REKLAMA

mBank: Zapis akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programie motywacyjnym

2021-10-12 11:43
publikacja
2021-10-12 11:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-12
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Zapis akcji mBanku S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programie motywacyjnym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, iż w dniu 12 października 2021 r. doszło do zapisania 8.365 akcji Banku w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programie motywacyjnym Banku ("uprawnione osoby").

Ww. akcje zostały wyemitowane na podstawie uchwały 38 XXXI ZWZ mBanku S.A. z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji i zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji.

Po zapisaniu akcji na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych osób kapitał zakładowy Banku wynosi 169.508.244 zł i dzieli się na 42.366.061 akcji zwykłych na okaziciela oraz 11.000 akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 4 zł każda. Na każdą z akcji przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Banku wynosi 42.377.061.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku po zapisaniu akcji na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych osób wynosi 3.670.548 zł w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały nr 38 XXXI ZWZ mBanku S.A. z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji i zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji.

Z uwagi na fakt, że akcje Banku mają postać zdematerializowaną, zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych osób uważa się za równoznaczne z wydaniem dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Recording the shares of mBank S.A. in the securities accounts of persons
taking part in the Bank's incentive program under the conditional share
capital increase

The Management Board of mBank S.A. (the "Bank") announces that 8,365
shares of the Bank were recorded under the conditional share capital
increase in the securities accounts of persons taking part in the Bank's
incentive program ("eligible persons") on 12 October 2021.


The aforementioned shares were issued on the basis of Resolution No. 38
of the 31st Annual General Meeting of the Bank dated 9 May 2018 on the
issue of subscription warrants, conditional share capital increase with
divestment of the existing shareholders' pre-emptive right to
subscription warrants and shares, change of the company's by-Laws and on
applying for admission of shares to trading on the regulated market, and
dematerialization of shares.


After recording the shares in the securities accounts of the eligible
persons, the Bank's share capital amounts to PLN 169,508,244 and is
divided into 42.366.061 ordinary bearer shares and 11,000 ordinary
registered shares with a nominal value of PLN 4 each. Each share carries
the right to one vote during the Annual General Meeting of the Bank.


The total number of votes stemming from the Bank's shares amounts to
42,377,061.


After recording the shares in the securities accounts of the eligible
persons, the conditional increase of the Bank's share capital amounts to
PLN 3,670,548 under the conditional share capital increase under
Resolution No. 38 of the 31st Annual General Meeting of the Bank dated 9
May 2018 on the issue of subscription warrants, conditional share
capital increase with divestment of the existing shareholders'
pre-emptive right to subscription warrants and shares, change of the
company's by-Laws and on applying for admission of shares to trading on
the regulated market, and dematerialization of shares.


Since the Bank's shares are dematerialized, recording the shares in the
securities accounts of the eligible persons is regarded as equivalent to
issuing share documents under the conditional share capital increase.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-12 Maciej Mołdawa Wicedyrektor Departamentu Compliance
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki