W jakim terminie sporządzić i przekazać PIT-11?

Pracodawcy zobowiązani są do sporządzania PIT-11, tj. informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. W praktyce czynność ta nastręcza płatnikom wiele wątpliwości. Dotyczą one m.in. wskazania okresu objętego informacją, a także terminu, w jakim należy ją sporządzić.


„Normalny” tryb przekazania PIT-11

Do sporządzenia informacji PIT-11 obowiązani są płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych. Omawiając zagadnienie terminowości przekazywania przedmiotowej informacji skupimy się na dwóch grupach płatników, tj.:

 • zakładach pracy obliczających i pobierających w ciągu roku zaliczki na podatek od osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku pracy; przy czym omawianą informację wystawia się pracownikom, za których płatnik nie dokonuje rocznego obliczenia podatku,
   
 • osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osobach prawnych i ich jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które dokonują wypłaty świadczeń z tytułu umów zlecenia.

Obie grupy płatników obowiązuje termin do końca lutego roku następującego po roku podatkowym na sporządzenie i przesłanie PIT-11 podatnikowi oraz do właściwego urzędu skarbowego. Przy czym dla każdego z nich termin ten określony jest w odrębnym przepisie. Dla pracodawców określa go art. 39 ust. 1 ustawy o pdof, a dla zleceniodawców art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o pdof (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).


Przykład

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą na potrzeby której zatrudnia 5 pracowników. Ponadto w trakcie roku zawarł dwie umowy zlecenia na okres od lipca do sierpnia.

PIT-11 o dochodach uzyskanych w 2007 r. płatnik musi przesłać pracownikom i zleceniobiorcom w terminie do końca lutego 2008 r.


Powyższy przykład dotyczy przypadku gdy zleceniobiorcy i zleceniodawcy nie łączy stosunek pracy. Jeżeli natomiast zleceniobiorca jest jednocześnie pracownikiem zleceniodawcy, wówczas płatnik wystawia jedną informację PIT-11, w której wykazuje zarówno przychody z pracy jak i z umowy zlecenia.


Kiedy „przyspieszony” tryb przekazania PIT-11?

Od powyższej zasady przewidziane są wyjątki. Ustawodawca sformułował bowiem inną przesłankę dla wcześniejszego, niż koniec lutego, wystawienia PIT-11 dla pracowników, a inną dla zleceniobiorców.

„Przyspieszony” tryb przekazania PIT‑11 ma miejsce:

 • jeżeli obowiązek poboru zaliczek na podatek od dochodów ze stosunku pracy ustał w ciągu roku; wówczas zakład pracy jest zobowiązany sporządzić PIT-11 i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu w terminie do dnia 15. miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka (art. 39 ust. 2 ustawy o pdof),
   
 • w razie zaprzestania przez płatnika będącego zleceniodawcą prowadzenia działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym; wówczas płatnik przekazuje PIT-11 w terminie do dnia zaprzestania działalności (art. 42 ust. 3 ustawy o pdof).


Przykład

Spółka cywilna zlikwidowała działalność gospodarczą z dniem 28 września 2007 r. Wcześniej, tj. w kwietniu 2007 r., rozwiązała stosunek pracy z trzema zatrudnionymi w spółce pracownikami (w tym dniu wypłacono im wszystkie należne przychody ze stosunku pracy). Z kolei umowa ze zleceniobiorcą była zawarta do lipca 2007 r.

Spółka cywilna jako płatnik zobowiązana była do wystawienia i przekazania PIT-11 dla pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy w kwietniu 2007 r., w terminie do 15 maja 2007 r. W tym samym terminie należało ją przesłać do urzędu skarbowego. Z kolei do dnia zaprzestania działalności płatnik obowiązany był przekazać PIT-11 dla zleceniobiorcy i do urzędu skarbowego.


Kiedy płatnik nie wystawi PIT-11?

W praktyce może mieć miejsce sytuacja, że pomimo zatrudnienia pracowników lub zleceniobiorców na płatniku nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia PIT-11.

Jak wyjaśniliśmy wcześniej, PIT-11 wystawia w terminie do końca lutego następnego roku m.in. zakład pracy obliczający i pobierający w ciągu roku zaliczki na podatek od osób, które uzyskują od niego przychody ze stosunku pracy oraz podmiot dokonujący wypłaty świadczeń z umowy zlecenia.

Z powyższego wynika, że pozostawanie danej osoby w stosunku pracy lub zlecenia nie uzasadnia wystawienia jej PIT-11, jeżeli w danym roku nie uzyskała ona przychodu. Z uzyskaniem przychodu z wykonywanej pracy mamy do czynienia w momencie, w którym zakład pracy (zleceniodawca) wypłaci lub postawi do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym należne mu wynagrodzenie. Jeżeli z uwagi na trudności finansowe pracodawca (zleceniodawca) nie wypłaci pracownikowi (zleceniobiorcy) w ciągu roku żadnego wynagrodzenia, w tej sytuacji nie występuje w roli płatnika. W tych okolicznościach brak podstaw do sporządzenia informacji PIT-11.


Przykład

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, na potrzeby której zatrudnia od listopada 2007 r. 5 pracowników. Z uwagi na trudną sytuację finansową w 2007 r. nie dokonywał im wypłaty wynagrodzenia ze stosunku pracy. W tej sytuacji nie ma obowiązku sporządzenia pracownikom PIT-11 za 2007 r. W konsekwencji pracownicy nie mają obowiązku wykazania dochodu z tego tytułu w zeznaniu podatkowym za 2007 r.autor: Beata Siwkowska
Gazeta Podatkowa Nr 400 z dnia 2007-11-08
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~monia

A kto mówi że ręcznie? Jest mnóstwo oprogramowania oraz e-deklaracje dostępne na stronie ministerstwa finansów. A pracodawca może równiez elektronicznie o ile podpisze podpisem elektronicznym

! Odpowiedz
0 0 ~Jack

W jakich my czasach zyjemy?zkomputeryzowany rynek a pity trzeba wypelniac recznie?
Poza tym czemu nie moze wystarczyc to ze pracodawca przesle jeden formularzyk do jakiejs instytucji i to by wystarczylo?Czemu pracownicy nie maja tej ulgi przy wypelnianiu zeby go nie musieli wypelniac ani oddawać?;/

!

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl