BZ WBK kredyt mieszkaniowy – warunki udzielenia i spłaty

Kredyt mieszkaniowy w Banku Zachodnim WBK to oferta, która daje klientowi możliwość zabezpieczenia się przed nagłym wzrostem stóp procentowych. Kredytobiorca może zdecydować się na okresowo stałe oprocentowanie lub usługę „Kredyt nie droższy niż”. Produkt odznacza się również wysoką kwotą maksymalną oraz szeroką paletą celów, na które może zostać przeznaczony. Kredyt dostępny jest także dla klientów, którzy nie dysponują minimalnym wkładem własnym. 

BZ WBK kredyt mieszkaniowy – warunki udzielenia i spłaty
BZ WBK kredyt mieszkaniowy – warunki udzielenia i spłaty (fot. Andrzej Bogacz / FORUM)

Na jaki cel kredyt mieszkaniowy w BZ WBK?

Klienci, którzy wybiorą kredyt w BZ WBK, mogą przeznaczyć środki z niego pochodzące na wiele różnych celów. Bank stosuje szeroki wachlarz akceptowanych celów mieszkaniowych. Kredyt zaciągnięty w Banku Zachodnim WBK pozwoli m.in. na:

 • zakup mieszkania (rynek pierwotny oraz wtórny, zakup mieszkania komunalnego, zakładowego lub spółdzielczego),
 • zakup domu (rynek pierwotny oraz wtórny),
 • zakup działki pod budowę, 
 • budowę, rozbudowę, nadbudowę lub przebudowę domu, 
 • dokonanie adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkanie, 
 • remont lub wykończenie nieruchomości.

Bank rozpatruje również wnioski klientów, którzy chcieliby przeznaczyć kredyt na refinansowanie już poniesionych nakładów na wspomniane wyżej cele. BZ WBK stawia jednak warunek – weźmie pod uwagę wydatki z ostatnich 12 miesięcy. Możliwe jest zaciągnięcie kredytu na cel dowolny, jednak środki przeznaczone na cel mieszkaniowy muszą stanowić co najmniej 70 proc. kwoty kredytu. 

Klienci, którzy spłacają już kredyt mieszkaniowy w innym banku, mogą go refinansować dzięki uzyskanym środkom w BZ WBK. Taka operacja może być korzystna dla tych, którym nie odpowiadają warunki wcześniej zaciągniętego zobowiązania.  

Ile i na jak długo można pożyczyć w BZ WBK?

Bank Zachodni WBK należy do instytucji, które są skłonne przyznać środki tym klientom, którzy nie dysponują środkami pokrywającymi wyznaczony przez nadzór minimalny wkład własny.

Kredyt mieszkaniowy w BZ WBK – podstawowe parametry kredytu

Maksymalne LTV*

90 proc.

Minimalna kwota kredytu

20 000 zł

Maksymalna kwota kredytu

10 000 000 zł

Minimalny okres kredytowania

Brak

Maksymalny okres kredytowania

30 lat

Maksymalny wiek kredytobiorcy w dniu całkowitej spłaty kredytu

Brak

*Wskaźnik obrazujący stosunek zadłużenia do wartości nieruchomości.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji otrzymanych od banku.

BZ WBK pomoże sfinansować plany mieszkaniowe, które wymagają wysokich nakładów. Jest to jeden z dwóch parametrów, które wyróżniają ten produkt na rynku. Drugim z nich jest możliwość ubiegania się o środki przez osoby w każdym wieku, co może być rozwiązaniem dla tych kredytobiorców, którzy zostali odprawieni w innych bankach z kwitkiem. Bank może jednak postawić przed klientem wymóg podpisania umowy ubezpieczenia na życie, jeśli suma wieku wnioskującego oraz okres kredytowania przekroczą 70 lat. 

Do wyboru klienta pozostaje formuła spłacanych rat. Kredyt można spłacać w ratach równych lub malejących

Ile kosztuje kredyt mieszkaniowy w BZ WBK?

Największym obciążeniem finansowym dla klienta jest oprocentowanie kredytu oraz prowizja od jego przyznania. 

Wysokość prowizji standardowej wynosi 2,5 proc. i dotyczy klientów zewnętrznych. Ci, co zbudowali już relację z bankiem, mogą liczyć na opłatę niższą o 0,5 pp. Prowizja może być opłacona gotówką lub kredytowana. Po skorzystaniu z proponowanych przez bank ubezpieczeń, kredytobiorca może obniżyć ten wydatek. 

Zasadniczo, oprocentowanie kredytu mieszkaniowego w BZ WBK jest zmienne i stanowi sumę stopy bazowej WIBOR 3M oraz marży banku, która jest uzależniona od wyniku oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka ponoszonego przez bank. Kredytobiorcy, którzy prowadzą w banku konto osobiste, mogą liczyć na otrzymanie najniższej stawki, o ile utrzymują na nim wpływy w wysokości minimalnej 2 000 zł. Wyjściowa marża banku waha się od 1,89 proc. do 3,49 proc.  

Klienci, którzy chcą zabezpieczyć się przed ewentualnym nagłym wzrostem stóp procentowych, mogą zdecydować się na oprocentowanie okresowo stałe lub usługę „Kredyt nie droższy niż”. Obie opcje obejmują wyłącznie kredyty zaciągnięte w PLN. 

Pierwsza z ofert gwarantuje oprocentowanie stałe przez okres 5 lat. Jego wysokość wynosi od 4,50 proc. Po upływie tego okresu, kredyt zostaje objęty oprocentowaniem zmiennym, które jest wyznaczone przez stopę bazową WIBOR 3M powiększoną o marżę kredytu wynoszącą 2,00 pp. 

Z usługi „Kredyt nie droższy niż” mogą skorzystać klienci, którym pozostało do spłaty co najmniej 300 000 zł. Polega ona na ustaleniu z bankiem maksymalnej wartości stopy bazowej (Maksymalny Limit WIBOR 3M), która będzie obowiązywała klienta, jeśli bieżąca wysokość stopy bazowej przekroczy ten pułap. W okresie obowiązywania niskich stóp procentowych, klient płaci odsetki według standardowych warunków umowy kredytowej. Usługa jest płatna i obowiązuje przez umówiony z bankiem okres (od roku do 5 lat). Wysokość prowizji zależy od długości okresu obowiązywania oraz poziomu Maksymalnego Limitu WIBOR 3M. 

Pozostałe koszty kredytu mieszkaniowego w Banku Zachodnim WBK zostały ujęte w poniższej tabeli.

Kredyt mieszkaniowy w BZ WBK – najważniejsze dodatkowe koszty

Czynność

Opłata

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Koszt obciąża bank

Ubezpieczenie pomostowe*

1,00 pp.

Wycena wartości nieruchomości**

200 zł

Wcześniejsza spłata kredytu (częściowa i całkowita)***

1%

Ubezpieczenie nieruchomości podpisane w banku

0,09 proc. wartości nieruchomości

*Pobierane do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz BZ WBK.

**Dotyczy wyłącznie wybranych nieruchomości.

***Obowiązuje w okresie pierwszych 3 lat od wypłaty kredytu.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji otrzymanych od banku.

Aby bank wykonał ocenę wartości nieruchomości, musi ona spełniać pewne kryteria. W przypadku budowy domu lub rynku wtórnego, bank wykona usługę, jeśli:

 • nieruchomość jest zlokalizowana w Warszawie lub w jednej z gmin przyległych, a kwota kredytu nie przekracza 1 000 000 zł, 
 • nieruchomość jest zlokalizowana w dużym mieście lub w jednej z gmin przyległych, a kwota kredytu nie przekracza 600 000 zł,
 • nieruchomość nie jest zlokalizowana w dużym mieście lub w gminie do niej przyległej, a kwota kredytu wynosi co najwyżej 500 000 zł. 

W przypadku rynku pierwotnego znaczenie ma wyłącznie wysokość kredytu, która nie może przekroczyć 1 000 000 zł. W pozostałych przypadkach klient musi samodzielnie dostarczyć do banku operat szacunkowy. 

Kredyt mieszkaniowy w BZ WBK – promocje

Kredyt mieszkaniowy w BZ WBK – promocje

Szczegóły

Termin obowiązywania promocji

Możliwość obniżenia prowizji do 1 proc. (klient wewnętrzny) lub 1,5 proc. (klient zewnętrzny), pod warunkiem skorzystania z ubezpieczenia Bezpieczna Hipoteka oraz ubezpieczenia na życie Bezpieczna Hipoteka.

do odwołania

Możliwość obniżenia marży banku, pod warunkiem posiadania dowolnego konta osobistego (dostępne np. Konto Godne Polecenia) z comiesięcznymi wpływami na poziomie min. 2 000 zł.

do odwołania

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl

Ubezpieczenia kredytu mieszkaniowego w BZ WBK

Ubezpieczeniem, które obowiązuje każdego kredytobiorcę jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Kredytobiorca jest zobowiązany dokonać cesji praw z polisy na rzecz banku. Ubezpieczenie to, poza hipoteką, stanowi podstawowe zabezpieczenie banku. Klient może ubezpieczyć się w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym lub skorzystać z oferty Banku Zachodniego WBK. 

Ubezpieczenie na życie jest przez bank wymagane, jeśli klient w momencie spłaty kredytu przekroczyłby 70. rok życia. 

Dodatkowym zabezpieczeniem banku jest ubezpieczenie pomostowe, pobierane do momentu dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej na rzecz banku. Po otrzymaniu przez bank informacji o uprawomocnieniu się wpisu, oprocentowanie zostanie obniżone o 1 pp. w ciągu 14 dni. Klient może również zaproponować inną formę zabezpieczenia pomostowego. 

Bank jest ponadto zobowiązany do zabezpieczenia brakującej części wkładu własnego dla kredytów z wysokością wskaźnika LTV przekraczającą 80 proc. Klient nie zostanie jednak obciążony dodatkowymi opłatami – koszt zabezpieczenia ponosi BZ WBK.  

Jak złożyć wniosek o kredyt mieszkaniowy w BZ WBK?

Wniosek o kredyt można złożyć zarówno osobiście, jak i telefonicznie. Podczas rozmowy z doradcą, przyszły kredytobiorca pozna wstępną ocenę swojej zdolności kredytowej i złoży wniosek o decyzję wstępną. W przypadku kontaktu telefonicznego, doradca na infolinii umówi kredytobiorcę na wizytę w placówce, gdzie możliwe będzie dopełnienie wszelkich formalności. 

BZ WBK kredyt mieszkaniowy – informacje dodatkowe

 • Kredyt mieszkaniowy w BZ WBK dostępny jest również w EUR dla klientów, którzy otrzymują w tej walucie wynagrodzenie. W kwestii wysokości kredytu, bank przyjmuje tutaj bardziej konserwatywne podejście. Kredyty w EUR są udzielane, jeśli klient posiada co najmniej 20-procentowy wkład własny. Bank stosuje odmienne oprocentowanie dla kredytów udzielanych w EUR.
 • Kredyt może zostać wypłacony jednorazowo (w przypadku kredytów na zakup nieruchomości na rynku wtórnym) lub w transzach, jednak okres pomiędzy pierwszą a ostatnią transzą nie może przekroczyć 2 lat. 
 • Bank może udzielić karencji w spłacie kredytu mieszkaniowego. Długość karencji nie może przekroczyć 36 miesięcy i jest liczona od momentu uruchomienia kredytu lub pierwszej jego transzy. W okresie karencji kredytobiorca spłaca raty odsetkowe. 
 • Oferta nie jest dostępna dla klientów, którzy mieszkają za granicą i osiągają tam dochody.
 • Posiadacze konta osobistego w banku mogą przedstawić oświadczenie o zarobkach. Na podstawie wynagrodzenia, które na nie wpływa, bank może udzielić informacji o zdolności kredytowej, jednak ostateczna decyzja zostanie podjęta po otrzymaniu przez BZ WBK wszystkich dokumentów.
Źródło:
Zapytaj doradcę

Informacje o ofercieKalkulacja dla: 200 000 zł, 250 000 zł, zakup mieszkania lub domu, 30 lat, 30 lat, równe, skorzystam z innych produktów banku, aby obniżyć marżę

Waluta: PLN
Oprocentowanie rzeczywiste: 3,8374%
Oprocentowanie nominalne: 3,62%
(WIBOR 3M* 1,73% + marża 1,89%)
Prowizja: 3 000,00 zł
1,50% kwoty kredytu

2,50% – prowizja w wariancie standardowym, dla klienta nowego;
2,00% – prowizja w wariancie standardowym, dla klienta stałego;
1,50% – prowizja pod warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia Bezpieczna Hipoteka oraz ubezpieczenia na życie Bezpieczna Hipoteka dla klienta nowego;
1,00% – prowizja pod warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia Bezpieczna Hipoteka oraz ubezpieczenia na życie Bezpieczna Hipoteka dla klienta stałego;

Ubezpieczenie pomostowe
116,14 zł za pierwszy miesiąc
Do chwili ustanowienia hipoteki bank stosuje marżę podwyższoną o 1 pp.
Ubezpieczenie niskiego wkładu: niewymagane
Wycena nieruchomości
min. 200 zł
Ubezpieczenie inne: niewymagane
Wcześniejsza spłata: 1,00%
Uwagi

Oferta wymaga skorzystania z ubezpieczenia Bezpieczna Hipoteka i ubezpieczenia na życie Bezpieczna Hipoteka. Marża wynosi od 1,89% do 3,49% Marża minimalna dostępna tylko pod warunkiem posiadania w banku dowolnego konta osobistego wraz z wpływami dochodów w kwocie nie niższej niż 2000 zł miesięcznie. Wysokość marży ustalana jest indywidualnie dla każdego wnioskodawcy na podstawie analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku.

Sprawdź inne oferty kredytów

Sprawdź, które banki pożyczą pieniądze na najlepszych warunkach, i ile wyniesie miesięczna rata kredytu.

Pobierz program PIT 2016

Program Pit 2016
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl