REKLAMA

mBank: Rozwiązanie umowy z firmą audytorską - za porozumieniem stron

2021-09-29 15:51
publikacja
2021-09-29 15:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20210929_EY_mBank_EY_rozwiazanie_umowy_na_badanie__komunikat_do_KNF_(Raport_biezacy)_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20210929_EY_mBank_rozwiazanie_umowy_na_badanie__komunikat_do_KNF_(Raport_biezacy).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
mBank
Temat
Rozwiązanie umowy z firmą audytorską - za porozumieniem stron
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku mBank S.A. ("Bank"), informuje, iż w dniu 29 września 2021 roku doszło do zawarcia porozumienia dotyczącego częściowego rozwiązania umowy z dnia 2 kwietnia 2020 roku zawartej z Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie („EY”), obejmującej przeprowadzenie przez EY badania sprawozdań finansowych Banku i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy mBanku S.A. oraz przeglądy skróconych sprawozdań finansowych Banku i skróconych skonsolidowanych sprawozdań Grupy mBanku S.A. za lata 2020-2022 oraz inne usługi atestacyjne za lata 2020-2022 („Umowa”).
Rozwiązanie obejmuje część Umowy dotyczącą badania sprawozdań finansowych Banku i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy mBanku S.A oraz przeglądu skróconych sprawozdań finansowych Banku i skróconych skonsolidowanych sprawozdań Grupy mBanku S.A. za rok 2022 oraz innych usług atestacyjnych za rok 2022 i nastąpiło za porozumieniem stron.
Przyczyną rozwiązania Umowy, w części określonej powyżej, jest wybór firmy Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, będącej podmiotem sieci, do której należy EY, do badania sprawozdań finansowych jednostki dominującej Banku (Commerzbank AG) oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Commerzbank AG po raz ostatni za rok 2021 oraz intencja wyboru innej firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Commerzbank AG i Grupy Commerzbank AG w roku 2022. W celu umożliwienia dokonania ponownego wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Banku i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy mBanku S.A. za rok 2022 i lata następne, zapewniającej najlepszy poziom koordynacji badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy mBanku S.A. z badaniem sprawozdań finansowych Commerzbank AG i Grupy Commerzbank AG (mając na uwadze, że uwzględnienie tej okoliczności było brane pod uwagę przy wyborze firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Banku i Grupy mBanku S.A.), konieczne stało się rozwiązanie Umowy w części określonej powyżej.
Zarząd Banku wskazuje, iż w zakresie realizacji Umowy nie wystąpiły przypadki:
- wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii,
- wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków,
- rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień Statutu Banku dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, jakie miały miejsce pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki, w okresie obowiązywania Umowy.
Decyzja o zawarciu porozumienia dotyczącego rozwiązania Umowy, w części określonej powyżej, została podjęta po stronie Banku przez Zarząd, uzyskała pozytywną rekomendację Komisji Audytu Rady Nadzorczej i została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą.
W załączeniu pismo firmy audytorskiej EY, kierowane do Komisji Nadzoru Finansowego, zawierające wyjaśnienie przyczyn rozwiązania Umowy w części określonej powyżej.
Załączniki
Plik Opis
20210929 EY mBank EY rozwiazanie umowy na badanie _komunikat do KNF (Raport bieżący)_ENG.pdf20210929 EY mBank EY rozwiazanie umowy na badanie _komunikat do KNF (Raport bieżący)_ENG.pdf
20210929 EY mBank rozwiazanie umowy na badanie _komunikat do KNF (Raport bieżący).pdf20210929 EY mBank rozwiazanie umowy na badanie _komunikat do KNF (Raport bieżący).pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Termination of an agreement with an audit firm - by mutual consent

The Management Board of mBank S.A. ("Bank"), informs that on 29
September 2021 an agreement was concluded regarding partial termination
of the Agreement dated 2 April 2020 concluded with Ernst & Young Audyt
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. with its
registered office in Warsaw ("EY"), covering audit of the Bank's
financial statements and consolidated financial statements of the mBank
S.A. Group by EY and review of the condensed financial statements of the
Bank and the condensed consolidated financial statements of the mBank
S.A. Group for the years 2020-2022 and other assurance services for the
years 2020-2022 ("Agreement").


The termination involves a part of the Agreement concerning audit of
financial statements of the Bank and consolidated financial statements
of mBank S.A. Group and review of condensed financial statements of the
Bank and condensed consolidated statements of mBank S.A. Group for the
year 2022 and other assurance services for the year 2022 and was
effected upon mutual consent of the parties.


The reason for the termination of the Agreement, in the part specified
above, is the selection of Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, an entity of the network to which EY
belongs, to audit the financial statements of the Bank's parent company
(Commerzbank AG) and the consolidated financial statements of
Commerzbank AG Group for the last time for the year 2021 and the
intention to select another audit firm to audit the financial statements
of Commerzbank AG and Commerzbank AG Group for the year 2022. In order
to enable the General Meeting of Shareholders of the Bank to re-select
an audit firm to audit financial statements of the Bank and consolidated
financial statements of the mBank S.A. Group for the year 2022 and
subsequent years, ensuring the best level of coordination of audit of
financial statements of the Bank and mBank S.A. Group with audit of
financial statements of Commerzbank AG and the Commerzbank AG Group
(given that consideration of this circumstance was taken into account in
the selection of the audit firm auditing financial statements of the
Bank and mBank S.A. Group), it became necessary to terminate the
Agreement in the part specified above.

The Management Board of the Bank indicates that during performance of
the Agreement there were no cases regarding:


- issuing qualified opinions, adverse opinions or disclaimers of
opinions in the reports on the audit of financial statements or
consolidated financial statements of the issuer,


- issuing qualified conclusions, adverse conclusions or disclaimer of
conclusions in reports on the review of condensed financial statements
or condensed consolidated financial statements of the issuer,


- discrepancies with respect to the interpretation and application of
legal regulations or provisions of the Bank's By-Laws concerning the
subject and scope of the audit, review or other services, which occurred
between the managing persons and the certified auditor who audited,
reviewed or rendered other services concerning the Company's financial
statements or consolidated financial statements, during the term of the
Agreement.


The decision to conclude the agreement on termination of the Agreement,
in the part specified above, was made on the part of the Bank by the
Management Board, received a positive recommendation of the Audit
Committee of the Supervisory Board and was approved by the Supervisory
Board.


Attached please find a letter from EY, the audit firm, addressed to the
Polish Financial Supervision Authority, explaining the reasons for
termination of the Agreement in the part specified above.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-29 Maciej Mołdawa Wicedyrektor Departamentu Compliance
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki