REKLAMA

mBank: Warunkowa rejestracja akcji mBanku przez KDPW

2021-10-08 12:57
publikacja
2021-10-08 12:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-08
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Warunkowa rejestracja akcji mBanku przez KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 7 października 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") dokonał warunkowej rejestracji 8.365 akcji zwykłych na okaziciela Banku o wartości nominalnej 4 zł każda, emitowanych na podstawie uchwały 38 XXXI ZWZ mBanku S.A. z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji i zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji, oraz nadał im kod PLBRE0000012.

Rejestracja w KDPW akcji Banku, o których mowa powyżej, nastąpi pod warunkiem wprowadzenia ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Banku oznaczone ww. kodem PLBRE0000012, nie wcześniej jednak niż w dniu tego wprowadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Conditional registration of mBank shares by KDPW

The Management Board of mBank S.A. ("the Bank") hereby states that on
October 7, 2021 the Polish National Depository for Securities S.A.
("KDPW") conditionally registered 8,365 ordinary bearer's shares in the
Bank with face value of PLN 4 per share, issued pursuant to Resolution
No. 38 of the 31st Ordinary General Meeting of the Bank of 9 May 2018
re. the Issue of Subscription Warrants, Conditional Share Capital
Increase with Divestment of the Existing Shareholders' Pre-emptive Right
to Subscription Warrants and Shares, Change of the Company's By-Laws and
on Applying for Admission of Shares to Trading on the Regulated Market,
and Dematerialisation of Shares, and assigned code PLBRE0000012 to them.

The Bank’s shares will be registered with KDPW conditionally upon their
introduction on the same regulated market where other Bank shares marked
PLBRE0000012 have been introduced, not earlier however than on the day
of that introduction.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-08 Maciej Mołdawa Wicedyrektor Departamentu Compliance
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki