Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi | Konkurs


 Poradniki Bankiera
Finanse osobiste
Konta
Karty
Kredyty
Emerytury
Podatki
Lokaty
Ubezpieczenia
Inwestowanie
Giełda
Analiza techniczna
Analiza fundamentalna
Analiza portfelowa
Obligacje
Waluty
Surowce
Futures
Fundusze inwestycyjne
Alternatywne formy inwestowania
Firma
Leasing
Podatki dla firm
Usługi bankowe
Fundusze UE
  Źródło: Bogusław Półtorak - Bankier.pl 2001-11-08 11:27

Zabezpieczenie kredytów

Banki stosują obecnie bardzo wiele sposobów, żeby zabezpieczyć udzielane kredyty, jednak najlepszym zabezpieczeniem dla banku jest dobra sytuacja finansowa osoby zaciągającej kredyt.

1. Czym bank kieruje się ustalając sposób zabezpieczenia kredytu?
2. Zabezpieczenia osobiste
3. Zabezpieczenie rzeczowe


Blokada środków na rachunku bankowym

Blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym jest jednym z najczęściej stosowanych zabezpieczeń wierzytelności banku, choć nie jest to zabezpieczenie dobre. Blokada polega na tym, że na rachunku bankowym zostaje zablokowana kwota środków pieniężnych w celu zabezpieczenia wykonania określonego zobowiązania. W czasie obowiązywania blokady posiadacz rachunku bankowego nie może dysponować zablokowanymi środkami bez uprzedniej zgody banku ani też podejmować środków będących przedmiotem blokady.

Bank przyjmujący blokadę na zabezpieczenie wierzytelności powinien jednocześnie zażądać udzielenia mu pełnomocnictwa do dysponowania zablokowanym rachunkiem bankowym, a więc:

1. pełnomocnictwa do pobrania, tj. wypłacenia kwoty nie spłaconego długu z rachunku bankowego lub
2. pełnomocnictwa do potrącenia kwoty nie spłaconego długu z rachunku bankowego (w przypadku gdy rachunek ten znajduje się w banku - wierzycielu)

Blokad jest bowiem tylko samoograniczeniem się posiadacza rachunku w dysponowaniu tym rachunkiem, nie oznacza więc ani udzielenia poręczenia ani ustanowienia zastawu. Blokada dokonywana jest przez bank prowadzący rachunek na pisemne zlecenie posiadacza rachunku (lub w pewnych przypadkach jego pełnomocnika). Przedmiotem blokady są zawsze i wyłącznie środki zgromadzone na rachunku bankowym. Rodzaj rachunku w zasadzie nie ma znaczenia. W szczególności blokada może dotyczyć rachunku:

- bieżącego, związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
- oszczędnościowo - rozliczeniowego
- lokat terminowych
- walutowego

Blokada jest jednym z mniej bezpiecznych i skutecznych zabezpieczeń. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż jest to umowa nienazwana, a w przypadku, gdy posiadacz rachunku ma jeszcze innych wierzycieli, których wierzytelność jest:

1. wymagalna wcześniej od wierzytelności banku - kredytodawcy
2. zabezpieczona zastawem na wierzytelności z tego rachunku albo przelewem wierzytelności

- będą oni mieli bardziej uprzywilejowaną pozycję wobec banku, na rzecz którego jest ustanowiona tylko blokada. Ponadto w przypadku skierowania egzekucji do zablokowanego rachunku bankowego, gdy wierzytelność banku nie jest jeszcze wymagalna, bank nie może dokonać potrącenia ani podnosić, iż prowadzenie egzekucji z tego rachunku narusza jego prawa.

Przy ustanawianiu tego rodzaju zabezpieczenia należy uwzględnić kwotę ustawowo wolną od egzekucji. Prawo Bankowe - Art. 56. 1. Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, wolne są od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym

Zabezpieczenie wierzytelności banku może stanowić również pełnomocnictwo do:
a) potrącenia kwoty nie spłaconego długu z rachunku bankowego (w przypadku gdy rachunek ten znajduje się w banku - wierzycielu) lub
b) pobrania, tj. wypłacenia kwoty nie spłaconego długu z rachunku bankowego - w przypadku, gdy bankiem prowadzącym rachunek jest inny bank niż bank - wierzyciel.

Aby pełnomocnictwo takie należycie zabezpieczało interesy banku, powinno zawierać:
1) stwierdzenie, iż jest ono nieodwołalne i nie wygasa wraz ze śmiercią posiadacza rachunku
2) zobowiązanie się posiadacza do nieustanawiania dalszych pełnomocników do dysponowania samym rachunkiem do czasu wygaśnięcia pełnomocnictwa udzielonego bankowi
3) upoważnienie dla banku prowadzącego rachunek do zablokowania na nim kwoty w wysokości pozostałego do spłaty długu wraz z należnymi odsetkami i innymi należnościami banku, w przypadku niespłacenia w terminie (oznaczonym w umowie) raty kredytu lub pożyczki albo odsetek. Bank prowadzący rachunek powinien być również upoważniony do udzielania bankowi - wierzycielowi informacji o stanie środków na tym rachunku.

Należy mieć na uwadze fakt, że nie zawsze i nie na każdym rachunku można ustanowić zabezpieczenie tego rodzaju. Wszystko zależy od treści umowy rachunku bankowego lub regulaminu bankowego dotyczącego rachunków bankowych (zakaz ustanawiania pełnomocników).

Bogusław Półtorak


Otwórz bezpłatne eKonto z darmowymi bankomatami i zyskaj nawet 600 zł zwrotu za transakcje kartą.
Sprawdź Sam najlepsze konto osobiste plebiscytu Złoty Bankier!

Komentarze do artykułu

Wiadomości przez email

Dziennik Bankier.pl
Twój e-mail:

Gorące tematy

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Rozliczenia podatkowe - PIT 2013
Bitcoin - wirtualna waluta
Budżet 2014
Mieszkanie dla młodych
Raport o cenach paliw
Oczy świata zwrócone na Ukrainę
Służba zdrowia pod kroplówką
W co warto teraz zainwestować?
Rząd majstruje przy emeryturach


Centrum Finansowe

Zamów online produkty finansowe:
Kredyty mieszkaniowe
Przejdź do serwisu

Kredyty

Narzędzia powiązane

Porównywarka kredytów gotówkowych
Kredyt w walucie czy w złotych?
Porównywarka kredytów mieszkaniowych