nową umowę.
 2. Faktoring - forma finansowania oparta na przekazaniu wierzytelności na rzecz faktora (instytucji finansowej), który z kolei udziela przedsiębiorcy finansowania w zamian za otrzymane należności. Faktoring pozwala na poprawę płynności finansowej firmy i szybsze uzyskanie środków z faktur. 
 3. Inwestorzy - można też szukać finansowania u inwestorów prywatnych, takich jak fundusze VC, aniołowie biznesu, czy rodzina i znajomi. Do tego rodzaju pożyczek można zaliczyć też crowdfunding udziałowy. 
 4. Crowdfunding - forma zbierania środków na realizację projektów poprzez platformy internetowe, gdzie przedsiębiorca prezentuje swój pomysł szerokiej publiczności i zbiera środki od wielu darczyńców. 
 5. Dotacje - są formą bezzwrotnego wsparcia finansowego, często przeznaczonego na konkretne cele, jak rozwój technologii, ochrona środowiska czy tworzenie miejsc pracy. Przykładem może być np. kredyt technologiczny. 
 6. Kredyt kupiecki - rodzaj finansowania krótkoterminowego, które przedsiębiorca - dostawca towarów lub usług - udziela swojemu partnerowi biznesowemu, czyli odbiorcy. Jest to wyraz zgody sprzedawcy na przyjęcie płatności za dostarczony towar lub świadczoną usługę po upływie terminu dostawy. 
 7. Mikropożyczki - są niewielkie pożyczki, które są udzielane przedsiębiorcom, zwłaszcza tym, którzy mają trudności z uzyskaniem finansowania w tradycyjnych instytucjach finansowych. 

Nie zawsze będziemy możliwość takiego wyboru. Jeżeli jednak tak będzie, warto znać zalety i wady obu rozwiązań. 

 1. Oprocentowanie stałe
 • Daje pewność stałej wysokości rat przez pewien okres kredytowania, co ułatwia planowanie budżetu.
 • Czasem jest wyższe niż oprocentowanie zmienne na początku umowy.
 • Rekomendowane, gdy oczekuje się wzrostu stóp procentowych.
 1. Oprocentowanie zmienne:
 • Wysokość rat będzie się zmieniać wraz ze zmianami stóp procentowych.
 • Początkowo może oferować niższe oprocentowanie niż opcja ze stałym oprocentowaniem. 
 • Może być korzystniejsze, gdy oczekuje się spadku stóp procentowych...

Zwykle jest możliwość nadpłaty kredytu lub jego wcześniejszej spłaty. Należy jednak wziąć pod uwagę opłatę za przedterminową spłatę całkowitą lub częściową. Gdy decydujesz się na taką operację, bank traci przychody związane z mniejszymi odsetkami. W związku z tym może się zabezpieczyć przed takim działaniem, wprowadzając taką pozycję do umowy. Zwykle wynosi ona pewien procent od przedterminowo spłacanej kwoty. Warto zwrócić uwagę na ten koszt przy podpisywaniu umowy. 

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli tylko twoja firma dysponuje odpowiednią zdolnością kredytową lub ma do dyspozycji wymagane przez bank zabezpieczenia nowego zobowiązania. 

Wszelkie aneksy do umowy kredytowej są możliwe w chwili, gdy zgodzą się na nie obie strony. W przypadku problemów z terminowym spłacaniem rat, należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem, by wzajemnie móc rozwiązać ten problem. Kredytodawca może zgodzić się na zmniejszenie wysokości rat i jednocześnie na wydłużenie okresu ich spłaty. Należy pamiętać, że zwykle każdej ze stron zależy na dobrej i długofalowej współpracy. 

Jest to zwykle pomijany punkt przy podpisywaniu umowy kredytowej. Warto jednak zwrócić na niego uwagę i wynegocjować z bankiem taki dzień miesiąca, który będzie dla nas najwygodniejszy, jeśli chodzi o spłatę zobowiązań. 

Komentarze

Potwierdź że nie jesteś robotem!
Dziękujemy za zadanie pytania!
Nasi Redaktorzy odpowiedzą tak szybko jak to możliwe a informację o udzieleniu odpowiedzi prześlemy na podany adres e-mail .
Coś poszło nie tak. Prosimy spróbować ponownie później.