Bankier.pl > SMART > Kredyty hipoteczne > Bank Pekao - Kredyt hipoteczny z oprocentowaniem okresowo stałym
Bank Pekao kredyt hipoteczny – warunki udzielenia i spłaty
Bank Pekao kredyt hipoteczny – warunki udzielenia i spłaty

O kredyt hipoteczny w Banku Pekao mogą się starać nie tylko ci, którzy dysponują minimalnym wkładem własnym, ponieważ bank jest skłonny sfinansować do 90 proc. wartości nieruchomości. Poza szerokim wachlarzem akceptowanych celów oferta wyróżnia się także możliwością obniżenia prowizji oraz marży.

Ocena Kredyt hipoteczny z oprocentowaniem okresowo stałym w Bank Pekao
Średnia ocena 5.3, 1590 głosów.
Dziękujemy, Twoja ocena została dodana.
Zamknij
Kwota kredytu
300 000 zł
Okres kredytowania
30 lat
Rata
2 038 zł
RRSO
8%
Marża
2%
Prowizja
2%
Do spłaty
772 939 zł
Weź kredyt

Kredyt hipoteczny Pekao: na jaki cel?

Kredytem hipotecznym w Banku Pekao można sfinansować różne cele mieszkaniowe. Środki przyznane przez bank pozwolą m.in. na:

 • zakup działki budowlanej,
 • zakup mieszkania,
 • zakup domu,
 • budowę domu,
 • rozbudowę, remont lub modernizację nieruchomości,
 • zakup garażu lub domu letniskowego,
 • refinansowanie kredytu hipotecznego zaciągniętego w innym banku.

Dla powyższych celów bank przygotował wykaz wymaganych dokumentów, z którymi klient może się zapoznać przed złożeniem wizyty w placówce. Przyznanie środków przez Pekao SA zależy od oceny zdolności kredytowej.

Ile i na jak długo można pożyczyć w Banku Pekao?

Bank Pekao należy do instytucji, które są skłonne przyznać kredyt opiewający na 90 proc. wartości kredytowanej nieruchomości. Warunkiem udzielenia środków na takich warunkach jest zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia części kwoty kredytu.

Bank nie wyznaczył zarówno kwoty minimalnej kredytu, jak i górnej granicy zobowiązania. Jest to związane z szeroką gamą celów finansowanych kredytem i pozwoli na skorzystanie z produktu licznemu gronu klientów.

Kredyt hipoteczny w Banku Pekao – podstawowe parametry kredytu

Maksymalne LTV*

90 proc.

Minimalna kwota kredytu

Brak

Maksymalna kwota kredytu

Brak

Minimalny okres kredytowania

Brak

Maksymalny okres kredytowania

30 lat

Maksymalny wiek kredytobiorcy w dniu całkowitej spłaty kredytu

70 lat

*Wskaźnik obrazujący stosunek zadłużenia do wartości nieruchomości.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji otrzymanych od banku.

Do dostępnych wariantów spłaty należą raty annuitetowe (równe) lub raty malejące. Kredytobiorca sam określa, która formuła jest dla niego bardziej odpowiednia.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny w Banku Pekao?

Wysokość prowizji zależy od tego, czy klient skorzysta z dodatkowych produktów banku. Prowizja standardowa wynosi 2,99 proc. Obciążenie z tytułu prowizji może być kredytowane lub opłacone przez klienta z góry. Istnieje możliwość całkowitego uniknięcia prowizji, 

W Banku Pekao można otrzymać kredyt mieszkaniowy ze zmienną stopą procentową. Oprocentowanie stanowi sumę stopy procentowej SBKM6M powiększonej o marżę banku. Marża wynosi co najmniej 1,84 pp. 

Kredyt mieszkaniowy w Pekao: dodatkowe koszty

Pozostałe koszty, z którymi klient może się spotkać w trakcie trwania umowy kredytowej, zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Kredyt hipoteczny w Banku Pekao – najważniejsze dodatkowe koszty

Czynność

Opłata

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego*

Koszt ponosi bank

Ubezpieczenie pomostowe*

1,00 pp.

Wycena wartości nieruchomości

Kredyt do 300 000 zł:

 • kredyt hipoteczny – 137 zł,
 • kredyt budowlano-hipoteczny – 168 zł.

Kredyt powyżej 300 000 zł:

 • lokal mieszkalny – 479 zł,
 • dom – 832 zł.

Rekompensata z tytułu wcześniejszej spłaty całkowitej lub częściowej

3%**

*Pobierane do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej.

**Pobierana w okresie do 3 lat od momentu podpisania umowy. Podstawą naliczenia jest spłacana kwota, o którą pomniejsza się limit. Nie może być większa niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części limitu kredytu w okresie roku od dnia faktycznej spłaty.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji otrzymanych od banku.

Kredyt mieszkaniowy w Banku Pekao – usługi dodatkowe

Bank Pekao jest jednym z niewielu banków, w którym dostępny jest mechanizm bilansujący, który funkcjonuje w ramach Eurokonta. Każdą kwotę zgromadzoną na rachunku bank traktuje jako spłacony kapitał, od którego nie nalicza odsetek. Dodatkową zaletą jest swobodny dostęp do środków na koncie.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego w Pekao: na jakich warunkach?

Osoby spłacające zobowiązanie z tytułu kredytów mieszkaniowych w Peako mogą dokonać nadpłaty części lub wcześniejszej spłaty całości w dowolnym momencie w okresie kredytowania. Bank wymaga, zgodnie z obowiązującym prawem, opłaty rekompensaty z tego tytułu jedynie w ciągu pierwszych 36 miesięcy: kwota ta wynosi 3% spłacanej sumy, nie może być jednak wyższa od wysokości odsetek, które byłyby naliczone od pozostałej części kredytu w ciągu roku od dnia spłaty. Spłata kredytu po 36 miesiącach nie będzie wiązała się natomiast z dodatkowymi opłatami. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w taryfie opłat i prowizji bankowych.

Ubezpieczenia kredytu hipotecznego w Banku Pekao

Ubezpieczeniem, z którego opłacaniem przez cały okres trwania kredytu musi liczyć się klient, jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Konieczne będzie również dokonanie cesji praw z polisy na rzecz banku.

Co do zasady bank nie wymaga od klienta, aby zadłużenie zostało dodatkowo zabezpieczone cesją praw z umowy ubezpieczenia na życie, jednak istnieje taka możliwość w indywidualnych przypadkach. W takiej sytuacji klient nie jest zobligowany do skorzystania z oferty banku i może zdecydować się na konkurencyjne ubezpieczenie dostępne na rynku.

Wyższe raty kredytu będą obowiązywać kredytobiorcę przez kilka pierwszych miesięcy spłaty kredytu. Jest to związane ze stosowanym ubezpieczeniem pomostowym, pobieranym do momentu dokonania prawomocnego wpisu w księdze wieczystej hipoteki na rzecz banku.

Jak złożyć wniosek o kredyt mieszkaniowy w Banku Pekao?

Wnioski dotyczące kredytów mieszkaniowych w Banku Pekao można złożyć w placówce banku. Wypełniając formularz kontaktowy dostępny na stronie banku, klient może umówić się wcześniej na wizytę na wskazaną godzinę w wybranym przez siebie oddziale.

Bank Pekao kredyt hipoteczny – informacje dodatkowe

 • Kredytobiorca może zawiesić spłatę rat na maksymalnie 6 miesięcy. Skorzystanie z tej opcji jest możliwe po roku terminowej spłaty kredytu, raz na 5 lat, maksymalnie dwukrotnie w ciągu całego okresu kredytowania.
 • Zainteresowany kredytem może skorzystać z karencji na start, dzięki której można przesunąć spłatę rat o 3 miesiące.
 • Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna udziela również kredytów w pięciu walutach obcych (EUR, USD, GBP, NOK, SEK), jeśli klient osiąga dochody w danej walucie. Zdecydowani na kredyt hipoteczny w innej walucie niż PLN muszą dysponować wkładem własnym na poziomie min. 30 proc. Kredyt w walucie obcej obowiązuje również inne oprocentowanie od jego przyznania.
 • Osoby, które osiągają dochody za granicą, również mogą starać się o kredyt hipoteczny w Banku Pekao, o ile zarobki zostaną odpowiednio udokumentowane.

Dla oprocentowania zmiennego:
RRSO 10,25%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 10,25% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 300 126 złotych (zł) (nieobejmujących kredytowanych kosztów), kredyt zaciągnięty na 25 lata, 300 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 27% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji (m.in. koszt dokumentacji, wartość działki gruntu oraz wszystkie nakłady dotyczące robót budowlano-inwestycyjnych), zmienne oprocentowanie kredytu 9,40% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 2 652,49 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 803 900,31 zł, całkowity koszt kredytu 503 774,31 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki 489 722,28 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao Spółka Akcyjna 5 899,28 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości (innego przedmiotu) obciążonej hipoteką od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 miesięcy wg oferty proponowanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. 306,03 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 4 zł, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości (innego przedmiotu) 479 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 10 listopada 2022 r., na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym przedmiocie) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążanej hipoteką (innego przedmiotu), stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Oprocentowanie zmienne obliczane na podstawie wskaźnika referencyjnego (WIBOR 6M opracowywany i publikowany przez GPW Benchmark S.A.) i stałej marży. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna podejmuje decyzję o udzieleniu ww. kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Dla oprocentowania stałego:
RRSO 10,72%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 10,72% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 235 140 złotych (zł) (nieobejmująca kredytowanych kosztów kredytu), kredyt zaciągnięty na 21 lat, 252 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 28% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji (m.in. koszt dokumentacji, wartość działki gruntu oraz wszystkie nakłady dotyczące robót budowlano-inwestycyjnych), stałe oprocentowanie kredytu 9,81% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 2 249,09 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 561 423,31 zł, całkowity koszt kredytu 326 283,31 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki 316 466,44 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao Spółka Akcyjna 4 621,91 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości (innego przedmiotu) obciążonej hipoteką od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty proponowanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. 239,76 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 4 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego prawa) 137 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 10 listopada 2022 r., na reprezentatywnym przykładzie.

Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym przedmiocie) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką (innego przedmiotu hipoteki), stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego stałą stopą procentową niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty w okresie obowiązywania stałej stopy może być okresowo wyższe, niż gdyby obowiązywało oprocentowanie zmienne obliczane na podstawie wskaźnika referencyjnego (WIBOR 6M opracowywany i publikowany przez GPW Benchmark S.A.) i stałej marży. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Wysokość rat i odsetek Kalkulator kredytów gotówkowych Bankier.pl

Szczegóły oferty

Rodzaj rat
stałe lub malejące
Kwota kredytu
10 000 000 zł
Okres spłaty
do 35 lat
Marża
2%
Prowizja za udzielenie
2%
Rodzaj klienta
nowy klient indywidualny, stały klient indywidualny
Cel kredytowania
Zakup mieszkania lub domu
Wycena nieruchomości
185 zł
Akceptowalne źródła dochodu
umowa o pracę czas nieokreślony, umowa o pracę czas określony, umowa na okres próbny, działalność gospodarcza, umowa zlecenie, umowa o dzieło, wynajem nieruchomości, działalność rolnicza, emerytura, renta stała, renta czasowa, kontrakt, udziały w spółkach, dochody z zagranicy, inne
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 8,53% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 235 140 złotych (zł) (nieobejmująca kredytowanych kosztów kredytu), kredyt zaciągnięty na 21 lat, 252 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 28% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji (m.in. koszt dokumentacji, wartość działki gruntu oraz wszystkie nakłady dotyczące robót budowlano-inwestycyjnych), stałe oprocentowanie kredytu 7,21% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa w wysokości 1 849,27 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 500 234,87 zł, całkowity koszt kredytu 265 094,87 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki 255 230,50 zł oraz koszty z tytułu: ubezpieczenia kredytobiorców kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Bank Pekao Spółka Akcyjna 4 621,91 zł (za 4 lata), ubezpieczenia nieruchomości (innego przedmiotu) obciążonej hipoteką od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty proponowanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. 239,76 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 4 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości (innego prawa) 184,50 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł. Kalkulacja dokonana na dzień 6 września 2023 r., na reprezentatywnym przykładzie. Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego jest hipoteka na nieruchomości (lub innym przedmiocie) oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką (lub innego przedmiotu hipoteki), stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego stałą stopą procentową niesie ze sobą ryzyko, iż wysokość raty w okresie obowiązywania stałej stopy może być okresowo wyższa, niż gdyby obowiązywało oprocentowanie zmienne obliczane na podstawie wskaźnika referencyjnego (WIBOR 6M opracowywanego i publikowanego przez GPW Benchmark S.A.) i stałej marży. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
Kwota kredytu
300 000 zł
Okres kredytowania
30 lat
Rata
2 038 zł
RRSO
8%
Marża
2%
Prowizja
2%
Do spłaty
772 939 zł
Weź kredyt