Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs


Księgarnia

Słownik

Wpisz szukane słowo

Średnia stopa opodatkowania:


Całkowity podatek podzielony przez podstawę (bazę opodatkowania).

zobacz pozostałe hasła...

    Stawki i zasiłki ZUS    

Najważniejsze wskaźniki podatkowe, odsetki ustawowe oraz inne ważne dla podatników stawki i ryczałty.


pokaż wartości archiwalne

   Minimalne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców
Okres Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe** Fundusz pracy Ubezp. zdrowotne
2014-04 98,38 40,32 12,35 0,67 - 3,86 % - 270,4
2014-03 98,38 40,32 12,35 0,67 - 3,86 % - 270,4
2014-02 98,38 40,32 12,35 0,67 - 3,86 % - 270,4
2014-01 98,38 40,32 12,35 0,67 - 3,86 % - 270,4
2013-12 93,7 38,4 11,76 0,67 - 3,86 % - 261,73
2013-11 93,7 38,4 11,76 0,67 - 3,86 % - 261,73
2013-10 93,7 38,4 11,76 0,67 - 3,86 % - 261,73
2013-09 93,7 38,4 11,76 0,67 - 3,86 % - 261,73
2013-08 93,7 38,4 11,76 0,67 - 3,86 % - 261,73
2013-07 93,7 38,4 11,76 0,67 - 3,86 % - 261,73
2013-06 93,7 38,4 11,76 0,67 - 3,86 % - 261,73
2013-05 93,7 38,4 11,76 0,67 - 3,86 % - 261,73

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

  • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
  • Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

** w zależności od branży
*** dotyczy płatników samodzielnie ustalających wysokość składki, firmy ubezpieczające do 9 os. ustalają 1,93 %.   Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców
Okres Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe* Fundusz pracy Ubezp. zdrowotne
2014-04 438,73 179,81 55,07 0,67 - 3,86 % 55,07 270,4
2014-03 438,73 179,81 55,07 0,67 - 3,86 % 55,07 270,4
2014-02 438,73 179,81 55,07 0,67 - 3,86 % 55,07 270,4
2014-01 438,73 179,81 55,07 0,67 - 3,86 % 55,07 270,4
2013-12 434,87 178,22 54,58 0,67 - 3,86 % 54,58 261,73
2013-11 434,87 178,22 54,58 0,67 - 3,86 % 54,58 261,73
2013-10 434,87 178,22 54,58 0,67 - 3,86 % 54,58 261,73
2013-09 434,87 178,22 54,58 0,67 - 3,86 % 54,58 261,73
2013-08 434,87 178,22 54,58 0,67 - 3,86 % 54,58 261,73
2013-07 434,87 178,22 54,58 0,67 - 3,86 % 54,58 261,73
2013-06 434,87 178,22 54,58 0,67 - 3,86 % 54,58 261,73
2013-05 434,87 178,22 54,58 0,67 - 3,86 % 54,58 261,73

* w zależności od branży lub samodzielnie określane przez płatników, firmy ubezpieczające do 9 os. ustalają 1,93 %

   Składki ZUS
Składki Procent
Emerytalne 19,52 %
Rentowe 8 %
Chorobowe 2,45 %
Wypadkowe 0,67 - 3,86 %
Ubezpieczenia zdrowotne [od 01.01.2007] 9 %


   Podstawa składek ZUS
Miesiąc obowiązywaniaPodstawa składki w miesiącu (zł)
2014-042247,6
2014-032247,6
2014-022247,6
2014-012247,6
2013-122227,8
2013-112227,8
2013-102227,8
2013-092227,8
2013-082227,8
2013-072227,8
2013-062227,8
2013-052227,8

Ograniczenie podstawy wymiaru składek w 2013 roku wynosi 111 390 zł.

   Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Miesiąc obowiązywaniapodstawa wymiaru w zł% podstawy wymiaruwysokość składki w zł
2014-043004,489270,4
2014-033004,489270,4
2014-023004,489270,4
2014-013004,489270,4
2013-122908,139261,73
2013-112908,139261,73
2013-102908,139261,73
2013-092908,139261,73
2013-082908,139261,73
2013-072908,139261,73
2013-062908,139261,73
2013-052908,139261,73


   Minimalne składki ZUS dla młodocianych pracowników
OkresRok naukiEmerytalneRentoweChorobowe
2014-04 I 29,86 zł 12,23 zł 3,75 zł
II 37,32 zł 15,03 zł 4,68 zł
III 44,78 zł 18,35 zł 5,62 zł
2014-03 I 29,86 zł 12,23 zł 3,75 zł
II 37,32 zł 15,03 zł 4,68 zł
III 44,78 zł 18,35 zł 5,62 zł
2014-02 I 28,52 zł 11,68 zł 3,58 zł
II 35,64 zł 14,61 zł 4,47 zł
III 42,76 zł 17,53 zł 5,37 zł
2014-01 I 28,52 zł 11,68 zł 3,58 zł
II 35,64 zł 14,61 zł 4,47 zł
III 42,76 zł 17,53 zł 5,37 zł
2013-12 I 28,52 zł 11,68 zł 3,58 zł
II 35,64 zł 14,61 zł 4,47 zł
III 42,76 zł 17,53 zł 5,37 zł
2013-11 I 28,2 zł 11,56 zł 3,54 zł
II 35,26 zł 14,45 zł 4,43 zł
III 42,3 zł 17,34 zł 5,31 zł
2013-10 I 28,2 zł 11,56 zł 3,54 zł
II 35,26 zł 14,45 zł 4,43 zł
III 42,3 zł 17,34 zł 5,31 zł
2013-09 I 28,2 zł 11,56 zł 3,54 zł
II 35,26 zł 14,45 zł 4,43 zł
III 42,3 zł 17,34 zł 5,31 zł
2013-08 I 29,2 zł 11,96 zł 3,67 zł
II 37,04 zł 14,97 zł 4,58 zł
III 43,8 zł 17,96 zł 5,5 zł
2013-07 I 29,2 zł 11,96 zł 3,67 zł
II 37,04 zł 14,97 zł 4,58 zł
III 43,8 zł 17,96 zł 5,5 zł
2013-06 I 29,2 zł 11,96 zł 3,67 zł
II 37,04 zł 14,97 zł 4,58 zł
III 43,8 zł 17,96 zł 5,5 zł
2013-05 I 28,82 zł 11,8 zł 3,62 zł
II 36,02 zł 14,76 zł 4,52 zł
III 43,22 zł 17,71 zł 5,42 zł
* Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Wynosi ona od 0,67% do 3,86%.


   Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Zgodnie z art.21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2-5 i art. 22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Okres od
2014-04 1554,18
2014-03 1554,18
2014-02 1484,42
2014-01 1484,42
2013-12 1484,42
2013-11 1468,49

Z wpłat na PFRON zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

   Zasiłki

Zasiłek rodzinny

Obowiązuje od 1 lipca 2013 rokuZasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia77,00 zł
Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia106,00 zł
Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia115,00 zł


Granica dochodu uprawniającego do wypłaty zasiłku rodzinnego to 539,00 zł na osobę w rodzinie. Dla osób wychowujących dziecko niepełnosprawne - 623,00 zł na osobę w rodzinie.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

jednorazowo z tytułu urodzenia dziecka1000,00 zł
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
do 5 roku życia 60,00 zł
pow. 5 roku życia 80,00 zł
jednorazowo z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego we wrześniu100,00 zł


Zasiłek pielęgnacyjny

Od 1 stycznia 2010 roku153,00 zł
Uwaga: ZUS informuje, że począwszy od okresu zasiłkowego przypadającego od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. świadczenia rodzinne przysługujące wszystkim uprawnionym będą wypłacane przez organ właściwy. W związku z tym pracodawcy nie będą podmiotami właściwymi do dokonywania wypłaty świadczeń rodzinnych za okres od 1 września 2006 r. i rozliczenia ich w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne. Pracodawcy mają obowiązek poinformowania świadczeniobiorcy o zmianie płatnika świadczeń rodzinnych. Powinni oni pouczyć osoby, którym wypłacają świadczenia rodzinne za okres do 31 sierpnia 2006 r., że z roszczeniem o przyznanie i wypłatę świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy od września 2006 r. osoby te powinny wystąpić do organu właściwego, tj. - odpowiednio - wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne.


Zasiłek pogrzebowy

do końca 2014-044000 zł
do końca 2014-034000 zł
do końca 2014-024000 zł
do końca 2014-014000 zł
do końca 2013-124000 zł
do końca 2013-114000 zł
do końca 2013-104000 zł
do końca 2013-094000 zł
do końca 2013-084000 zł
do końca 2013-074000 zł
do końca 2013-064000 zł
do końca 2013-054000 zł

pokaż wartości archiwalne
Drukuj