Skorzystaj z pomocy eksperta

Dziękujemy!


O kredyt hipoteczny w Banku Pekao mogą się starać nie tylko ci, którzy dysponują minimalnym wkładem własnym, ponieważ bank jest skłonny sfinansować do 90 proc. wartości nieruchomości. Poza szerokim wachlarzem akceptowanych celów, oferta wyróżnia się także możliwością obniżenia prowizji oraz marży. 

Bank Pekao kredyt hipoteczny – warunki udzielenia i spłaty Bank Pekao kredyt hipoteczny – warunki udzielenia i spłaty (fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl)

Na jaki cel kredyt hipoteczny w Banku Pekao?

Kredytem hipotecznym w Banku Pekao można sfinansować różne cele mieszkaniowe. Środki przyznane przez bank pozwolą m.in. na:

 • zakup działki budowlanej,
 • zakup mieszkania,
 • zakup domu, 
 • budowę domu,
 • rozbudowę, remont lub modernizację nieruchomości, 
 • zakup garażu lub domu letniskowego,
 • refinansowanie kredytu hipotecznego zaciągniętego w innym banku.

Dla powyższych celów bank przygotował wykaz wymaganych dokumentów, z którymi klient może się zapoznać przed złożeniem wizyty w placówce. 

Ile i na jak długo można pożyczyć w Banku Pekao?

Bank Pekao należy do instytucji, które są skłonne przyznać kredyt opiewający na 90 proc. wartości kredytowanej nieruchomości. Warunkiem udzielenia środków na takich warunkach jest zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia części kwoty kredytu. 

Bank nie wyznaczył zarówno kwoty minimalnej kredytu, jak i górnej granicy zobowiązania. Jest to związane z szeroką gamą celów finansowanych kredytem i pozwoli na skorzystanie z produktu licznemu gronu klientów.

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Kredyt hipoteczny w Banku Pekao – podstawowe parametry kredytu

Maksymalne LTV*

90 proc.

Minimalna kwota kredytu

Brak

Maksymalna kwota kredytu

Brak

Minimalny okres kredytowania

Brak

Maksymalny okres kredytowania

30 lat

Maksymalny wiek kredytobiorcy w dniu całkowitej spłaty kredytu

70 lat

*Wskaźnik obrazujący stosunek zadłużenia do wartości nieruchomości. 

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji otrzymanych od banku.

Klientów, którzy starają się o kredyt w ramach programu rządowego „Mieszkanie dla młodych” obowiązują warunki określone ustawą. 

Do dostępnych wariantów spłaty należą raty annuitetowe (równe) lub raty malejące. Kredytobiorca sam określa, która formuła jest dla niego bardziej odpowiednia. 

Ile kosztuje kredyt hipoteczny w Banku Pekao?

Wysokość prowizji zależy od tego, czy klient skorzysta z dodatkowych produktów banku. Klienci, którzy posiadają lub otworzą Eurokonto, mogą liczyć na niższą stawkę. Prowizja standardowa wynosi 2,49 proc. Obciążenie z tytułu prowizji może być kredytowane lub opłacone przez klienta z góry. 

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w Banku Pekao jest zmienne. Stanowi sumę stopy bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę banku. Standardowa wysokość marży kredytów w PLN wynosi 3,84 proc, ale może zostać obniżona, jeśli klient otworzy Eurokonto z regularnymi wpływami, zawnioskuje o wydanie karty debetowej do rachunku, podpisze umowę o kartę kredytową oraz skorzysta z ubezpieczenia nieruchomości.

Pozostałe koszty, z którymi klient może się spotkać w trakcie trwania umowy kredytowej, zostały przedstawione w poniższej tabeli.

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Kredyt hipoteczny w Banku Pekao – najważniejsze dodatkowe koszty

Czynność

Opłata

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego*

0,06%

Ubezpieczenie pomostowe**

1,00 pp.

Wycena wartości nieruchomości

Kredyt do 300 000 zł:

 • kredyt hipoteczny – 137 zł,
 • kredyt budowlano-hipoteczny – 168 zł.

Kredyt powyżej 300 000 zł:

 • lokal mieszkalny – 479 zł,
 • dom – 832 zł.

Rekompensata z tytułu wcześniejszej spłaty całkowitej lub częściowej

3%***

*Podstawą naliczenia jest część kwoty kredytu podlegającej dodatkowemu zabezpieczeniu. Stawka naliczana za każdy miesiąc ochrony.

**Pobierane do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej.

***Pobierana w okresie do 3 lat od momentu podpisania umowy. Podstawą naliczenia jest spłacana kwota, o którą pomniejsza się limit. Nie może być większa niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części limitu kredytu w okresie roku od dnia faktycznej spłaty.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji otrzymanych od banku.

Kredyt hipoteczny w Banku Pekao – usługi dodatkowe

Bank Pekao jest jednym z niewielu banków, w którym dostępny jest mechanizm bilansujący, który funkcjonuje w ramach Eurokonta. Każdą kwotę zgromadzoną na rachunku bank traktuje jako spłacony kapitał, od którego nie nalicza odsetek. Dodatkową zaletą jest swobodny dostęp do środków na koncie.

Ubezpieczenia kredytu hipotecznego w Banku Pekao 

Ubezpieczeniem, z którego opłacaniem przez cały okres trwania kredytu musi liczyć się klient, jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Konieczne będzie również dokonanie cesji praw z polisy na rzecz banku. 

Co do zasady bank nie wymaga od klienta, aby zadłużenie zostało dodatkowo zabezpieczone cesją praw z umowy ubezpieczenia na życie, jednak istnieje taka możliwość w indywidualnych przypadkach. W takiej sytuacji klient nie jest zobligowany do skorzystania z oferty banku i może zdecydować się na konkurencyjne ubezpieczenie dostępne na rynku. 

Wyższe raty kredytu będą obowiązywać kredytobiorcę przez kilka pierwszych miesięcy spłaty kredytu. Jest to związane ze stosowanym ubezpieczeniem pomostowym, pobieranym do momentu dokonania prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz banku. 

Ci klienci, którzy nie zgromadzili oszczędności na poziomie 20 proc. wartości nieruchomości, będą dodatkowo obciążeni składką za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Pobierana jest jednorazowo z góry i naliczana za każdy miesiąc ochrony ubezpieczeniowej.  

Jak złożyć wniosek o kredyt hipoteczny w Banku Pekao?

Wniosek o kredyt hipoteczny w Banku Pekao można złożyć w placówce banku. Wypełniając formularz kontaktowy dostępny na stronie banku, klient może umówić się wcześniej na wizytę na wskazaną godzinę w wybranym przez siebie oddziale. 

Bank Pekao kredyt hipoteczny – informacje dodatkowe 

 • Kredytobiorca może zawiesić spłatę rat na maksymalnie 6 miesięcy. Skorzystanie z tej opcji jest możliwe po roku terminowej spłaty kredytu, raz na 5 lat, maksymalnie dwukrotnie w ciągu całego okresu kredytowania. 
 • Zainteresowany kredytem może skorzystać z karencji na start, dzięki której można przesunąc spłatę rat o 3 miesiące. 
 • Bank Pekao udziela również kredytów w pięciu walutach obcych (EUR, USD, GBP, NOK, SEK), jeśli klient osiąga dochody w danej walucie. Zdecydowani na kredyt hipoteczny w innej walucie niż PLN muszą dysponować wkładem własnym na poziomie min. 30 proc. Kredyt w walucie obcej obowiązuje również inne oprocentowanie od jego przyznania. 
 • Osoby, które osiągają dochody za granicą również mogą starać się o kredyt hipoteczny w Banku Pekao, o ile zarobki zostaną odpowiednio udokumentowane.


Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego wynosi 5,18% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 230 423 zł, kredyt zaciągnięty na 24 lata, 288 rat do spłaty, wniesiony wkład własny 27%, zmienne oprocentowanie kredytu 4,65% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki w wysokości  1329,29zł (w przypadku uprawomocnienia się wpisu hipoteki po okresie 6-m-cy wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi  1204,22zł), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 359 599,51zł, całkowity koszt kredytu 129 176,51 zł przy uwzględnieniu kosztów w tym ponoszonych z tytułu: ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty dostępnej w Banku 230,42 zł, opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie Konta Przekorzystnego 6 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 3 zł, opłaty rocznej za kartę kredytową Pekao MasterCard Credit 30 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości 137 zł, podatku od ustanowienia hipoteki 19 zł, prowizji od udzielenia kredytu 1,99% płatnej gotówką. Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki zmienne oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 1 punkt procentowy. Kalkulacja została dokonana na 2 grudnia 2019 r., na przykładzie reprezentatywnym dla kredytu w złotych.
Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego i kredytu hipotecznego udzielanego w ramach pakietu Eurokonto Hipoteczne Plus jest hipoteka na nieruchomości oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu w/w kredytów po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.


2020-01-28

Mieszkanie dla singla: czy możliwy jest kredyt hipoteczny?

Coraz więcej osób znakomicie odnajduje się w roli singla. Życie bez dodatkowych zobowiązań ma swoje plusy, jednocześnie jednak może utrudnić np. wnioskowanie o kredyt hipoteczny.

2020-01-28

Mieszkanie plus - na czym polega rządowy program?

Mieszkanie plus to jeden ze sztandarowych programów rządowej polityki mieszkaniowej. Znacznie różni się jednak od wcześniejszych projektów, ponieważ opiera się na wynajmie mieszkań.

2020-01-27

Mieszkanie dla młodych wycofano. Z czego skorzystać po MdM?

Rządowy program Mieszkanie dla Młodych cieszył się bardzo dużą popularnością. Od 2018 roku MdM przeszedł jednak do historii. Obecnie skorzystać można z innych opcji.

Najem okazjonalny: na czym polega umowa najmu okazjonalnego

Instytucja najmu okazjonalnego, choć obecna w polskim ustawodawstwie od kilku lat, wciąż jest stosunkowo mało popularna. Pomyśleć powinni o niej zwłaszcza wynajmujący.

Ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym - czego będzie wymagał bank?

Kredyt hipoteczny wiąże się ze sporymi kosztami. Te mogą dodatkowo potęgować ubezpieczenia. Warto dowiedzieć się, ile kosztują i czy muszą być obowiązkowe.

Wycena nieruchomości i operat szacunkowy

Kredyt hipoteczny to poważne zobowiązanie, które wiąże się z licznymi dodatkowymi kosztami i koniecznością dopełnienia wielu formalności. Jedną z nich jest wycena nieruchomości.

Kredyt na mieszkanie na wynajem - czy wciąż się opłaca?

Niskie stopy procentowe to nie tylko okazja dla osób marzących o własnych czterech kątach. Sprzyjają również inwestycjom w nieruchomości. Czy wzięcie kredytu na mieszkanie na wynajem jest opłacalne?

Ikona informacji
poradniki