434,40 zł
0,28% 1,20 zł
mBank S.A. (MBK)

Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na mBank S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-15
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Wniosek Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie opinii przez Komitet Stabilności Finansowej w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na mBank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, iż w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF"), w dniu 14 czerwca 2018 r. otrzymał pismo, w którym KNF zwraca się do Komitetu Stabilności Finansowej ("KSF") o wyrażenie opinii w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Bank.

Zgodnie z decyzją KNF z 19 grudnia 2017 r., Bank zobowiązany jest obecnie do utrzymywania bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ("CRR"), o czym Bank informował w raporcie bieżącym 1/2018 z 2 stycznia 2018 roku.

W ramach przeglądu adekwatności wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, przeprowadzonego przez KNF zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1934 z późn. zm.), KNF wskazała, że ocena znaczenia systemowego uzyskana przez Bank, jest podstawą do tego, by na Bank nałożyć bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 CRR, w miejsce obecnego bufora wynoszącego 0,75%.

Ostateczna decyzja zostanie wydana przez KNF po zajęciu stanowiska przez KSF. O zakończeniu postępowania i otrzymaniu decyzji dotyczącej wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, Bank poinformuje w odrębnym raporcie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Request of the Polish Financial Supervision Authority to express an
opinion by the Financial Stability Committee regarding a change of the
other systemically important institution buffer imposed on mBank S.A.


The Management Board of mBank S.A. ("Bank") informs that in the course
of administrative proceedings conducted by the Polish Financial
Supervision Authority (PFSA), on 14 June 2018 , the Bank received a
letter, in which the PFSA asks the Financial Stability Committee (FSC)
to express its opinion regarding a change of the amount of the other
systemically important institution (O-SII) buffer imposed on the Bank.


Pursuant to the PFSA's decision of 19 December 2017, the Bank is
currently required to maintain the O-SII buffer in the amount equivalent
to 0.75% of the total risk exposure amount calculated in accordance with
Art. art. 92 par. 3 of the Regulation of the European Parliament and of
the Council (EU) No. 575/2013 of 26 June 2013 on prudential requirements
for credit institutions and investment firms, amending Regulation (EU)
No. 648/2012 ("CRR"), which the Bank reported in the current report
1/2018 of 2 January 2018.


As part of the review of the adequacy of the O-SII buffer, carried out
by the PFSA in accordance with art. 46 par. 1 of the Act of 5 August
2015 on Macroprudential Supervision of the Financial System and Crisis
Management (Journal of Laws of 2017, item 1934, as amended), the PFSA
indicated that the assessment of systemic importance obtained by the
Bank is the basis to impose on the Bank the O-SII buffer in the amount
equivalent to 0.5% of the total risk exposure amount calculated in
accordance with Art. art. 92 par. 3 of CRR, instead of the current
buffer of 0.75%.


A final decision will be taken by the PFSA after obtaining the FSC’s
position. The Bank will inform in a separate report about the completion
of the proceedings and decisions regarding the O-SII buffer.
INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-15 Agata Rowińska Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl